Sitemap

Sitemap

VV1-2020 Blz. 1  
Programma’s Blz. 2  
Voorwoord Blz. 3  
Voorwoord Blz. 4  
Leeswijzer Blz. 5  
Samenvatting Blz. 6  
Samenvatting Blz. 7  
Impact coronavirus Blz. 8  
Impact coronavirus Blz. 9  
1. Programma Inwoners en Bestuur Blz. 10  
Beleidsinhoudelijke afwijkingen Blz. 11  
Maatregelen programma 1 Blz. 12  
Inrichten bredere frontoffice dienstverlening Blz. 13  
Financiële bijstellingen Blz. 14  
Budget Afwikkeling diverse dossiers Naarderbos / Oud Valkeveen Blz. 15  
KCC Blz. 16  
Extra inhuur burgerzaken i.v.m. corona Blz. 17  
Extra inhuur KCC i.v.m. corona Blz. 18  
Voorziening (ex)wethouders Blz. 19  
Totaal financieel beeld programma 1 Blz. 20  
2. Programma Veiligheid Blz. 21  
Beleidsinhoudelijke afwijkingen Blz. 22  
Geen beleidsinhoudelijke afwijkingen te melden. Blz. 23  
Financiële bijstellingen Blz. 24  
Verlagen leges handhaving en APV i.v.m. corona Blz. 25  
Totaal financieel beeld programma 2 Blz. 26  
3. Programma Openbare Ruimte, Verkeer en Parkeren Blz. 27  
Beleidsinhoudelijke afwijkingen Blz. 28  
Geen beleidsinhoudelijke afwijkingen te melden. Blz. 29  
Financiële bijstellingen Blz. 30  
Krediet vervangingsinvestering openbare verlichting componistenkwartier, Bredius en Bollelaan Blz. 31  
2x Aanvullend krediet vervangingsinvestering Mitsubishi Canter Blz. 32  
Inventarisatie verkeersborden Blz. 33  
Zwerfafvalvergoeding Blz. 34  
Voorziening wegen Blz. 35  
Voorziening civiele kunstwerken Blz. 36  
Beslispunten Blz. 37  
Totaal financieel beeld programma 3 Blz. 38  
4. Programma Ruimtelijke Ontwikkeling, Wonen, Economie en Toerisme Blz. 39  
Beleidsinhoudelijke afwijkingen Blz. 40  
Geen beleidsinhoudelijke afwijkingen te melden Blz. 41  
Financiële bijstellingen Blz. 42  
Reclamebelasting en corona Blz. 43  
Inhuur omgevingsvergunningen Blz. 44  
Project Amersfoortsestraatweg Blz. 45  
Bensdorp Blz. 46  
Budget voor initiatief projecten Blz. 47  
Verkoop diverse gronden Blz. 48  
Schootsvelden Zuidoost Blz. 49  
Omzetting voorziening onderhoud De lunet naar exploitatie Blz. 50  
Bestemmingsplan Naarderbos Blz. 51  
Beslispunten Blz. 52  
Totaal financieel beeld programma 4 Blz. 53  
5. Programma Duurzaamheid, Water en Groen Blz. 54  
Beleidsinhoudelijke afwijkingen Blz. 55  
Maatregelen programma 5 Blz. 56  
Duurzaamheidslening Blz. 57  
Financiële bijstellingen Blz. 58  
Opschonen Vechtmonding Blz. 59  
Revitalisering aula begraafplaats Bussum Blz. 60  
Regeling Reductie Energieverbruik Blz. 61  
Beveiligd baggeren Muidertrekvaart Blz. 62  
Beslispunten Blz. 63  
Totaal financieel beeld programma 5 Blz. 64  
6. Programma Werk en Inkomen Blz. 65  
Beleidsinhoudelijke afwijkingen Blz. 66  
Geen beleidsinhoudelijke afwijkingen te melden. Blz. 67  
Financiële bijstellingen Blz. 68  
Geen bijzonderheden Blz. 69  
Totaal financieel beeld programma 6 Blz. 70  
7. Programma Zorg en Welzijn, Onderwijs en Jeugd Blz. 71  
