7. Programma Zorg en Welzijn, Onderwijs en Jeugd

Financiële bijstellingen

Aanbesteding leerlingenvervoer

Terug naar navigatie - Aanbesteding leerlingenvervoer

Net als in 2019 is sprake van hogere kosten voor leerlingenvervoer. Eerder was de aanname dat door de nieuwe aanbesteding (vanaf augustus 2018) de kosten voor leerlingenvervoer zouden afnemen en is het budget naar beneden bijgesteld. De aanbesteding heeft echter geleid tot hogere kosten, omdat sprake is van een stijging van de km-prijs van 60 naar 90 cent en er wordt gerekend per kind/km in plaats van per voertuig.

Financiële gevolgen Programmabegroting 2020 e.v.: € 190.000 nadeel (structureel).

Totaal financieel beeld programma 7

Terug naar navigatie - Totaal financieel beeld programma 7
Bedragen x € 1.000 Begroting 2020 Begrotingswijzigingen t/m 1 april Wijzigingen 1e voortgangsverslag Begroting 2020 gewijzigd
Totaal lasten 39.030 1.306 235 40.571
Totaal baten -6.534 56 0 -6.478
Resultaat voor bestemming 32.496 1.361 235 34.093
Toevoeging reserves 13.090 13.090
Onttrekking reserves -2.562 -2.562
Resultaat na bestemming 43.023 1.361 235 44.621