Bijlage 1 Voorzieningen en beheerplannen

Algemeen

Terug naar navigatie - Algemeen

Hieronder ziet u ter informatie twee overzichten met betrekking tot de voorzieningen en beheerplannen. De verklaring voor de kleuren is als volgt:

Groen = Wanneer de plannen/voorziening conform tijdsplanning, inhoudelijk én financieel binnen het budget wordt gerealiseerd.

Oranje = Als het onzeker is dat de plannen/voorziening conform tijdsplanning, inhoudelijk of financieel binnen het budget wordt gerealiseerd. De desbetreffende cel wordt oranje gearceerd wanneer verwacht wordt dat de financiële overschrijding < € 70.000.

Rood = Wanneer men zeker weet dat desbetreffende plannen/voorziening niet conform tijdsplanning, inhoudelijk of financieel binnen het budget wordt gerealiseerd. De desbetreffende cel wordt rood gearceerd wanneer verwacht wordt dat de financiële overschrijding > € 70.000.

Voorzieningen

Terug naar navigatie - Voorzieningen
Voorzieningen (x € 1.000) Stand 1 jan bij af Stand 1 april Toelichting
Egalisatie Rioolheffing 6.606 6.606  Geen bijzonderheden
Egalisatie Afvalstoffenheffing 1.379 1.379  Geen bijzonderheden
Sociale recherche 42 42  Geen bijzonderheden
Vervangingsinvestering riolering 562 562  Geen bijzonderheden
Onderhoud gebouwen 521 521  Geen bijzonderheden
Onderhoud wegen 2.934 290 2.644 Zie toelichting bij programma 3
Onderhoud civiele kunstwerken 634 68 566 Zie toelichting bij programma 3
Onderhoud water 15 15 Geen bijzonderheden
Spaarhypotheek ambtenaren 94 2 94 Geen bijzonderheden
Afkoopsommen begraafrechten 1.383 1.383 Geen bijzonderheden
Pensioen/wachtgeld Wethouders 5.321 287 5.034 Geen bijzonderheden
Personele kosten 375 2 177 200 Geen bijzonderheden
Bouwgronden in exploitatie 6.058 6.058 Geen bijzonderheden
Totaal 25.924 25.106

Beheerplannen

Terug naar navigatie - Beheerplannen
Beheerplannen T/M Toelichting
Verbreed GRP 2018-2022 2022 Geen bijzonderheden
Wegen 2.0 2027 Zie toelichting voorziening
Kunstwerken 2.0 2022 Zie toelichting voorziening
Openbare verlichting 1.0 2022 Beheerplan is niet vastgesteld. Wordt meegenomen bij de actualisatie van de beheerplannen voor de PN 2022.
Spelen 3.0 2023 Geen bijzonderheden
Gebouwen 3.0 2022 Geen bijzonderheden
Groen 3.0 2023 Geen bijzonderheden
Sportvelden 3.0 2023 Geen bijzonderheden
Water 3.0 2027 Geen bijzonderheden
Verkeersinstallaties 1.0 2022 Beheerplan is niet vastgesteld. Wordt meegenomen bij de actualisatie van de beheerplannen voor de PN 2022.
Onroerende zaken 2022 Geen bijzonderheden
Zwembad De Lunet 2021 Geen bijzonderheden
MFA De Zandzee 2031 Geen bijzonderheden