Sitemap

 1. Blz. 1 VV1-2020
  1. Blz. 2 Programma’s
   1. Blz. 3 Voorwoord
    1. Blz. 4 Voorwoord
    2. Blz. 5 Leeswijzer
   2. Blz. 6 Samenvatting
    1. Blz. 7 Samenvatting
   3. Blz. 8 Impact coronavirus
    1. Blz. 9 Impact coronavirus
   4. Blz. 10 1. Programma Inwoners en Bestuur
    1. Blz. 11 Beleidsinhoudelijke afwijkingen
     1. Blz. 12 Maatregelen programma 1
      1. Blz. 13 Inrichten bredere frontoffice dienstverlening
    2. Blz. 14 Financiële bijstellingen
     1. Blz. 15 Budget Afwikkeling diverse dossiers Naarderbos / Oud Valkeveen
     2. Blz. 16 KCC
     3. Blz. 17 Extra inhuur burgerzaken i.v.m. corona
     4. Blz. 18 Extra inhuur KCC i.v.m. corona
     5. Blz. 19 Voorziening (ex)wethouders
     6. Blz. 20 Totaal financieel beeld programma 1
   5. Blz. 21 2. Programma Veiligheid
    1. Blz. 22 Beleidsinhoudelijke afwijkingen
     1. Blz. 23 Geen beleidsinhoudelijke afwijkingen te melden.
    2. Blz. 24 Financiële bijstellingen
     1. Blz. 25 Verlagen leges handhaving en APV i.v.m. corona
     2. Blz. 26 Totaal financieel beeld programma 2
   6. Blz. 27 3. Programma Openbare Ruimte, Verkeer en Parkeren
    1. Blz. 28 Beleidsinhoudelijke afwijkingen
     1. Blz. 29 Geen beleidsinhoudelijke afwijkingen te melden.
    2. Blz. 30 Financiële bijstellingen
     1. Blz. 31 Krediet vervangingsinvestering openbare verlichting componistenkwartier, Bredius en Bollelaan
     2. Blz. 32 2x Aanvullend krediet vervangingsinvestering Mitsubishi Canter
     3. Blz. 33 Inventarisatie verkeersborden
     4. Blz. 34 Zwerfafvalvergoeding
     5. Blz. 35 Voorziening wegen
     6. Blz. 36 Voorziening civiele kunstwerken
     7. Blz. 37 Beslispunten
     8. Blz. 38 Totaal financieel beeld programma 3
   7. Blz. 39 4. Programma Ruimtelijke Ontwikkeling, Wonen, Economie en Toerisme
    1. Blz. 40 Beleidsinhoudelijke afwijkingen
     1. Blz. 41 Geen beleidsinhoudelijke afwijkingen te melden
    2. Blz. 42 Financiële bijstellingen
     1. Blz. 43 Reclamebelasting en corona
     2. Blz. 44 Inhuur omgevingsvergunningen
     3. Blz. 45 Project Amersfoortsestraatweg
     4. Blz. 46 Bensdorp
     5. Blz. 47 Budget voor initiatief projecten
     6. Blz. 48 Verkoop diverse gronden
     7. Blz. 49 Schootsvelden Zuidoost
     8. Blz. 50 Omzetting voorziening onderhoud De lunet naar exploitatie
     9. Blz. 51 Bestemmingsplan Naarderbos
     10. Blz. 52 Beslispunten
     11. Blz. 53 Totaal financieel beeld programma 4
   8. Blz. 54 5. Programma Duurzaamheid, Water en Groen
    1. Blz. 55 Beleidsinhoudelijke afwijkingen
     1. Blz. 56 Maatregelen programma 5
      1. Blz. 57 Duurzaamheidslening
    2. Blz. 58 Financiële bijstellingen
     1. Blz. 59 Opschonen Vechtmonding
     2. Blz. 60 Revitalisering aula begraafplaats Bussum
     3. Blz. 61 Regeling Reductie Energieverbruik
     4. Blz. 62 Beveiligd baggeren Muidertrekvaart
     5. Blz. 63 Beslispunten
     6. Blz. 64 Totaal financieel beeld programma 5
   9. Blz. 65 6. Programma Werk en Inkomen
    1. Blz. 66 Beleidsinhoudelijke afwijkingen
     1. Blz. 67 Geen beleidsinhoudelijke afwijkingen te melden.
    2. Blz. 68 Financiële bijstellingen
     1. Blz. 69 Geen bijzonderheden
     2. Blz. 70 Totaal financieel beeld programma 6
   10. Blz. 71 7. Programma Zorg en Welzijn, Onderwijs en Jeugd
