9. Programma baten en lasten

Financiële bijstellingen

Uitvoering motie indexering van 2,5% naar 1,5%

Terug naar navigatie - Uitvoering motie indexering van 2,5% naar 1,5%

In de begrotingsraad van 6 november 2019 is het volgende besluit genomen: Voor de Programmabegroting 2020-2023 uit te gaan van een prijsindexering van 1,5%, waarvan de gevolgen ten laste komen van het meerjarig overschot en dit te verwerken in het eerste Voortgangsverslag 2020. Omdat er in eerste instantie van 2,5% was uitgegaan, wordt dat nu gecorrigeerd naar 1,5%.

Financiële gevolgen Programmabegroting 2020: € 298.000 voordeel (structureel)
Financiële gevolgen Programmabegroting 2021: € 314.000 voordeel (structureel)
Financiële gevolgen Programmabegroting 2022 e.v.: € 283.000 voordeel (structureel)

Functiewaarderingssysteem HR21

Terug naar navigatie - Functiewaarderingssysteem HR21

Voor het beschrijven en waarderen van functies werken we met het landelijke functiewaarderings-systeem HR21. In 2019 is een onderhoudsronde gestart om na te gaan of de huidige beschrijvingen nog een goede weerspiegeling zijn van de praktijk. De huidige functies zijn beschreven en vastgesteld bij de start van gemeente Gooise Meren. Wetgeving geeft aan dat medewerkers betaald moeten worden naar het werk dat hen feitelijk wordt opgedragen. Feitelijke werkzaamheden kunnen dus anders zijn de formele functiebeschrijving met de daaraan gekoppelde waardering en betaling. Uit de onderhoudsronde bleek dat dit bij een aantal functies geval was, met name omdat in de vier jaar tijd wijzigingen van afdelingsstructuren en herschikken van (nieuw) taken plaatsvonden om beter in staat te zijn de werkzaamheden adequaat uit te voeren. Dit heeft dan ook tot een aantal aanpassingen geleid die in 2020 zorgen voor extra incidentele kosten en een structurele verhoging van de salariskosten.
Daarnaast hoort een onderhoudsrond HR21 bij ‘goed werkgeverschap’ en kan een verouderd functiegebouw een negatief effect hebben op ons imago en arbeidsmarktpositie.
In 2020 zijn er eenmalig extra kosten (over 2019), omdat de HR21 bij sommige afdelingen met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2019 gaat gelden.

Financiële gevolgen Programmabegroting 2020: € 429.000 nadeel (incidenteel)
Financiële gevolgen Programmabegroting 2021 e.v.: € 249.000 nadeel (structureel)

ICT

Terug naar navigatie - ICT

De kosten van ICT gaan de komende jaren omhoog. De benchmark 2019, waaraan de gemeente Gooise Meren deelnam, liet al zien dat er € 500.000 werd ondergeïnvesteerd / minder door onze gemeente werd uitgegeven in vergelijking tot gemeenten van vergelijkbare grootte. Daarnaast zorgt de toename, prijs en vraag naar nieuwe licenties (software) voor een kostenbijstelling ten opzichte van de raming. Hierdoor nemen de kosten van hardware, licenties en beheer toe.

Financiële gevolgen Programmabegroting 2020: € 161.000 nadeel (structureel)
Financiële gevolgen Programmabegroting 2021: € 81.000 nadeel (structureel)
Financiële gevolgen Programmabegroting 2022: € 148.000 nadeel (structureel)
Financiële gevolgen Programmabegroting 2023: € 98.000 nadeel (structureel)

Aanbesteding modules burgerzaken

Terug naar navigatie - Aanbesteding modules burgerzaken

Samen met de gemeente Hilversum zijn de modules voor de afdeling burgerzaken aanbesteed. Dit resulteert in € 75.000 lagere jaarlijkse kosten vanaf 2021.

Financiële gevolgen Programmabegroting 2021 e.v.: € 75.000 voordeel (structureel)

Doorschuiven investeringen ICT

Terug naar navigatie - Doorschuiven investeringen ICT

Er vindt samen met de gemeente Hilversum een aanbesteding plaats. Dat betekent dat twee investeringen (Fysieke hosts en Storage&Backup) doorschuiven van 2020 naar 2021. Totaal € 385.000. Het doorschuiven van de bijbehorende kapitaallasten wordt in de Programmabegroting 2021-2024 meegenomen.

