Bijlage 3 Stand van zaken voorgenomen beleidsmaatregelen Programmabegroting 2020

Inleiding

Terug naar navigatie - Inleiding

In het kader van de controlerende taak van de raad is het van belang dat de raad inzicht heeft in de voortgang van de maatregelen zoals vastgelegd in de Programmabegroting 2020.


Bij de programma’s zijn onder het kopje “beleidsinhoudelijke afwijkingen” de zogenaamde rode maatregelen al toegelicht. In deze bijlage is de stand van zaken van de maatregelen opgenomen, waarbij sprake is van enige onzekerheid of deze conform de voorgenomen kwaliteit, planning en/of regulier budget zijn te realiseren in 2020: de oranje maatregelen.


Mocht later in het jaar blijken dat er toch sprake is van een definitieve en/of grote afwijking, dan worden deze maatregelen in het Voortgangsverslag 2020-2 opgenomen.

1. Programma Inwoners en Bestuur

Terug naar navigatie - 1. Programma Inwoners en Bestuur

Maatregel: Besluitvorming fusie Archiefdienst
Eind 2019 / begin 2020 bieden we een voorstel over de fusie van de archiefdiensten ter besluitvorming aan de gemeenteraad aan. Het voorstel geeft ook inzicht in de incidentele implementatiekosten die nodig zijn voor een gezamenlijk archief.

Toelichting:
Deze kwestie verloopt niet volgens plan en planning. Het college hoopt op een spoedige besluitvorming (eind 2020) ten aanzien van de fusie, waardoor er meer ruimte komt voor digitalisering.

Maatregel: Stimuleren jongerenparticipatie
De gemeente Gooise Meren neemt jongeren serieus en wil weten wat hen bezighoudt, hoe zij tegen zaken aankijken en wat zij belangrijk vinden. Jongerenparticipatie betekent dat jongeren leren mee te denken en te beslissen over hun omgeving en verantwoordelijkheid leren te nemen voor hun keuzes en inbreng. Dit betekent dat we jongeren actief betrekken bij hun omgeving en hier mogelijkheden voor scheppen. Vandaar dat we in het schooljaar 2019-2020 starten met het interactieve spel Democracity. Met dit spel maken kinderen uit groep 7 of 8 uit het basisonderwijs voor het eerst kennis met hoe democratie werkt. Ze brengen een bezoek aan het gemeentehuis en bouwen samen een stad. De kinderen mogen als fictieve gemeenteraad van hun stad bepalen welke gebouwen en voorzieningen er in de stad moeten komen. Maar het budget is niet eindeloos en elke partij wil natuurlijk iets anders. Leerlingen ervaren tijdens het spel dat overleg, argumentatie, meerderheid en consensus nodig zijn in een democratische samenleving. Met de energie die ontstaat hopen we te bereiken dat het initiatief wordt genomen tot het oprichten van een jeugdraad.

Toelichting:
We stimuleren dat meer jeugdigen zich interesseren voor de lokale maatschappelijke onderwerpen en politiek. Dat doen we onder andere met het spel Democracity. Met als doel te leren over het democratische besluitvormingsproces. De Vondelschool Bussum was in november 2019 als eerste aan de beurt. Het college heeft alle scholen (primair onderwijs) uitgenodigd een bezoek te brengen aan het gemeentehuis en het spel te spelen in de raadszaal. Nog niet veel scholen weten het programma te vinden. Daar is extra aandacht voor (nieuwsbrief scholen, mond-tot-mond reclame, bellen scholen). Wel bezocht in februari 2020 het Goois Lyceum het gemeentehuis en kreeg gastlessen van de burgemeester en wethouder Financiën. Bij het opstellen van het jeugdbeleid (2020) verwerken we de ambities voor participatie door jongeren. Denk daarbij aan meer jongeren lid van het inwonerspanel en jongeren worden betrokken bij het opstellen van het beleid.

3. Programma Openbare Ruimte, Verkeer en Parkeren

Terug naar navigatie - 3. Programma Openbare Ruimte, Verkeer en Parkeren

Maatregel: Onderzoeken knelpunten nabij spoorwegovergangen
De drukke spoorlijn door Naarden en Bussum is een probleem voor de leefbaarheid, bereikbaarheid, doorstroming en veiligheid voor beide kernen. Mensen moeten steeds langer wachten bij de spoorwegovergangen en het blijft drukker worden op de Gooilijn. Gooise Meren zet in op een duurzame en betaalbare oplossing. Zo richten we ons op het verbeteren van veiligheid rondom het spoor via het lopende project Snelheidsverbetering Naarden Bussum (ProRail).

