Financiële overzichten

Financieel overzicht

Terug naar navigatie - Financieel overzicht

Het eerste voortgangsverslag laat een nadeel zien van € 1.624.861. Dit is als volgt opgebouwd:

 

Omschrijving Voordeel 2020 Nadeel 2020 Incidenteel/Structureel
1. Inwoners en Bestuur
Brede frontoffice KCC 80.000 I
Naarderbos / Oud-Valkeveen 188.000 I
Burgerzaken / paspoorten (corona) 55.000 I
KCC (corona) 29.000 I
Voorziening (ex)wethouders 70.000 S
2. Veiligheid
Handhaving Apv (corona) 10.000 I
3. Openbare Ruimte, Verkeer en Parkeren
Verkeersborden 50.000 I
Voorziening civiele kunstwerken 433.000 I
4. Ruimtelijke ontwikkeling, wonen, economie en toerisme
Verkoop gronden 1.127.000 I
De Lunet 109.000 S
Bestemmingsplan Naarderbos 175.000 I
5. Duurzaamheid, Water en Groen
Duurzaamheidsleningen 3.000 S
Baggeren Muidertrekvaart 350.000 500.000 I
7. Zorg en Welzijn, Onderwijs en Jeugd
Aanbesteding leerlingenvervoer 190.000 S
9. Algemene baten en lasten
HR 21 429.000 S
ICT 161.000 S
Versterken proces/assetmanagement BORG 200.000 I
Dividend BNG Bank 159.000 I
Indexatie naar 1,5% 298.000 S
Derving precario door corona 26.000 I
Sept/dec-circulaire 2019 82.000 S
Beheerplannen kapitaalgoederen 70.000 I
Overige < 70.000 incidenteel 378.663 I
Overige < 70.000 structureel 220.199 S
Totaal in € 1.884.000 3.508.861

Financieel overzicht 2021-2023

Terug naar navigatie - Financieel overzicht 2021-2023

De meerjarenbegroting laat samengevat het volgende negatieve beeld zien. De financiële meerjarige effecten zijn hierbij vanaf 2021 doorberekend. Een negatief bedrag is een voordeel.

 

 

Omschrijving 2021 2022 2023
1. Inwoners en bestuur
Voorziening (ex)wethouders 70.000 70.000 70.000
3. Openbare ruimte, verkeer en parkeren
Voorziening civiele kunstwerken 433.000 44.000
4. Ruimtelijke ontwikkeling, Wonen, Economie en Toerisme
Erfpachten 29.000 29.000 29.000
De Lunet -109.000 -109.000 -109.000
5. Duurzaamheid, Water en Groen
Duurzaamheidsleningen 3.000 3.000 3.000
7. Zorg en Welzijn, Onderwijs en Jeugd
Aanbesteding leerlingenvervoer 190.000 190.000 190.000
9. Algemene baten en lasten
HR21 249.000 249.000 249.000
ICT 81.000 148.000 98.000
Modules burgerzaken -75.000 -75.000 -75.000
Versterken proces/assetmanagement BORG 200.000
Indexatie naar 1,5% -314.000 -283.000 -283.000
Sep/dec-circulaire 2019 -307.000 -396.000 -50.000
Overige < 70.000 incidenteel 34.303 -874 0
Overige < 70.000 structureel 220.199 220.199 220.199
Totaal in € 704.502 89.325 342.199

Ontwikkeling algemene reserve in 2020

Terug naar navigatie - Ontwikkeling algemene reserve in 2020
Verloop Algemene Reserve
Stand Algemene Reserve per 31 december 2019 € 33.017.788
Frictiekosten Gooise Meren in Balans (perspectiefnota 2017) -€ 200.000
Dekking invoering omgevingswet (2e voortgangsverslag 2018) -€ 200.000
Uitvoeringsplan Leefbaarheid (begroting 2020) -€ 300.000
Energietransitie (begroting 2020) -€ 200.000
Dekking tijdelijke huisvesting onderwijs (begroting 2020) -€ 13.090.000
Saldo 2e voortgangsverslag 2019 (2e VV 2019) -€ 214.723
Restant saldo 1e voortgangsverslag 2020 -€ 29.757
Begrote stand tot 1e voortgangsverslag 2020 € 18.783.308