5. Programma Duurzaamheid, Water en Groen

Financiële bijstellingen

Opschonen Vechtmonding

Terug naar navigatie - Opschonen Vechtmonding

In november 2018 is het college geïnformeerd over de aanpak voor opschoning Vechtmonding Muiden. Opschoning Vechtmonding Muiden betreft het verwijderen van scheepswrakken en andere objecten die illegaal een ligplaats ingenomen hebben in de Vechtmonding in Muiden.
Toen werd gesteld dat de geschatte kosten van € 21.500 konden worden gedekt uit regulier budget 2019. Het proces heeft door juridische procedures vertraging opgelopen. Juridische procedures hebben betrekking op het afstand laten doen van alle objecten door de veroorzaker. Of de afwikkeling nog in 2020 plaats gaat vinden, is afhankelijk van hoe lang het juridische traject nog gaat duren. Daarnaast is de offerte hoger uitgevallen dan ingeschat. De totale kosten, inclusief de bijdrage vanuit de provincie Noord-Holland en verkoopopbrengsten van enkele objecten, komen we nu uit op ongeveer € 65.000. Of we ook in 2020 voldoende regulier budget hebben om de kosten te dekken, is nog onzeker. Bij het tweede voortgangsverslag zullen we op basis van de meest actuele informatie de benodigde financiële dekking voor 2020 bespreken.

Financiële gevolgen Programmabegroting 2020: € 0

Revitalisering aula begraafplaats Bussum

Terug naar navigatie - Revitalisering aula begraafplaats Bussum

In februari 2020 heeft de aanbesteding van de revitalisering van de aula van begraafplaats Bussum plaatsgevonden. De inschrijving van de aannemer is duurder (€ 55.000) uitgevallen, dan vooraf geraamd was. De aannemer besteedt veel aandacht aan duurzaamheid tijdens de werkzaamheden, zoals de aanwezigheid van zonnepanelen op het ketenpark en compensatie voor het gebruik van diverse machines. Daarnaast heeft de aannemer aangegeven het benodigde natuursteen niet uit China te halen, maar uit Italië. Dit is weliswaar duurder, maar ook duurzamer vanwege de kortere vervoersafstand. De extra kapitaallasten worden bij de opstelling van de Programmabegroting 2021-2024 meegenomen.

Financiële gevolgen Programmabegroting 2020: € 0.

Regeling Reductie Energieverbruik

Terug naar navigatie - Regeling Reductie Energieverbruik

Gooise Meren heeft € 180.000 aan subsidiegeld ontvangen vanuit de regeling reductie energieverbruik (RRE) van Binnenlandse Zaken. Het doel van de regeling is het verminderen van CO2-uitstoot door het nemen van energiebesparende maatregelen door huiseigenaren en, in ondergeschikte mate, huurders. Met deze regeling kunnen gemeenten projecten opzetten waarmee huiseigenaren voorgelicht en gestimuleerd worden om energiebesparende maatregelen te nemen. De middelen worden als subsidie verstrekt aan Wattnu. Wattnu is een energiecoöperatie door en voor Gooise Meren. Wij willen lokaal opgewekte duurzame energie voor iedereen toegankelijk maken.

Financiële gevolgen Programmabegroting 2020.: € 0.

Beveiligd baggeren Muidertrekvaart

Terug naar navigatie - Beveiligd baggeren Muidertrekvaart

In het bestuurlijk overleg met KNSF is de veiligheid van de Muidertrekvaart aan de orde geweest omdat daar nog veel niet gesprongen explosieven (NGE) in liggen. Rondom de nieuwe bruggen zijn die verwijderd om de bouw veilig te kunnen uitvoeren. Daar waar niet onderzocht is, liggen nog veel NGE. Omdat het vaarverkeer toeneemt als gevolg van bewoning Krijgsman en er meer rondom de Trekvaart gerecreëerd wordt, neemt de kans op een ongeval toe. Alhoewel het risico zeer klein is, kan de impact groot zijn. De kosten voor het beveiligd baggeren zal circa. € 500.000 bedragen. De gemeente krijgt daarvan 70 % terug in het kader van de bommenregeling van het Rijk (voor zover de regeling blijft gelden).

Financiële gevolgen Programmabegroting 2020.: € 150.000 (incidenteel

Totaal financieel beeld programma 5

Terug naar navigatie - Totaal financieel beeld programma 5
Bedragen x € 1.000 Begroting 2020 Begrotingswijzigingen t/m 1 april Wijzigingen 1e voortgangsverslag Begroting 2020 gewijzigd
Totaal lasten 18.835 309 958 20.102
Totaal baten -14.246 0 -407 -14.653
Resultaat voor bestemming 4.589 309 551 5.449
Toevoeging reserves 0 0 0
Onttrekking reserves -21 -130 -152
Resultaat na bestemming 4.567 180 551 5.297