1. Programma Inwoners en Bestuur

Financiële bijstellingen

Budget Afwikkeling diverse dossiers Naarderbos / Oud Valkeveen

Terug naar navigatie - Budget Afwikkeling diverse dossiers Naarderbos / Oud Valkeveen

In 2018 heeft de raad € 450.000 budget ter beschikking gesteld voor de ontwikkelingen m.b.t. Golfbaan
Naarderbos, recreatiegebied Naarderbos en Speelpark Oud Valkeveen. Dit bedrag is inmiddels
besteed. Om de continuïteit van alle lopende juridische advisering en procedures voor de rest van het
begrotingsjaar 2o2o te borgen, is budget nodig. Er wordt een bedrag van € 188.000 gevraagd, dat zal
worden besteed aan de lopende (juridische) advisering- en procedures. Dit bedrag is een prognose van
de gemiddelde uitgaven die zijn gemaakt in 2019. De gemeenteraad wordt via separate
raadsmededelingen geïnformeerd over ontwikkelingen rond bovengenoemde dossiers.

Financiële gevolgen Programmabegroting 2020: € 188.000 nadeel (incidenteel)

KCC

Terug naar navigatie - KCC

Vooruitlopend op de doorontwikkeling van het huidige KCC naar een brede Frontoffice (2021/2022) is in 2020 een efficiencyslag noodzakelijk. Hiervoor is incidenteel € 80.000 benodigd.

Financiële gevolgen Programmabegroting 2020: € 80.000 nadeel (incidenteel)

Extra inhuur burgerzaken i.v.m. corona

Terug naar navigatie - Extra inhuur burgerzaken i.v.m. corona

We voorzien een grote drukte bij Burgerzaken na het aflopen van de coronamaatregelen . Hiervoor zal
mogelijk extra moeten worden ingehuurd voor een aantal maanden. Inschatting van de kosten is €
50.000.
Daarnaast loopt de aanvraag voor enkele producten Burgerzaken nu fors terug, wat tot minder
opbrengsten en deels minder kosten leidt. Welk effect dit per saldo zal hebben, is op dit moment nog
niet te zeggen. Eventuele wijzigingen op de Programmabegroting 2020, nemen we bij het 2e
Voortgangsverslag mee.
Tot slot worden vanwege de coronamaatregelen de aangevraagde reisdocumenten nu verplicht
thuisbezorgd. Deze kosten zijn voor de gemeente. De schatting is dat dit € 5.000 extra kost.

Financiële gevolgen Programmabegroting 2020: € 55.000 nadeel (incidenteel)

Extra inhuur KCC i.v.m. corona

Terug naar navigatie - Extra inhuur KCC i.v.m. corona

Er is 2 fte voor 3 maanden extra nodig om alle (aan)vragen (telefonie, balie en receptie voor afhalen rijbewijzen, paspoorten en id kaarten) die nu blijven liggen door de “intelligente lockdown” i.v.m. Corona af te handelen.

Financiële gevolgen Programmabegroting 2020: € 29.000 nadeel (incidenteel)

 

Voorziening (ex)wethouders

Terug naar navigatie - Voorziening (ex)wethouders

Jaarlijks worden de wethouderspensioenen en wachtgeldverplichtingen van ex-wethouders ten laste
van de voorziening (ex)wethouders gebracht. De voorzieningen is geactualiseerd, omdat er voortaan bij
de berekening van de netto contante waarde wordt uitgegaan. In de jaarrekening 2019 viel er daarom
eenmalig € 469.000 vrij. Dat betekent dat de jaarlijkse dotatie omhoog gaat. Daarnaast is ook de
maandelijkse pensioenpremie die wij reserveren voor de huidige wethouders geactualiseerd.

Financiële gevolgen Programmabegroting 2020 e.v. € 70.000 nadeel (structureel)

Totaal financieel beeld programma 1

Terug naar navigatie - Totaal financieel beeld programma 1
Bedragen x € 1.000 Begroting 2020 Begrotingswijzigingen t/m 1 april Wijzigingen 1e voortgangsverslag Begroting 2020 gewijzigd
Totaal lasten 4.737 222 357 5.316
Totaal baten -681 -30 10 -701
Resultaat voor bestemming 4.056 192 367 4.615
Toevoeging reserves
Onttrekking reserves
Resultaat na bestemming