3. Programma Openbare Ruimte, Verkeer en Parkeren

Financiële bijstellingen

Krediet vervangingsinvestering openbare verlichting componistenkwartier, Bredius en Bollelaan

Terug naar navigatie - Krediet vervangingsinvestering openbare verlichting componistenkwartier, Bredius en Bollelaan

De kosten van vervanging vallen € 50.000 hoger uit dan geraamd, omdat de masten oud en niet veilig zijn. Vandaar dat de masten allemaal worden vervangen in plaats van een gedeelte. De extra kapitaallasten worden meegenomen bij de opstelling van de Programmabegroting 2021-2024.

Financiële gevolgen Programmabegroting 2020: € 0.

2x Aanvullend krediet vervangingsinvestering Mitsubishi Canter

Terug naar navigatie - 2x Aanvullend krediet vervangingsinvestering Mitsubishi Canter

In de investeringsplanning is een Mitsubishi Canter opgenomen. Er wordt hiervoor een aanvullend krediet van € 14.000 aangevraagd. Dit is namelijk nodig omdat deze auto ook zal worden ingezet bij de gladheidsbestrijding. Hiervoor zijn extra aanpassingen nodig.
Daarnaast wordt er een extra Mitsubishi Canter opgevoerd voor een bedrag van € 69.000. Dit bestaat uit een bedrag van € 55.000 (basis) + € 14.000 voor extra aanpassingen om deze auto te kunnen gebruiken voor de gladheidsbestrijding. Bij het opstellen van de Programmabegroting 2020-2023 is abusievelijk 1 voertuig (€ 55.000) als reeds vervangen geboekt. Dit voertuig wordt echter pas in 2020 vervangen, waardoor een (nieuwe/vervangende) investering voor dit jaar moet worden aangevraagd. De extra kapitaallasten worden meegenomen bij de opstelling van de Programmabegroting 2021-2024.

Financiële gevolgen Programmabegroting 2020: € 0.

Inventarisatie verkeersborden

Terug naar navigatie - Inventarisatie verkeersborden

In de gemeente Gooise Meren staan veel verkeersborden waarvan de nut en noodzaak wordt betwijfeld. Om dit in kaart te brengen, willen we een inventarisatie laten uitvoeren. Om deze inventarisatie uit te kunnen voeren, is een eenmalig budget nodig van € 50.000.

Financiële gevolgen Programmabegroting 2020: € 50.000 (incidenteel).

Zwerfafvalvergoeding

Terug naar navigatie - Zwerfafvalvergoeding

In de Raamovereenkomst Verpakkingen 2013-2022 is afgesproken dat gemeenten jaarlijks € 20 miljoen ontvangen voor de extra inzet voor preventie en aanpak van zwerfafval. Het bedrag wordt naar rato van inwonertal over de gemeenten verdeeld. De gemeente Gooise Meren maakt aanspraak op de middelen doordat het jaarplan is goedgekeurd door de subsidieverstrekker. De middelen dragen bij aan beleids- en uitvoeringsplannen van de gemeente. Met de activiteiten in het jaarplan streven we naar vermindering van zwerfafval in de gemeente. De uitvoering van deze aanpak verloopt budgetneutraal. Het jaarplan 2020 heeft een omvang van afgerond € 134.000, zoals dat door Nedvang voor onze gemeente op basis van het inwoneraantal is vastgesteld.

Financiële gevolgen Programmabegroting 2020: € 0.

