1. Programma Inwoners en Bestuur

Financiële bijstellingen

Streekarchief

Terug naar navigatie - Streekarchief

In het najaar van 2020 heeft het college besloten het archiefbudget structureel met € 15.000 te
verhogen. Het doel is het gemeentearchief te voorzien van middelen om aanvullende nietoverheidsinformatie
te verwerven en te ontsluiten. De aanleiding is een nieuwe wettelijke verplichting
om een hotspotmonitor vast te stellen. Een hotspot is volgens de VNG “een gebeurtenis waar het
handelen van de overheid en de samenleving elkaar intens raken. Het gaat hier om gebeurtenissen die
maatschappelijke beroering veroorzaken, van bijzondere betekenis zijn voor de inwoners en in de
media veel aandacht hebben getrokken”. Een voorbeeld hiervan is de coronacrisis. Documenten over
hotspots worden langer bewaard en zo mogelijk aangevuld met informatie van buiten de
gemeentelijke organisatie.


Versterking van de archieffunctie in de regio door middel van fusie van de beide streekarchieven,
gevestigd in Naarden en Hilversum, heeft momenteel volop bestuurlijke aandacht. De
portefeuillehouders streven ernaar om de gemeenteraden hier dit kalenderjaar een voorstel over voor
te leggen.


Financiële gevolgen Programmabegroting 2021: € 15.000 nadelig (structureel)

Tegemoetkoming Tweede Kamer verkiezingen

Terug naar navigatie - Tegemoetkoming Tweede Kamer verkiezingen

In de decembercirculaire 2020 is bepaald dat ter compensatie van de Covid-19 maatregelen m.b.t. de
verkiezingen gemeenten gecompenseerd worden. Voor Gooise Meren bedraagt de compensatie
€ 76.000. Met dit bedrag wordt het verkiezingsbudget verhoogd. De inkomsten (via algemene
uitkering) zijn in programma 9 opgenomen.


Financiële gevolgen Programmabegroting 2021: € 76.000 nadelig (incidenteel)

Uitgifte paspoorten

Terug naar navigatie - Uitgifte paspoorten

In 2014 is besloten tot een geldigheidsduur van 10 jaar voor paspoorten en ID-kaarten. Hierdoor worden
er in de periode 2019 - 2023 minder paspoorten aangevraagd - de paspoortdip. De verwachting is dat
vanaf 2024 er meer aanvragen van reisdocumenten komen in verband met het einde van hun
geldigheid. Dit betekent enerzijds extra (personeels)kosten en anderzijds meer legesinkomsten.

Financiële gevolgen Programmabegroting 2024: € 160.000 voordelig (structureel)

Totaal programma 1

Terug naar navigatie - Totaal programma 1
Bedragen x € 1.000 Begroting 2021 Begrotings-wijzigingen t/m 1 april Wijzigingen 1e voortgangs-verslag Begroting 2021 gewijzigd
Totaal lasten 4.209 275 82 4.566
Totaal baten -823 0 13 -810
Resultaat voor bestemming 3.386 275 95 3.756
Toevoeging reserves
Onttrekking reserves
Resultaat na bestemming