Bijlage 2 Investeringen

Voorgenomen investeringen

Terug naar navigatie - Voorgenomen investeringen

Voorgenomen investeringen

In het onderstaand overzicht van de voorgenomen investeringen treft u die investeringen aan die nog door de raad in 2020 d.m.v. een raadsvoorstel moeten worden gevoteerd, waarbij in de voortgang van de investering de desbetreffende cel oranje of rood is gearceerd en van een toelichting zijn voorzien.

De betekenis wanneer een cel oranje is gearceerd: Als het onzeker is dat de investering conform tijdsplanning,  inhoudelijk of financieel binnen het budget wordt gerealiseerd. De desbetreffende cel wordt ook oranje gearceerd wanneer verwacht wordt dat de financiële overschrijding < € 70.000.

De betekenis wanneer een cel rood is gearceerd: Wanneer men zeker weet dat desbetreffende investering niet conform tijdsplanning, inhoudelijk of financieel binnen het budget wordt gerealiseerd. De desbetreffende cel wordt rood gearceerd wanneer verwacht wordt dat de financiële overschrijding > € 70.000.

Regelnr. Omschrijving investering Voortgang
1 Programma 3
2 Verder met de Vesting Muiden/ov. project
3 Vervanging OV Naarderwoonbos
4 SAAONE wegen, wegvakken A1/A6 (PN18)
5 Verleggen parkeerplaats P2
6 Laadplein
7 Programma 5
8 Modernisering parkeervoorziening
9 Vervangen populieren Gooimeer
10 Bomenplan Muiderberg
11 Programma 8
12 Herinrichting sportveld Keverdijk
13 Overname activa ihkv tariefharmonisatie
14 Ombouwen hoofdveld NVC
15 Totaal

Toelichting voorgenomen investeringen

Terug naar navigatie - Toelichting voorgenomen investeringen
Programma 3
Regelnr. Toelichting
2 De visie voor de zuidwesthoek met het Muiderbos en P1 is in 2019 vastgesteld. In deze visie krijgt de brandweer zijn nieuwbouw op de parkeerplaats P1. In 2020 wordt een integraal plan ontwikkeld waarbij het gebouw, P1 en Muiderbos in samenhang worden uitgewerkt. Het plan wordt eind 2020 voorgelegd ter besluitvorming bij stuurgroep Gooi en Vechtstreek en het bestuur van Gooisemeren. Planning 2020-Q3 ontwerp, 2020-Q4 besluit, 2021-Q1 planprocedures/aanbesteding. Planning uitvoering werkzaamheden in de jaren 2021 en 2022.
3 Het vervangingsplan zal nog dit jaar aan de raad worden voorgelegd. De uitvoering start in 2020 en zal naar verwachting in 2021 worden afgerond.
4 Deze investering is komen te vervallen wegens het ontbreken van een beleid- en uitvoeringsplan.
5 Planning: 2020-Q2 kaders, 2020-Q3 ontwerp, 2020-Q4 besluit, 2021-Q1 planprocedures/aanbesteding. Planning uitvoering vanaf 2021 t/m 2023.
6 Deze investering kan vervallen nu door dalende kosten de lopende investering voldoende is.
Programma 5
8 De modernisering van de parkeerketen stond op de planning om na de zomer uit te voeren. Hiervoor moet eerst een onderzoek, en een aanbestedingstraject worden doorlopen. Het onderzoek en het aanbestedingstraject zal, als gevolg van het coronavirus, naar verwachting na de zomer plaatsvinden. Dit betekent een vertraging in de uitvoering, waardoor de modernisering van de parkeerketen pas in 2021 zal worden gerealiseerd.
9 Het voorstel is om de investering met een jaar door te schuiven en te faseren. De boomstructuur is namelijk van grote waarde voor diverse vleermuissoorten, waardoor deze niet in z'n geheel in 1 keer vervangen kan worden. Dit jaar willen we gebruiken om de benodigde vergunning/ontheffing aan te vragen waardoor de uitvoering pas in 2021 kan plaatsvinden. Op dit moment verwachten wij het project te kunnen faseren in drie fasen: € 140.990 in 2021, € 100.000 in 2024 en € 100.000 in 2027.
10 Dit project is onderdeel van de groencompensatie en het streven is het volgend plantseizoen te realiseren.
Programma 8
12 Deze investeringen is komen te vervallen wegens het ontbreken van een beleid- en uitvoeringsplan.
13 In de Perspectiefnota 2021-2024 zal € 500.000 extra worden aangevraagd. De uitgaven worden in 2021 gedaan.
14 Op 22 april heeft de raad op basis van RV 1765607 het oorspronkelijke krediet van € 550.000 en een aanvullend krediet van € 200.000 gevoteerd.

