Samenvatting

Samenvatting

Terug naar navigatie - Samenvatting

Uitgangspunten

Voor het voortgangsverslag hanteren wij de volgende richtlijnen (conform de financiële verordening):
• over afwijkingen per programma;
• over maatregelen (wat gaan wij daarvoor doen);
• over het totale saldo van de baten en lasten inclusief de (beoogde) toevoegingen en onttrekkingen aan reserves per programma;
• over de inhoudelijke en financiële voortgang van de investeringen;
• niet over stand van zaken (geen bericht is goed bericht);
• over majeure en/of politieke relevante afwijkingen.
• over afwijkingen op budgetten wordt gerapporteerd in het voortgangsverslag, wanneer de afwijking groter is dan € 70.000 en/of relevant is voor het uitoefenen van de kaderstellende en controlerende taken van de gemeenteraad. Het voortgangsverslag is beleidsarm.

 

Financiën op hoofdlijnen 2020- 2023
In 2020 laat het voortgangsverslag een nadeel zien van totaal € 1.625.000. Dit betreft een saldo van mee- en tegenvallende uitgaven en inkomsten. Het effect hiervan is verwerkt in onderstaande tabel en vormt het nieuwe financiële beeld.

Het saldo van dit voortgangsverslag zal in 2020 voor € 1.595.000 worden verrekend met het saldo (meerjaren)begroting en het restantbedrag (€ 161.000) met de algemene reserve. Voor 2021 e.v. wordt het saldo meegenomen in de Perspectiefnota 2021-2024 en de Programmabegroting 2021-2024.

Financieel beeld na vaststelling Voortgangsverslag 2020 -1 2020 2021 2022 2023
Saldo Programmabegroting 2020-2023 (november 2019) 1.595 1.796 415 484
Mutaties begrotingswijzigingen t/m 1 april 0 -15 -15 -21
Mutaties 1e voortgangsverslag -1.625 -705 -89 -342 
Nieuw begrotingssaldo -30 1.076 311 121

(Een negatief bedrag is een nadeel voor de exploitatie, alle bedragen x € 1.000)

Enkele grote wijzigingen (groter dan € 150.000), die o.a. leiden tot het tekort van € 1.625.000 in 2020 worden hieronder kort genoemd.

Uitgaven
• Voorziening civiele kunstwerken: Na diverse inspecties (van o.a. bruggen) is gebleken dat er onvoldoende budget in de voorziening zit (€ 433.000 incidenteel);
• Functiewaardering: In 2020 heeft er, voor het eerst sinds 2015, een functiewaardering plaatsgevonden (€ 429.000 structureel);
• Het is noodzakelijk gebleken het assetmanagement van de afdeling BORG tijdelijk te versterken om het structureel verder te kunnen professionaliseren. Kosten daarvoor zijn zowel in 2020 als in 2021 € 200.000 (€ 200.000 incidenteel);
• Aanbesteding leerlingenvervoer: De aanbesteding in 2018 heeft geleid tot hogere kosten, omdat de vergoedingssystematiek is veranderd ( € 190.000 structureel);

• Naarderbos / Oud Valkeveen: Om de continuïteit van alle lopende juridische advisering en procedures voor de rest van het begrotingsjaar 2020 te borgen, is budget nodig (€ 188.000 incidenteel);
• Bestemmingsplan Naarderbos: Er vindt een herziening plaats van dit bestemmingsplan (€ 175.000 incidenteel);
• ICT: De kosten van ICT gaan de komende jaren stijgen. Dit komt o.a. door de vraag naar nieuwe licenties (software). Hierdoor nemen de kosten voor hardware, licenties en beheer toe (€ 161.000 structureel);
• BNG Bank: De BNG Bank heeft in 2019 minder winst gemaakt, waardoor de dividend uitkering lager uitvalt (€ 159.000 incidenteel);

Inkomsten
• Verkoop gronden: Er zijn verschillende stukken grond verkocht (€ 1.127.000 incidenteel);
• Indexatie van 2,5% naar 1,5%: Naar aanleiding van het raadsbesluit bij de vaststelling van de Programmabegroting 2020-2023 is de indexatie met 1% verlaagd (€ 298.000 structureel).

Voor een uitgebreidere toelichting wordt verwezen naar de programma’s. Op pagina 30 zijn de mutaties van het 1e voortgangsverslag gespecificeerd.