Te voteren investeringen

Voteren van investeringen

Terug naar navigatie - Voteren van investeringen

Voteren van investeringen
In 2019 zijn de uitgangspunten voor het vrijgeven van investeringen gewijzigd. Investeringen kleiner dan € 250.000 worden vanaf 2020 automatisch vrijgegeven. Voor investeringen groter dan € 250.000 volgt een separaat raadsvoorstel. Voor alle investeringen van 2019, ook kleiner dan € 250.000, waren nog separate raadsvoorstellen nodig. Voor de investeringen waar in 2019 nog geen raadsvoorstel voor is opgesteld, worden eenmalig de onderstaande investeringen uit 2019 vrijgegeven conform de nieuwe afspraken. Op deze investeringen zijn op dit moment nog geen uitgaven gedaan.

Omschrijving investeringen Programma Bedrag
Vervanging OV oa. Amsterdamsestraatweg 3 € 250.000
Herstel dak Gebouw G (Oostelijke vestingwallen) 4 € 66.000
Reparaties riolering e.d. 5 € 100.000
Uitvoering maatregelen kwetsbare locaties wateroverlast 2019 5 € 230.000
Afkoppelen particuliere bij projecten openbare ruimte 2019 5 € 230.000
Waterbestendig herinrichten en (ver)bouwen 2019 5 € 46.000
Duurzaam ruimtelijk ontwikkelen (klimaatadaptatie) 2019 5 € 115.000
Vergroenen openbaar gebied en gebouwen 2019 5 € 57.500
Groencompensatie SAAone Echobos 5 € 65.000
Vervangingsinvesteringen groen 5 € 82.975
Vervangingen Sport 2019 8 € 110.000
Vervanging speeltoestellen 2019 8 € 178.025
Totaal   € 1.530.500

Deze investeringen waren reeds in de meerjarenbegroting verwerkt en leiden zodoende niet tot extra lasten op de begroting.

Beslispunten
• Krediet voor de bovenstaande investeringen beschikbaar te stellen uit de Programmabegroting 2019-2022. (beslispunt h)