Lopende investeringen

Terug naar navigatie - Lopende investeringen

Lopende investeringen

In het onderstaand overzicht van de lopende investeringen treft u die investeringen aan, waarbij in de voortgang van de investering de desbetreffende cel oranje of rood is gearceerd en van een toelichting zijn voorzien. 

De betekenis wanneer een cel oranje is gearceerd: Als het onzeker is dat de investering conform tijdsplanning,  inhoudelijk of financieel binnen het budget wordt gerealiseerd. De desbetreffende cel wordt ook oranje gearceerd wanneer verwacht wordt dat de financiële overschrijding < € 70.000.

De betekenis wanneer een cel rood is gearceerd: Wanneer men zeker weet dat desbetreffende investering niet conform tijdsplanning, inhoudelijk of financieel binnen het budget wordt gerealiseerd. De desbetreffende cel wordt rood gearceerd wanneer verwacht wordt dat de financiële overschrijding > € 70.000.

Regelnr. Omschrijving Voortgang
1 Programma 2
2 Voorb kred verbouw brandw garage M'den
3 Programma 3
4 Vervanging p-automaten (p/14)
5 Zoutoplosser (2018-101)
6 Aanp. natstr. zoutstrooiers (2018-101)
7 Track en trace systemen (2018-101)
8 Zoutstrooier Muiderberg 1 (2018-101)
9 Zoutstrooier Muiderberg 2 (2018-101)
10 Zoutstrooier groot nr. 1
11 Zoutstrooier groot nr. 2
12 Zoutstrooier groot nr. 3
13 Zoutstrooier groot nr. 4
14 Zoutstrooier klein nr. 1
15 Zoutstrooier klein nr. 2
16 Zoutstrooier klein nr. 3
17 Zoutstrooier klein nr. 4
18 Verv.OV:Comp.kw,v.Bredius,Bollelaan
19 Wegen Beerensteinerlaan e.o. Pj 190
20 Verv. fiets-voetbruggen O.Blaricummerweg
21 Rotonde Rijksweg-Churchillstraat
22 Wbh. Mariahoeve-Eikenlaan Muiden 02/16
23 Wbh. plan Muiderberg 02/16
24 Wbh. plan Vesting en Zuid-West 02/16
25 Wbh. plan Buitengebied 02/16
26 Wbh. plan Zuidpolderweg 02/16
27 VBK Herinrichting Stationsgebied
28 VBK herinrichting Spiegelstraat e.o.
29 Busbaan Bredius
30 Wandelpad Vesting-Stadzigt
31 Inrichting buitenterrein gemeentehuis GM
32 Burg. Van Wettumweg
33 Vestingplein
34 VBK verleggen parkeerplaats P2
35 Voorbereidingskrediet Mariahoeveweg
36 Voorbereidingskrediet Vlietlaan
37 Voorbereid kr Verder md Vesting Muiden
38 VBK Olmenlaan Pj 206
39 VBK Herenstraat Pj 189
40 VBK Energiestraat Pj 203
41 Programma 4
42 Breeduit aanpassing
43 Programma 5
44 Urnenvoorziening Oude Begraafplaats
45 Uitbreiden Nieuw Valkeveen
46 Revitalisering aula begraf. Bussum
47 Uitv maatreg kwetsbare loc wateroverlast
48 Afkop particuliere bij proj openb ruimte
49 Waterbestendig herinrichten-(ver)bouwen
50 Duurzaam ruimtelijk ontw. klimaatadapt.
51 Vergroenen openbaar gebied en gebouwen
52 Verv. hoofpost telemetrie rioolbeheer
53 Meetsys gemalen Mdn/Mdrbrg toev hoofdpst
54 Vervangingsinvesteringen groen 2015
55 Vervangingsinvesteringen groen 2017
56 Optimalisatie Naardertrekvaart
57 Aanleg passantenhaven
58 Losloopgebieden
59 Vervangingsinvesteringen groen 2020
60 VBK Nieuwe Vaarverbinding
61 Aanleg Tiny Forest
62 Programma 7
63 Aanpassen gebouw voor Emmaschool (p/11)
64 Voorb.krediet ren. Goois Lyceum
65 Voorb.krediet ren. Willem de Zwijger
66 Programma 8
67 Verv. clubgebouwtje Jeu de Boules B'sum
68 VBK Sporthal Bredius
69 Vervanging speeltoestellen 2017
70 Vervanging speeltoestellen 2018
71 Vervanging speeltoestellen 2020
72 Programma 9
73 Vervangingsinvestering (Tractor wijk)
74 Tractor Sportpark
75 Mitsubishi Canter
76 Fysieke hosts, acces switches, wifi
77 Storage & backup/core switches
78 Gemeentehuis Muiden 2016