Toelichting:
Sinds de in augustus 2019 uitgevoerde werkzaamheden aan het spoor is er veel veranderd. Vier overwegen zijn aangepast waardoor de oversteeklengte voor passerend auto- en langzaam verkeer korter is geworden. Ook een deel van de passerende treinen rijdt harder (max 130 i.p.v. 80 km/h). Dit is zeker voor de beleving een grote verandering. Zowel voor wachtende fietsers bij de overwegen als wachtende treinreizigers staande op het perron bij een op hoge snelheid passerende trein. ProRail meet de dichtligtijden van de overwegen en zal hierover in het 3e kwartaal 2020 een rapportage leveren. De algemene ervaring is dat er minder lang gewacht hoeft te worden. Door de aangepaste dienstregeling i.v.m. de coronacrisis zijn de huidige gegevens niet objectief en loopt de rapportage hierdoor vertraging op.

Maatregel: Optimaliseren verkeerskundige werking VRI's
Elke vijf jaar wordt een verkeersregelinstallatie (Vri) gecontroleerd op zijn verkeerskundige werking en prestatie. Onderdeel daarvan is het prioriteren van verkeersstromen (bijvoorbeeld overstekende fietser belangrijker dan automobilist).

Toelichting:
Het project heeft vertraging opgelopen. Verkeerslichten automaten zijn nog niet verbonden van de verkeerscentrale van de provincie. Daarom kan er ook nog niet worden geëvalueerd op verkeerskundige werking.

Maatregel: Realiseren oplaadpunten strategische locaties
We gaan laadpalen plaatsen op grotere parkeerterreinen (meer dan acht parkeerplekken), op strategische locaties in de wijk en bij bestemmingslocaties (locaties waar veel mensen naar toe willen, bijvoorbeeld het Muiderslot). De bepaling van deze locaties gebeurt op basis van gedegen onderzoek en kengetallen. Hierbij houden wij rekening met verschillende ontwikkelingen, zoals snel-laden bij tankstations.
Het plaatsen van deze laadpalen staat los van het plaatsen van laadpalen vanwege individuele aanvragen. De huidige afhandeling van individuele aanvragen blijft gehandhaafd.

Toelichting:
Door het ontbreken van een beleidsmatig kader voor aanbod gestuurd laden en de lange doorlooptijden i.v.m. verkeersbesluiten en de te verwachten bezwaren moeten de ambities met betrekking tot het aanbod gestuurd laden voor 2020 worden bijgesteld. Het beleidsmatig kader is naar verwachting in Q4 van dit jaar gereed. Vervolgens kunnen in de loop van 2021 op strategische locaties oplaadpalen worden geplaatst. De kosten per oplaadpaal voor de gemeente zijn gedaald waardoor minder budget nodig is. Dit is reeds in de meerjarenbegroting verwerkt.

Maatregel: Realiseren opvanglocatie weesfietsen
Om te kunnen handhaven op fout geparkeerde- en weesfietsen rondom de stations en in de kernen van onze gemeente is een permanente opslaglocatie gewenst. Op deze locatie moeten de verwijderde fietsen gestald kunnen worden. De eigenaar kan de fiets daar dan ophalen. De huidige locatie op station Naarden-Bussum vervalt per 1 oktober 2019.

Toelichting:
Er is een tijdelijke locatie op de Parallelweg nabij station Naarden-Bussum. De fietsen, die verwijderd zijn van het voorplein van het station Naarden Bussum, staan hier opgeslagen en kunnen daar weer worden opgehaald door de eigenaar. Een definitieve oplossing/locatie is nog niet gevonden/gerealiseerd. De huidige locatie blijft tot uiterlijk de start van de realisatie van het project "Westzijde station Naarden Bussum " in komend najaar beschikbaar.

4. Programma Ruimtelijke Ontwikkeling, Wonen, Economie en Toerisme

Terug naar navigatie - 4. Programma Ruimtelijke Ontwikkeling, Wonen, Economie en Toerisme

Maatregel: Onderzoeken projecten op PAS regelgeving
Per project wordt bekeken of het project qua onderbouwing inzake stikstof uitsluitend op PAS regelgeving is gebaseerd of dat er al naar andere mogelijkheden is gekeken, bijvoorbeeld via de ADC toets. De ADC toets houdt in dat de gemeente onderbouwt dat er geen alternatieven zijn voor het betreffende project, dat er dwingende redenen zijn om het project uit te voeren en dat er compensatie plaatsvindt voor de schade aan de natuur.

