Impact coronavirus

Impact coronavirus

Terug naar navigatie - Impact coronavirus

Medio april is een eerste impactanalyse opgesteld om de effecten van de coronacrisis op onze begroting in kaart te brengen. In deze analyse is op basis van diverse scenario’s, zoals door het Centraal Planbureau doorgerekend, een inschatting gemaakt van de impact op onze begroting. We voorzien gederfde inkomsten voor parkeren, precariobelasting, toeristenbelasting, leges Algemene Plaatselijke Verordening (Apv) en Omgevingswet. Waar we nu al concrete effecten zien, is dat in deze voortgangsrapportage opgenomen. Waar de onzekerheid nog groot is, volstaan we met een winstwaarschuwing. Ook voorzien we hogere uitgaven voor inkomensondersteuning. Met name voor 2020 is de impact groot. Het is nog onduidelijk in hoeverre het Rijk ons al dit jaar tegemoetkomt.

De impactanalyse zal elke maand geactualiseerd worden. Bij grote wijzigingen zullen we tussentijds rapporteren. In ieder geval zal een zo actueel mogelijke stand worden opgenomen in het tweede voortgangsverslag. Gedurende het jaar gaan we in ieder geval scherp letten op de volgende onderwerpen:

Meerkosten
1. Kosten dienstverlening / servicebalie
2. Bijstandsuitkeringen Budgetten gebundelde uitkeringen (BUIG)
3. Minimabeleid
4. Uitvoering Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (TOZO)
5. Begraven
6. Bedrijfsvoering / ICT

Inkomstenderving
7. Leges Apv en evenementen
8. Parkeergelden
9. Weekmarkt
10. Toeristenbelasting
11. Huren en pachten
12. Precario
13. Leges bouwvergunningen/omgevingswet

Effecten bij
14. Kinderopvang
15. Sportverenigingen
16. Culturele instellingen
17. Verbonden partijen
18. Middenstand

Verder letten op de effecten op:
19. Waardering gemeentelijk vastgoed
20. Planning en kosten investeringen
21. Vacatures en inhuur

Coronacrisis en Voortgangsverslag 2020-1
De volgende financiële gevolgen door de coronacrisis zijn in dit 1e voortgangsverslag opgenomen:
• KCC inhuur: € 29.400 (programma 1)
• Derving precario 3 maanden: € 26.239 (programma 9)
• Reclamebelasting: € 0 (programma 9)
• Inhuur burgerzaken: € 50.000 (programma 1)
• Thuisbezorgen paspoorten: € 5.000 (programma 1)
• Minder leges handhaving APV: € 10.000 (programma 2)
Totaal: € 120.639