Financiële gevolgen Programmabegroting 2020: € 0 (incidenteel)

Versterken proces- en assetmanagement BORG

Terug naar navigatie - Versterken proces- en assetmanagement BORG

Bij de afdeling BORG is momenteel een ontwikkeling gaande, in de richting van een meer gebiedsgerichte structuur en werkwijze. Ten behoeve daarvan is het noodzakelijk gebleken het assetmanagement, zijnde het centrale onderdeel van de afdeling waar de afwegingen en planningen met betrekking tot het planmatig beheer van de buitenruimte worden gemaakt, tijdelijk te versterken om het structureel verder te kunnen professionaliseren.
Hieruit vloeit voort dat voor een versterking van het team Assetmanagement in zowel 2020 als in 2021 € 200.000 nodig is.

Financiële gevolgen Programmabegroting 2020: € 200.000 (incidenteel)
Financiële gevolgen Programmabegroting 2021: € 200.000 (incidenteel)

Dividend BNG Bank

Terug naar navigatie - Dividend BNG Bank

Als gevolg van een 50% lagere winst over boekjaar 2019 is ook de dividenduitkering lager. Op aanraden van de Europese Centrale Bank (ECB) schort de BNG Bank de dividenduitkering in ieder geval voorlopig op. BNG Bank was van plan om totaal € 71 miljoen uit te keren. ‘Het is de uitdrukkelijke intentie van de RvC en de RvB om het dividend na 1 oktober 2020 uit te keren’, schrijft de bank. ‘Mocht dat te zijner tijd door onvoorziene ontwikkelingen niet mogelijk blijken of niet geoorloofd zijn, dan zullen de RvC en de RvB met een aangepast voorstel komen.’

Financiële gevolgen Programmabegroting 2020: € 159.000 nadeel (incidenteel)

Precariobelasting en coronacrisis

Terug naar navigatie - Precariobelasting en coronacrisis

De gemeente legt precario op voor gebruik van de buitenruimte, bijvoorbeeld voor terrassen van horecaondernemers en voor reclame-uitingen en uitstallingen van winkeliers. De horecaondernemingen zijn dicht. Dat geldt ook voor steeds meer winkeliers en (persoonlijke) dienstverleners. Het college gaat daarom de precarioaanslag niet opleggen voor de maanden april, mei en juni. In de raadsmededeling “corona update 4” is dit reeds aangegeven.

Financiële gevolgen Programmabegroting 2020: € 26.000 nadeel (incidenteel)

Septembercirculaire en decembercirculaire 2019

Terug naar navigatie - Septembercirculaire en decembercirculaire 2019

Via een raadsmededeling bij de Programmabegroting 2020-2023 zijn de financiële gevolgen van de septembercirculaire reeds toegelicht.

Financiële gevolgen Programmabegroting 2020: € 82.000 nadeel (structureel)
Financiële gevolgen Programmabegroting 2021: € 307.000 voordeel (structureel)
Financiële gevolgen Programmabegroting 2022: € 396.000 voordeel (structureel)
Financiële gevolgen Programmabegroting 2023: € 50.000 voordeel (structureel)

Actualisatie beheerplannen

Terug naar navigatie - Actualisatie beheerplannen

Voor de Perspectiefnota van 2022-2025 worden de beheerplannen voor de kapitaalgoederen geactualiseerd zodanig dat de laatste ontwikkelingen in de beheerplannen worden verwerkt. Ter begeleiding van dit traject wordt capaciteit ingehuurd.

Financiële gevolgen Programmabegroting 2020: € 70.000 nadeel (incidenteel)

Totaal financieel beeld programma 9

Terug naar navigatie - Totaal financieel beeld programma 9
Bedragen x € 1.000 Begroting 2020 Begrotingswijzigingen t/m 1 april Wijzigingen 1e voortgangsverslag Begroting 2020 gewijzigd
Totaal lasten 20.450 -92 123 20.481
Totaal baten -87.640 -1.645 -775(*) -90.060
Resultaat voor bestemming -67.190 -1.737 -652 -69.580
Toevoeging reserves 0 0 0
Onttrekking reserves -13.990 -215 -14.205
Resultaat na bestemming -81.180 -1.952 -652 -83.784
(*) In dit bedrag zit voor ruim € 1 miljoen een bijdrage vanuit het gemeentefonds  i.v.m. de bommenregeling (rb 22 januari 2020). De (budgettair neutrale) uitgave zit in programma 2.