    1. Blz. 72 Beleidsinhoudelijke afwijkingen
     1. Blz. 73 Maatregelen programma 7
      1. Blz. 74 Toepassen tijdelijke huisvesting onderwijslocaties
      2. Blz. 75 Alcoholgebruik jeugd bespreekbaar maken
      3. Blz. 76 Herijken van regionale en lokale financiering van het beleidsterrein Bescherming en Opvang
      4. Blz. 77 Onderwijshuisvestingsplan uitvoeren
      5. Blz. 78 Ontwikkelen gezondheidsbeleid
      6. Blz. 79 Vaststellen van het regionaal Beleidsplan Bescherming en Opvang 2021-2024
    2. Blz. 80 Financiële bijstellingen
     1. Blz. 81 Aanbesteding leerlingenvervoer
     2. Blz. 82 Totaal financieel beeld programma 7
   11. Blz. 83 8. Programma Sport, Cultuur en Recreatie
    1. Blz. 84 Beleidsinhoudelijke afwijkingen
     1. Blz. 85 Geen beleidsinhoudelijke afwijkingen te melden.
    2. Blz. 86 Financiële bijstellingen
     1. Blz. 87 Geen bijzonderheden
     2. Blz. 88 Totaal financieel beeld programma 8
   12. Blz. 89 9. Programma baten en lasten
    1. Blz. 90 Beleidsinhoudelijke afwijkingen
     1. Blz. 91 Geen beleidsinhoudelijke afwijkingen te melden.
    2. Blz. 92 Financiële bijstellingen
     1. Blz. 93 Uitvoering motie indexering van 2,5% naar 1,5%
     2. Blz. 94 Functiewaarderingssysteem HR21
     3. Blz. 95 ICT
     4. Blz. 96 Aanbesteding modules burgerzaken
     5. Blz. 97 Doorschuiven investeringen ICT
     6. Blz. 98 Versterken proces- en assetmanagement BORG
     7. Blz. 99 Dividend BNG Bank
     8. Blz. 100 Precariobelasting en coronacrisis
     9. Blz. 101 Septembercirculaire en decembercirculaire 2019
     10. Blz. 102 Actualisatie beheerplannen
     11. Blz. 103 Beslispunten
     12. Blz. 104 Totaal financieel beeld programma 9
    3. Blz. 105 Financiële bijstellingen
   13. Blz. 106 Recapitulatie programma's
    1. Blz. 107 Financiële recapitulatie programma's
   14. Blz. 108 Financiële overzichten
    1. Blz. 109 Financieel overzicht
    2. Blz. 110 Financieel overzicht 2021-2023
    3. Blz. 111 Ontwikkeling algemene reserve in 2020
   15. Blz. 112 Grote projecten
    1. Blz. 113 Projecten
    2. Blz. 114 Projectenboek
   16. Blz. 115 Te voteren investeringen
    1. Blz. 116 Voteren van investeringen
  2. Blz. 117 Bijlagen
   1. Blz. 118 Bijlage 1 Voorzieningen en beheerplannen
    1. Blz. 119 Algemeen
    2. Blz. 120 Voorzieningen
    3. Blz. 121 Beheerplannen
   2. Blz. 122 Bijlage 2 Investeringen
    1. Blz. 123 Voorgenomen investeringen
    2. Blz. 124 Toelichting voorgenomen investeringen
    3. Blz. 125 Lopende investeringen
    4. Blz. 126 Toelichting lopende investeringen
   3. Blz. 127 Bijlage 3 Stand van zaken voorgenomen beleidsmaatregelen Programmabegroting 2020
    1. Blz. 128 Inleiding
    2. Blz. 129 1. Programma Inwoners en Bestuur
    3. Blz. 130 2. Programma Veiligheid
    4. Blz. 131 3. Programma Openbare Ruimte, Verkeer en Parkeren
    5. Blz. 132 4. Programma Ruimtelijke Ontwikkeling, Wonen, Economie en Toerisme
    6. Blz. 133 5. Programma Duurzaamheid, Water en Groen
    7. Blz. 134 6. Programma Werk en Inkomen
    8. Blz. 135 7. Programma Zorg en Welzijn, Onderwijs en Jeugd
    9. Blz. 136 8. Programma Sport, Cultuur en Recreatie
    10. Blz. 137 9. Programma baten en lasten
   4. Blz. 138 Bijlage 4 Projectenboek
  3. Zoeken
  4. Publicatie bijlagen
  5. Contact
  6. PrivacyStatement
  7. Sitemap