Toelichting:
Per project wordt bekeken hoe de stand van zaken is met betrekking tot stikstof en indien nodig wordt gezocht naar een oplossing.

Maatregel: Bestemmingsplannen op orde
Alle bestemmingsplannen worden in 2020 omgezet om de raadpleegbaarheid via het DSO (Digitaal Stelsel Omgevingswet) te verkrijgen. Daar waar de bestemmingsplannen niet zomaar kunnen worden omgezet wordt dit hersteld.

Toelichting:
De inwerkingtreding van de Omgevingswet is tot nader orde uitgesteld. De huidige bestemmingsplannen zijn in orde en kunnen worden omgezet naar het Omgevingsplan Gooise Meren van rechtswege. Op het moment van de inwerkingtreding van de Omgevingswet heeft Gooise Meren van rechtswege één Omgevingsplan. Daarnaast werken we aan een nieuw integraal Omgevingsplan Gooise Meren.

Maatregel: BOR-gronden
Het Stedenbouwkundig Programma van Eisen wordt in het eerste kwartaal van 2020 aan de gemeenteraad ter vaststelling aangeboden. Dit vormt de basis waarop het stedenbouwkundig plan, het ontwerp bestemmingsplan, en het beeld kwaliteitsplan gebaseerd kunnen worden. Al deze drie documenten worden tegelijkertijd opgepakt zodat een compleet pakket gaat ontstaan waarmee het plan wordt vormgegeven en waarop de uitvoering gebaseerd kan worden. Het streven is eind 2020 deze documenten in samenspraak met omwonenden te voltooien. In 2020 wordt ook gestart met het opstellen van een anterieure overeenkomst, de economische onderbouwing van het bestemmingsplan. Inzet is hierin dekking te verkrijgen voor de gemeentelijke plankosten en bovenwijkse plankosten.

Toelichting:
Het Stedenbouwkundig Programma van Eisen(SPvE) wordt in het tweede kwartaal van 2020 aan de gemeenteraad ter vaststelling aangeboden. Na de vaststelling van het SPvE wordt het stedenbouwkundig ontwerp gemaakt. Dat vormt de basis voor het beeldkwaliteitsplan en (ontwerp) bestemmingsplan. Het streven is voor eind 2020 deze documenten ter inzage te leggen. Na vaststelling van het SPvE wordt parallel gestart met het opstellen van den anterieure overeenkomst, de economische onderbouwing van het bestemmingsplan. Inzet is hierin dekking te verkrijgen voor de gemeentelijke plankosten en bovenwijkse plankosten.

Maatregel: Gemeentehuizen
Waar nu nog de gemeentehuizen van Naarden en Muiden staan, komen woningen. In Naarden is de bouw van de woningen, 5 middelduur, 16 duur, volop aan de gang. Een zorgvuldig samen met omwonenden voorbereid bouwproces in de nauwe straten van de vesting. De uitvoering wordt dan ook nauwlettend gevolgd.
Voor Muiden is de vaststelling van het bestemmingsplan door de gemeenteraad gepland op de scheidslijn tussen het eerste en tweede kwartaal. De omgevingsvergunning wordt dusdanig voorbereid dat na het onherroepelijk worden van het bestemmingsplan deze direct verleend kan worden. De verwachting is om nog voor de zomer het bestaande gebouw te slopen en te starten met de bouw van de 41 sociale huurwoningen en de huiskamer voor de buurt.

Toelichting:
Voor Muiden staat de vaststelling van het bestemmingsplan door de gemeenteraad gepland in het derde kwartaal. De omgevingsvergunning wordt dusdanig voorbereid dat na het onherroepelijk worden van het bestemmingsplan deze direct verleend kan worden. De verwachting is na de zomervakantie het bestaande gebouw te slopen en te starten met de bouw van de 40 sociale huurwoningen en de huiskamer voor de buurt.

Maatregel: Buitenruimte gemeentehuis Gooise Meren
Mede op basis van wat er aan ideeën uit de participatie is aangeleverd, is er een ontwerp gemaakt voor de herinrichting van de buitenruimte van het gemeentehuis. In de tweede helft van 2019 neemt de gemeenteraad een besluit over het uiteindelijke ontwerp. Uitgaande van een positief besluit, kan de voorbereiding voor de herinrichting van de buitenruimte Gemeentehuis in voorjaar 2020 worden afgerond en kan het werk in de zomer 2020 worden gerealiseerd.