Voorziening wegen

Terug naar navigatie - Voorziening wegen

Recent zijn de inspectiegegevens van de verharde wegen in Naarden en Bussum beschikbaar gekomen (geen halfverharding). Uit de inspectie komt naar voren dat extra groot onderhoud nodig is.
Op dit moment toetsen we de voorgestelde maatregelen uit de inspectie. Aan de hand van deze maatregeltoets brengen we het strikt noodzakelijke, onuitstelbare onderhoud in beeld dat, in principe naast de geplande werkzaamheden vanuit het beheerplan, uitgevoerd moet worden om de wegen veilig begaanbaar te houden. Op voorhand is duidelijk dat de voorziening wegen onvoldoende middelen heeft om alle voorgestelde maatregelen uit te voeren. De extra kosten worden onder meer veroorzaakt door:
• een extreem warme en lange zomer, die heeft geleid tot de ernstige veroudering van het asfaltdeklagen, waardoor bij slijtlagen nu ingrijpendere maatregelen nodig zijn (bijvoorbeeld bij de Brediusweg). Dit effect doet zich ook voor bij wegmarkeringen;
• gestegen prijzen ten opzichte van het beheerplan;
• niet geraamde kosten in het beheerplan als onder meer bestekskosten (Economisch Meest Voordelige Inschrijving), jaarlijkse inspectiekosten, onderhoud aan wegmarkeringen, onderhoud aan halfverharding en verkeerskundige aanpassingen, die meeliften met de voorgenomen werkzaamheden.

De vertaling van de inspectiegegevens zal daarom leiden tot een herprioritering van zowel de geplande als de ongeplande werkzaamheden en een aanvullende budgetvraag. Overigens komt eenzelfde beeld naar voren uit de inspectiegegevens voor klein onderhoud. In het 2e voortgangsverslag 2020 wordt u over beide onderwerpen nader geïnformeerd. De uitkomst van onder meer deze inspectie is mede aanleiding om alle beheerplannen te actualiseren.

Financiële gevolgen Programmabegroting 2020: € 0.

Voorziening civiele kunstwerken

Terug naar navigatie - Voorziening civiele kunstwerken

In het 2e Voortgangsverslag 2019 is aangegeven dat er inspecties nodig waren om de constructieve veiligheid van de civiele kunstwerken te bepalen. E.e.a. volgens de huidige wetgeving en normeringen om zodoende inzicht te verkrijgen in de risico’s. Uit de recent ontvangen inspectiegegevens blijkt dat diverse onderhoudswerkzaamheden vereist zijn, waaronder werkzaamheden aan de damwand Herengracht. Om de veiligheid te waarborgen worden deze werkzaamheden de komende twee jaar uitgevoerd.
Zowel voor 2020 als voor de jaren 2021 en 2022 is sprake van onvoldoende budget in de voorziening civiele kunstwerken om alle noodzakelijke onderhoudswerkzaamheden uit te kunnen voeren. Voor 2020 en 2021 gaat het om een bedrag van € 433.000 per jaar en voor 2022 om een bedrag van € 44.000. De uitkomst van de inspecties is mede aanleiding om alle beheerplannen te actualiseren.

Financiële gevolgen Programmabegroting 2020 en 2021: € 433.000 (incidenteel).
Financiële gevolgen Programmabegroting 2022: € 44.000 (incidenteel).

Beslispunten

Terug naar navigatie - Beslispunten

Beslispunten
• Een aanvullend krediet van € 50.000 beschikbaar te stellen voor vervanging openbare verlichting. (beslispunt a)
• Een aanvullend krediet van € 14.000 beschikbaar te stellen om de Mitsubishi Canter geschikt te maken voor gladheidsbestrijding. (beslispunt b)
• Een aanvullend krediet van € 69.000 beschikbaar te stellen voor de aanschaf van een extra Mitsubishi Canter. (beslispunt c)

Totaal financieel beeld programma 3

Terug naar navigatie - Totaal financieel beeld programma 3
Bedragen x € 1.000 Begroting 2020 Begrotingswijzigingen t/m 1 april Wijzigingen 1e voortgangsverslag Begroting 2020 gewijzigd
Totaal lasten 8.540 114 626 9.280
Totaal baten -2.749 -7 -72 -2.828
Resultaat voor bestemming 5.791 106 554 6.451
Toevoeging reserves
Onttrekking reserves
Resultaat na bestemming