Beleidsinhoudelijke afwijkingen Blz. 72  
Maatregelen programma 7 Blz. 73  
Toepassen tijdelijke huisvesting onderwijslocaties Blz. 74  
Alcoholgebruik jeugd bespreekbaar maken Blz. 75  
Herijken van regionale en lokale financiering van het beleidsterrein Bescherming en Opvang Blz. 76  
Onderwijshuisvestingsplan uitvoeren Blz. 77  
Ontwikkelen gezondheidsbeleid Blz. 78  
Vaststellen van het regionaal Beleidsplan Bescherming en Opvang 2021-2024 Blz. 79  
Financiële bijstellingen Blz. 80  
Aanbesteding leerlingenvervoer Blz. 81  
Totaal financieel beeld programma 7 Blz. 82  
8. Programma Sport, Cultuur en Recreatie Blz. 83  
Beleidsinhoudelijke afwijkingen Blz. 84  
Geen beleidsinhoudelijke afwijkingen te melden. Blz. 85  
Financiële bijstellingen Blz. 86  
Geen bijzonderheden Blz. 87  
Totaal financieel beeld programma 8 Blz. 88  
9. Programma baten en lasten Blz. 89  
Beleidsinhoudelijke afwijkingen Blz. 90  
Geen beleidsinhoudelijke afwijkingen te melden. Blz. 91  
Financiële bijstellingen Blz. 92  
Uitvoering motie indexering van 2,5% naar 1,5% Blz. 93  
Functiewaarderingssysteem HR21 Blz. 94  
ICT Blz. 95  
Aanbesteding modules burgerzaken Blz. 96  
Doorschuiven investeringen ICT Blz. 97  
Versterken proces- en assetmanagement BORG Blz. 98  
Dividend BNG Bank Blz. 99  
Precariobelasting en coronacrisis Blz. 100  
Septembercirculaire en decembercirculaire 2019 Blz. 101  
Actualisatie beheerplannen Blz. 102  
Beslispunten Blz. 103  
Totaal financieel beeld programma 9 Blz. 104  
Financiële bijstellingen Blz. 105  
Recapitulatie programma's Blz. 106  
Financiële recapitulatie programma's Blz. 107  
Financiële overzichten Blz. 108  
Financieel overzicht Blz. 109  
Financieel overzicht 2021-2023 Blz. 110  
Ontwikkeling algemene reserve in 2020 Blz. 111  
Grote projecten Blz. 112  
Projecten Blz. 113  
Projectenboek Blz. 114  
Te voteren investeringen Blz. 115  
Voteren van investeringen Blz. 116  
Bijlagen Blz. 117  
Bijlage 1 Voorzieningen en beheerplannen Blz. 118  
Algemeen Blz. 119  
Voorzieningen Blz. 120  
Beheerplannen Blz. 121  
Bijlage 2 Investeringen Blz. 122  
Voorgenomen investeringen Blz. 123  
Toelichting voorgenomen investeringen Blz. 124  
Lopende investeringen Blz. 125  
Toelichting lopende investeringen Blz. 126  
Bijlage 3 Stand van zaken voorgenomen beleidsmaatregelen Programmabegroting 2020 Blz. 127  
Inleiding Blz. 128  
1. Programma Inwoners en Bestuur Blz. 129  
2. Programma Veiligheid Blz. 130  
3. Programma Openbare Ruimte, Verkeer en Parkeren Blz. 131  
4. Programma Ruimtelijke Ontwikkeling, Wonen, Economie en Toerisme Blz. 132  
5. Programma Duurzaamheid, Water en Groen Blz. 133  
6. Programma Werk en Inkomen Blz. 134  
7. Programma Zorg en Welzijn, Onderwijs en Jeugd Blz. 135  
8. Programma Sport, Cultuur en Recreatie Blz. 136  
9. Programma baten en lasten Blz. 137  
Bijlage 4 Projectenboek Blz. 138