Toelichting:
Naar aanleiding van de laatste in januari 2020 gehouden participatiebijeenkomst wordt nu de laatste hand gelegd aan het DO advies. Met name de locatie van de JOP aan de zijde van de Landstraat riep veel weerstand op. Hierover is in kleiner verband met vertegenwoordigers van alle partijen goede gesprekken gevoerd. Het plan is nu om de JOP te plaatsen in de goot van het voorplein. Het college ontvangt het DO ter besluitvorming (en de raad ter kennisname) voor de zomer waarna de bestek-voorbereiding start. De uitvoering kan in het vierde kwartaal starten. Voorwaarde hierbij is dat de kermis in het najaar en Bussum op IJs plaats kunnen vinden.

Maatregel: De Veldweg
Na het zomerreces van 2019 is gestart met de opdrachtformulering voor de ontwikkeling van de Veldweg locatie. Deze locatie is eigendom van de gemeente Gooise Meren en op dit moment in gebruik als parkeerterrein in het centrum van Bussum. De ambitie is de locatie te ontwikkelen ten behoeve van woningbouw in combinatie met openbare parkeervoorzieningen. In 2020 wordt uw raad gevraagd de kaders vast te stellen voor de ontwikkeling van de Veldweg locatie, waarna een aanbestedingstraject kan worden doorlopen.

Toelichting:
Alle ontwikkelingen in het centrum in samenhang bekeken leidt tot de conclusie dat het niet verstandig is de ontwikkeling van de Veldweg locatie op korte termijn ter hand te nemen. De capaciteit van de Veldweg als parkeerterrein zal nodig zijn wanneer ervoor gekozen wordt de Olmengarage te herontwikkelen. Herontwikkeling van de Olmengarage betekent immers dat de parkeercapaciteit van deze garage voor een langere periode niet of beperkt beschikbaar zal zijn. Dit betekent echter niet dat voorbereidende werkzaamheden moeten stoppen. Gedurende het derde kwartaal van 2020 wordt uw raad gevraagd een startkrediet te voteren om wel alle voorbereidende werkzaamheden te kunnen starten.

Maatregel: Nieuw op te richten marketingorganisatie
In mei 2019 is een onderzoek gestart naar een nieuw op te richten gemeentebrede marketingorganisatie. De organisatie zet zich in voor het bedenken van nieuwe aantrekkelijke evenementenconcepten, het ondersteunen van bestaande evenementen, het opzetten en onderhouden van een groot vrijwilligersnetwerk en het economische vitaal houden van de kernen. In 2020 geven we samen met de betrokken stakeholders vorm aan zo'n nieuwe organisatie.

Toelichting:
Het project kan in verband met de coronacrisis een vertraging oplopen. Er kan namelijk nog geen brede bijeenkomst worden uitgeschreven. Dit was de eerstvolgende stap.

Maatregel: Uitvoering geven aan het Werkplan Werklandschappen
We geven samen met de regio uitvoering aan het Werkplan Werklandschappen. Dit plan richt zich op het versterken van het vestigingsklimaat op zowel de formele als informele werklocaties, met als doel het mogelijke maken van economische groei en groei van werkgelegenheid.

Toelichting:
In het regionale Werkplan Werklandschappen werken we in de regio samen aan het realiseren van ruimte voor bedrijven. Echter door de druk op de woningmarkt is het behoud van ruimte voor bedrijven een grote uitdaging. In het concept Koersdocument van de Regio is in dat kader de behoefte aan (schuif) ruimte voor bedrijven niet meer nadrukkelijk benoemd. De woon-werk balans dreigt hiermee steeds verder scheef te groeien.

Maatregel: Pro-actief accountmanagement
De accountmanager ondernemers, die sinds februari 2019 actief is, onderhoudt pro-actief contact met bedrijven, de bedrijvenfederatie en ondernemersvertegenwoordigers. Hierdoor leren wij de dynamiek die binnen ons bedrijfsleven speelt kennen. We zijn dan beter in staat de beleidsprogrammering op economie vorm te geven. De dienstverlening aan de ondernemers heeft door de inzet van de accountmanager een duidelijker gezicht gekregen. In een jaarlijks op te stellen accountmanagementplan geven we richting aan de bedrijfsbezoeken op basis van de gemeentelijke speerpunten op het gebied van economie.

In het najaar van 2019 zijn we een onderzoek gestart onder 3.000 ondernemers (ondernemerspeiling) naar de kwaliteit van onze dienstverlening. Op basis van de resultaten van dit onderzoek geven we in 2020 vorm aan de eventuele verbeterpunten, zodat we onze dienstverlening steeds beter en efficiënter kunnen inrichten. De accountmanager ondernemers stelt jaarlijks een accountmanagementplan op basis van de gemeentelijke speerpunten.