Toelichting lopende investeringen

Terug naar navigatie - Toelichting lopende investeringen
Programma 2
Regelnr. Toelichting
2 De aanbesteding start in 2020. De werkzaamheden zal naar verwachting in 2022 worden afgerond.
Programma 3
4 De aanbesteding start in 2020. De werkzaamheden zal naar verwachting in 2021 worden afgerond.
5 t/m 17 Deze worden in 2020 aanbesteed. Realisatie loopt mogelijk door in 2021 in verband met de effecten van coronacrisis op de werkvoorbereiding en de levertijd van het materieel.
18 Er is een aanvullend krediet van € 50.000 nodig. De reden waarom het bedrag hoger is geworden dan geraamd is omdat de masten oud en onveilig zijn.
19 De uitvoering is gepland in 2021. Het negatief saldo wordt verrekend bij de aanvraag van het realisatiekrediet (zomer 2020).
20 Er is te weinig voorbereidingskrediet aangevraagd. Het negatief saldo wordt verrekend bij de aanvraag van het realisatiekrediet (zomer 2020).
21 Op dit moment loopt er nog discussie over het BTW aspect bij de afrekening met RWS. Daarnaast wachten we op de definitieve beschikking van de provincie inzake de faunapassage. Dit betekent dat we nog niet het volledige financiële eindplaatje hebben en nu dus nog niet weten hoeveel we tekort komen. We gaan er vanuit dat we kredietaanpassing aan de raad kunnen vragen bij het tweede voortgangsverslag 2020.
22 t/m 26 De werkzaamheden zijn gepland in 2020 t/m 2024.
27 Het voorbereidingskrediet is bedoeld voor een aantal deelprojecten. Aan een aantal deelprojecten is/wordt gewerkt en een aantal deelprojecten wordt nog opgestart. Het voorbereidingskrediet zal dit jaar dan ook nog niet volledig worden ingezet, zo is de verwachting. De verwachting is dat dit jaar nog ca.€ 50.000 uitgegeven zal worden aan voorbereidingskosten. Er zal geen sprake zijn van een overschrijding. Het restant dat aan het eind van het jaar overblijft, zou beschikbaar moeten blijven voor deelprojecten die nog in voorbereiding zijn.
28 De realisatie is opgeschoven als gevolg van vertraging bij Herinrichting Beerensteinerlaan. Jaar van uitvoering nu is in 2022.
29 Dit project hopen we volgend jaar te realiseren.
30 De uitvoering is in 2019 afgerond. De financiële afwikkeling wordt dit jaar afgerond (subsidietraject bij de provincie).
31 Er is enige vertraging te verwachten in de voorbereiding door het coronavirus. Dit kan betekenen dat de werkzaamheden niet meer dit jaar gaan starten, maar in 2021.
32 De voorbereiding zal dit jaar worden opgestart. De verwachting is dat de werkzaamheden in 2021 starten.
33 Op dit moment nog in planvorming. Planning: 2020-Q3 kaders, 2020-Q4 /2021-Q1 ontwerp, 2021-Q2 besluit en Q3-Q4 planprocedures/aanbesteding. Planning uitvoering in de jaren 2022 en 2023.
34 en 35 Planning: 2020-Q2 kaders, 2020-Q3 ontwerp, 2020-Q4 besluit, 2021-Q1 planprocedures/aanbesteding. Planning uitvoering vanaf 2021 t/m 2023.
36 De realisatie is gepland in 2021. Het negatief saldo wordt verrekend bij de aanvraag van het realisatiekrediet.
37 Het Programma Verder met de Vesting Muiden loopt door tot 2023.
38 De realisatie is gepland in 2023-2024, na aanpassing/nieuwbouw parkeergarage Olmenlaan.
39 De realisatie is gepland in 2021-2022.
40 Start realisatie is gepland in 2020-2021.
Programma 4
42 Wat betreft Breeduit is de stand van zaken nog geen formele stopzetting. Het project is on-hold gezet, maar naar verwachting zal Gooise Meren op korte termijn iets moeten met Breeduit als gevolg van mogelijke verhuizing van Elan vanuit Huizen en de permanente toekomstige invulling.
