Omschrijving (toelichting)

Samen met onze ketenpartners ontwikkelen wij gezondheidsbeleid voor onze inwoners, waarbij wij gebruik maken van de kennis en kunde van de GGD Gooi en Vechtstreek.

Kwaliteit (toelichting)

De nieuwe gezondheidsnota is nog niet gerealiseerd.  De insteek is om in 2020 een tussenstand op het huidige gezondheidsbeleid op te stellen en dit te beschouwen als een vertrekpunt voor de nieuwe gezondheidsnota die in 2021 gereed zal zijn. Op die manier kunnen we qua planning rekening houden met het volgende:  

  • Het RIVM stelt in opdracht van Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) vierjaarlijkse de Volksgezondheid Toekomst Verkenning (VTV) op. Hierin rapporteert het RIVM over de ontwikkeling van de volksgezondheid in Nederland en geeft inzicht in de belangrijkste toekomstige maatschappelijke opgaven op het gebied van ziekte en gezondheid, gezondheidsdeterminanten, preventie en gezondheidszorg. De laatste VTV stamt uit 2018. Daarin is vastgesteld dat we doorgaan met het eerder ingezette beleid. De uitgangspunten en doelen, die het kabinet heeft aangegeven in de vorige landelijke nota gezondheidsbeleid ‘Gezondheid dichtbij’, blijven van kracht. De inzichten uit de VTV vormen de basis voor de Landelijke nota gezondheidsbeleid van VWS. In deze vierjaarlijkse nota geeft VWS de speerpunten van het gezondheidsbeleid voor de komen jaren aan.
  • De landelijk nota wordt in april 2020 verwacht. De landelijk speerpunten 2020 – 2023 zullen waarschijnlijk worden: vitaal ouder worden; gezondheidsachterstanden; mentale druk bij jeugd en jong volwassenen;  de sociale & fysieke leefomgeving.
  • De GGD voeren periodiek gezondheidsonderzoek uit voor drie groepen (jeugd, volwassenen en ouderen). Daarmee wordt een beeld verkregen van gezondheidssituatie van inwoners op het niveau van kernen en wijken. Dit najaar wordt het gezondheidsonderzoek volwassenen en ouderen uitgevoerd. De resultaten daarvan worden verwacht rond medio 2021
  • Op basis van de VTV, de landelijke nota en de regionale gezondheidsonderzoeken moeten gemeenten vierjaarlijks een lokale nota gezondheidsbeleid op stellen.  Dit moet binnen twee jaar na de vaststelling van de landelijk nota. In de lokale nota krijgen de landelijke speerpunten en eventueel aanvullende speerpunten een plek. De planning is vanwege het bovenstaande: in 2021 een nieuwe gezondheidsnota, gebaseerd op de meest actuele inzichten.