4. Programma Ruimtelijke Ontwikkeling, Wonen, Economie en Toerisme

Financiële bijstellingen

Reclamebelasting en corona

Terug naar navigatie - Reclamebelasting en corona

We innen reclamebelasting voor ondernemers in Bussum. De gelden worden beheerd door de stichting Ondernemersfonds Bussum en uitgegeven door de stichting Pro Bussum. Op verzoek van de OVGM en in overleg met de SOB en Pro Bussum zullen we 1 kwartaal geen reclamebelasting innen. Deze maatregel is kosten neutraal en door Pro Bussum is aangegeven dat deels toch geen gebruik gemaakt zal worden van het totaal budget. Er mogen immers geen evenementen gehouden en ook een deel van de activiteiten liggen nu stil.

Financiële gevolgen Programmabegroting 2020: € 0.

Inhuur omgevingsvergunningen

Terug naar navigatie - Inhuur omgevingsvergunningen

Voor het afhandelen van omgevingsvergunningen wordt personeel ingehuurd. Ingeschat wordt dat dit
€ 427.000 kost in 2020. Dit is inclusief de kosten van de werkzaamheden van de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit & Erfgoed. Dit wordt incidenteel bijgeraamd.
We gaan er vanuit dat de inhuur volledig te dekken is uit eveneens hogere legesopbrengsten voor de omgevingsvergunningen. De leges worden voorlopig evenredig incidenteel met € 427.000 naar boven bijgesteld. Per saldo een budgettair neutrale aanpassing.
Echter, er wordt nu al een eerste aanvraag ingetrokken i.v.m. de coronacrisis. Bij het tweede voortgangsverslag zullen we meer kunnen zeggen over de impact van corona op het aanvraagproces omgevingsvergunningen, en dus op de meerkosten én meeropbrengsten. Indien nodig stellen we de Programmabegroting 2020-2023 hierop bij.

Financiële gevolgen Programmabegroting 2020: € 0.

Project Amersfoortsestraatweg

Terug naar navigatie - Project Amersfoortsestraatweg

We gaan de initiatieffase van het Project Amersfoortsestraatweg opstarten. De projectopdracht hiervoor zal spoedig aan de raad worden voorgelegd met bijbehorende aanvraag voor een voorbereidingskrediet. Planning na de zomer van 2020. De tot die tijd te maken plankosten zullen drukken op het budget RO algemeen.

Financiële gevolgen Programmabegroting 2020: € 0.

Bensdorp

Terug naar navigatie - Bensdorp

Als gevolg van het faillissement van de aannemer in juli 2019 heeft het project lange tijd stil gelegen. Inmiddels heeft de Vereniging van Eigenaren overeenstemming bereikt over de afbouw van het project, waaronder de inrichting van het binnenterrein en de openbare ruimte. Na de oplevering wordt de openbare ruimte overgedragen aan de gemeente, conform de oorspronkelijke afspraak. Vervolgens zal de gemeente na verkoop van de nog niet verkochte bedrijfsruimtes een financiële bijdrage ontvangen vanwege het niet realiseren van de cultureel/maatschappelijke invulling, die met de ontwikkelaar was overeengekomen. Afspraken hieromtrent worden in het voorjaar van 2020 verder contractueel vastgelegd.

Financiële gevolgen Programmabegroting 2020: € 0.

Budget voor initiatief projecten

Terug naar navigatie - Budget voor initiatief projecten

Bij de behandeling van het rekenkamerrapport ‘Sturing op grote projecten’ is aangegeven dat het van belang is dat de raad zo vroeg mogelijk wordt betrokken bij de start van herontwikkelingsprojecten. In praktijk wordt dit ingevuld doordat bij de start van een project een startkrediet door de raad wordt vastgesteld. Daarmee kan de raad globale kaders meegeven voor de gewenste ontwikkeling en wordt er budget vrijgegeven, waaruit de kosten van het project kunnen worden betaald. Maar in praktijk worden er natuurlijk al wat kosten gemaakt voordat het startkrediet wordt vastgesteld. Al was het maar omdat het raadsvoorstel voor het startkrediet geschreven moet worden. De ‘voorfinanciering’ van deze kosten wordt gedekt uit het budget RO algemeen.

De laatste jaren wordt dit budget consequent flink overschreden. Dat heeft ermee te maken dat er steeds meer tijd gaat zitten in de voorbereiding van de aanvraag van het startkrediet. Om de raad een goed voorstel te kunnen voorleggen is het vaak nodig om alvast enkele onderzoeken te doen. Een goed voorbeeld is de aanloop naar de herontwikkeling van de Slochterenlaan. Hierover loopt al enige tijd een constructief overleg met de klankbordgroep participatie van de raad. Ook is er al externe expertise ingehuurd om te helpen bij het vormgeven van het participatietraject. Maar het startkrediet is nog altijd niet vastgesteld door de raad.