Programma 5
44 Restauratievergunning moet nog verleend worden, er wordt nog subsidie aangevraagd. Verwachte start restauratiewerkzaamheden voorjaar 2021.
45 De voorbereidingen zijn gestart, de planning is om de uitbreiding in mei 2021 gereed te hebben.
46 Inschrijving aannemer laat een overschrijding van het krediet zien. Verwachting is dat de werkzaamheden in het derde kwartaal 2020 zijn afgerond.
47  t/m 51 Loopt mee in diverse projecten. Per project wordt in kaart gebracht of en welke maatregelen genomen kunnen worden die hieraan bijdragen.
52 en 53 De planning is om in 2020 deze aan te besteden. De verwachting is dat de werkzaamheden in 2021 worden afgerond.
54 en 55 Deze investeringen worden ingezet voor de projectmatige vervangingen Muiden/Muiderberg.
56 De werkzaamheden worden afgerond in 2021.
57 De sloopwerkzaamheden worden in 2020 afgerond. De realisatie van de historische haven en de openbare ruimte volgen in 2022.
58 De werkzaamheden worden uitgevoerd na vaststelling APV.
59 Deze investering is komen te vervallen.
60 Er vindt nog een verrekening van kosten met de provincie Noord-Holland plaats.
61 Dit Tiny Forest wordt in 2021 gerealiseerd na afloop van de bouw van de woningen.
Programma 7
63 Dit project kan worden afgesloten. Er is een klein stukje onvoorzien als meerwerk.
64 en 65 Waarschijnlijk worden de werkzaamheden doorgeschoven naar 2021, maar e.e.a. is afhankelijk van de uitkomst van de verkenning van mogelijke nieuwbouw voor 1 van de HAVO/VWO scholen. Tot op heden zijn de kosten die de schoolbesturen hebben gemaakt € 50.000 GSF t.b.v. Goois Lyceum en circa € 250.000 SIVOG t.b.v. het Willem de Zwijgercollege. Het kan zijn dat in ieder geval deze kosten nog dit jaar moeten worden vergoed.
Programma 8
67 De aanbesteding is in 2019 mislukt. De clubleden hebben zelf voorstellen gedaan die ver buiten budget gaan. Er moet overlegd worden om de verwachtingen in te perken, maar door het coronavirus is de mogelijkheid om te overleggen met de clubleden niet mogelijk. De uitvoering gaat waarschijnlijk wel iets meer kosten dan het beschikbare krediet. Gedacht wordt aan uitvoering 2021.
68 Het voorbereidingskrediet zal pas afgesloten worden na oplevering in het voorjaar van 2022.
69 en 70 Deze investeringen worden ingezet voor de projectmatige vervangingen Muiden/Muiderberg.
71 De verwachting is dat de werkzaamheden in 2021 worden afgerond.
Programma 9
73 en 74 Het is nog niet duidelijk of deze voertuigen nodig zijn. Dit volgt uit de uitwerking van het koersplan BORG. De verwachting is dat de werkzaamheden in 2021 worden afgerond.
75 Bij het opstellen van de Programmabegroting 2020-2023 is abusievelijk 1 voertuig (€ 55.000) als reeds vervangen geboekt. Dit voertuig wordt echter pas in 2020 vervangen en wordt ingezet bij de gladheidsbestrijding.
76 en 77 Deze investeringen worden met een jaar doorgeschoven in verband met aanbesteding samen met Hilversum.
78 Omdat een nieuw bestemmingsplan noodzakelijk is, duurt het langere tijd totdat de locatie herontwikkeld kan worden. Tot die tijd wordt het gemeentehuis door inzet van antikraak bewoond. Hiervoor moeten we een aantal kosten maken, zoals afhaal van vuilnis. Er lopen ook een aantal verzekeringen en servicecontracten door, zoals brandverzekering etc. en gas water en licht.