2. Programma Veiligheid

Financiële bijstellingen

Verlagen leges handhaving en APV i.v.m. corona

Terug naar navigatie - Verlagen leges handhaving en APV i.v.m. corona

Verwacht wordt dat we minder leges ontvangen vanuit vergunningen voor evenementen, vanwege de
landelijke coronamaatregelen om evenementen geen doorgang te laten vinden. Voorlopig schatten we
dat het gaat om een afname van 33% ad € 10.000.


Financiële gevolgen Programmabegroting 2020: € 10.000 nadeel (incidenteel)

Totaal financieel beeld programma 2

Terug naar navigatie - Totaal financieel beeld programma 2
Bedragen x € 1.000 Begroting 2020 Begrotingswijzigingen t/m 1 april Wijzigingen 1e voortgangsverslag Begroting 2020 gewijzigd
Totaal lasten 5.846 -21 1.129(*) 6.954
Totaal baten -125 69 11 -45
Resultaat voor bestemming 5.721 48 1.140 6.909
Toevoeging reserves
Onttrekking reserves
Resultaat na bestemming
(*) In dit bedrag zit voor ruim € 1 miljoen een uitgave i.v.m. bommenregeling (rb 22 januari 2020). De (budgettair neutrale) inkomst zit in programma 9.