Om ook de komende jaren voldoende tijd te kunnen steken in een zorgvuldige opstartfase van herontwikkelingsprojecten, stellen wij voor om het budget RO algemeen structureel te verhogen met € 200.000 per jaar. Dit is ook ongeveer het bedrag waarmee dit budget de afgelopen jaren is overschreden. We streven ernaar om dit budget zoveel mogelijk weer aan te vullen met opbrengsten die samenhangen met de projecten. Denk aan de inkomsten op grond van anterieure overeenkomsten of aan positieve resultaten van grondexploitaties. Omdat het budget daarmee het karakter van een revolverend fonds krijgt, willen we dit via een reserve laten lopen. De voorwaarden/spelregels van die reserve worden nog nader uitgewerkt en vervolgens aan de raad voorgelegd ter besluitvorming.

Financiële gevolgen Programmabegroting 2020 e.v.: € 0.

Verkoop diverse gronden

Terug naar navigatie - Verkoop diverse gronden

In 2020 zijn verschillende gronden verkocht (Majoor Kampstraat 3, Energieweg 3 en Amsterdamsestraatweg 17). Dit bracht eenmalig € 1.127.000 op. Hiermee vervallen wel de jaarlijkse erfpachtinkomsten van € 29.000 per jaar.

Financiële gevolgen Programmabegroting 2020: € 1.127.000 voordeel (incidenteel)
Financiële gevolgen Programmabegroting 2021 e.v.: € 29.000 nadeel (structureel)

Schootsvelden Zuidoost

Terug naar navigatie - Schootsvelden Zuidoost

Vooruitlopend op de vaststelling van de Nota van Uitgangspunten ‘Schootsvelden Zuidoost’ (onderdeel van de Vestingwerken Muiden) willen we de reeds door de raad gevoteerde voorbereidingskredieten Mariahoeveweg en Verleggen parkeerplaats P2 samenvoegen tot één voorbereidingskrediet ‘Schootsvelden Zuidoost’. Dit zal als één project worden aangestuurd. Te zijner tijd zal ook voor de uitvoering één krediet bij de raad worden aangevraagd.

Financiële gevolgen Programmabegroting 2020 e.v.: € 0.

Omzetting voorziening onderhoud De lunet naar exploitatie

Terug naar navigatie - Omzetting voorziening onderhoud De lunet naar exploitatie

De voorziening onderhoud De Lunet wordt opgeheven. Volgens de regelgeving mag er geen voorziening voor onderhoud worden aangehouden, indien deze niet conform MJOP wordt uitgevoerd. De uitvoering van de Lunet is genormaliseerd rond de 100K en wijkt dus structureel af van het MJOP. Voor de uitvoering worden nu onderhoudsbedragen in de exploitatie opgenomen. Dit resulteert erin dat er jaarlijks € 109.000 kan vrijvallen, omdat de dotatie aan de voorziening niet meer nodig is.

Financiële gevolgen Programmabegroting 2020 e.v.: € 109.000 voordeel (structureel)

Bestemmingsplan Naarderbos

Terug naar navigatie - Bestemmingsplan Naarderbos

Het college heeft het initiatief genomen het bestemmingsplan voor het Naarderbos te herzien. Dit sluit aan op de visieontwikkeling Aan de Gooise kust. Het is van belang een zorgvuldig participatieproces te doorlopen waarna het nieuwe bestemmingsplan opgesteld kan worden. Hiervoor is een externe projectleider aangesteld en een stedenbouwkundig bureau ingehuurd. Er moet ook onderzoek plaatsvinden. Omdat de gemeente initiatiefnemer is, kunnen de kosten niet op de eigenaren van de gronden worden verhaald. De extra kosten zullen ten laste komen van het budget voor bestemmingsplannen. Daarmee is in de begroting nog geen rekening gehouden. De extra kosten worden nu geraamd op € 175.000.

Financiële gevolgen Programmabegroting 2020: € 175.000 nadeel (incidenteel)

Beslispunten

Terug naar navigatie - Beslispunten

• De voorbereidingskredieten Mariahoeve weg en Verleggen parkeerplaats P2 samenvoegen tot één voorbereidingskrediet “Schootsvelden Zuidoost”. (beslispunt d)
• De onderhoudsvoorziening De Lunet opheffen (beslispunt e)

Totaal financieel beeld programma 4

Terug naar navigatie - Totaal financieel beeld programma 4
Bedragen x € 1.000 Begroting 2020 Begrotingswijzigingen t/m 1 april Wijzigingen 1e voortgangsverslag Begroting 2020 gewijzigd
Totaal lasten 11.715 1.364 609 13.688
Totaal baten -7.135 -1.364 -1.464 -9.963
Resultaat voor bestemming 4.580 0 -855 3.725
Toevoeging reserves 0
Onttrekking reserves -96 -96
Resultaat na bestemming 4.484 0 -855 3.629