Toelichting:
In verband met de coronacrisis kunnen we niet vastleggen dat er een verbeterslagen kunnen worden gemaakt. De EZ-capaciteit wordt nu volledig ingezet voor de hulp aan ondernemers.

Maatregel: Ontwikkelen visie op het gebied van wonen en zorg
In 2020 en 2021 ontwikkelen we een visie op het gebied van wonen en zorg. Hiervoor voeren we een haalbaarheidsstudie innovatie woonzorg-initiatieven uit voor inzicht in woon- en begeleidingsbehoeften van mensen die langer zelfstandig willen wonen en van kwetsbare groepen. De inzet van de visie wonen en zorg is meer geschikte woonvormen in combinatie met passende ondersteuning.

Toelichting:
In 2021 starten we met de visie op het gebied van wonen met zorg.

Maatregel: Uitvoeren taakstelling
In 2019 had Gooise Meren een taakstelling om 42 personen te huisvesten, aan het eind van 2019 is deze groep voorzien van huisvesting. Zoals het er nu uit ziet zal de taakstelling in 2020 licht hoger zijn dan in 2019. Wij verwachten dat de woningcorporaties ook in 2020 weer in staat zijn om voldoende woningen beschikbaar te stellen.

Toelichting:
Twee keer per jaar legt de Rijksoverheid iedere gemeente een taakstelling huisvesting statushouders op. Voor de 1e helft 2020 (januari-juni) is het aantal te huisvesten statushouders 18 personen voor onze gemeente. Omdat we in 2019, 43 nieuwkomers hebben gehuisvest en de totale taakstelling 2019 41 nieuwkomers was, tellen de 2 extra mee voor dit jaar. Het aantal te huisvesten statushouders 1e helft 2020 komt daarmee op 16 personen. Tussen 01-01-2020 en 09-04-2020 hebben we 10 nieuwkomers gehuisvest op 5 verschillende adressen. Blijven er 6 nieuwkomers over nog te huisvesten dit eerste halfjaar. Door de coronacrisis zijn er onder andere met COA, Vluchtelingenwerk en woningcorporaties afspraken gemaakt waarbij maatregelen genomen zijn om de virusverspreiding tegen te gaan. Een aantal werkzaamheden staat daardoor tijdelijk on hold. We staan echter in de startblokken om direct weer tot actie over te gaan indien mogelijk.

Maatregel: Verduurzamen eigen vastgoed
De ESCo-pilot (Energy Service Company) zal in 2020 geïmplementeerd worden. Door de ervaring die hier wordt opgedaan zullen we ons eigen vastgoed ook verder verduurzamen. Het onderzoek naar samenwerking met zonnecoöperaties naar mogelijkheden voor zonnepanelen op de daken van gemeentelijk vastgoed wordt uitgewerkt naar concrete voorstellen.

Toelichting:
De samenwerking met WattNu is vastgelegd in een convenant. De aanbesteding van de ESCo heeft vertraging opgelopen door vertrek van de projectleider. Met ESCo is in het land nog weinig ervaring opgedaan, zeker niet voor vijf gebouwen tegelijkertijd. Het vormgeven van de pilot heeft daarom het karakter van pionieren, waarbij we in elke fase tegen onverwachte vraagstukken oplopen. Gecombineerd met het nog niet volledig op orde zijn van de basis (vastgoed) levert dit een risico op. Een voorzichtige benadering met deze innovatie, waarbij wel voortgang wordt geboekt, maar er geen tijdsdruk ligt op het eindresultaat lijkt verstandig.

Maatregel: Duurzaamheidslening maatschappelijk vastgoed
We voeren een duurzaamheidslening uit voor maatschappelijk vastgoed. Hiermee worden onder andere scholen, maar ook andere gebruikers, gestimuleerd en gefaciliteerd om een verduurzamingsslag te realiseren.

Toelichting:
Om de duurzaamheidmaatregelen te kunnen bekostigen, denkt het college aan een revolverend fonds (zie IHP). Dit houdt in dat er een investeringsfonds beschikbaar komt om investeringen uit te bekostigen voor maatschappelijk vastgoed zoals schoolgebouwen. Het investeringsfonds wordt vervolgens op basis van de inverdieneffecten weer aangevuld. De gemeente zou hiermee een impuls kunnen geven aan investeringen in duurzame maatregelen. Dit jaar wordt het fonds nader uitgewerkt. Onderdeel van de vraagstelling is het bepalen van het startkapitaal, zodat het college dit kan meenemen in de Perspectiefnota 2022. In het College-uitvoeringsprogramma staat dat de lening vanaf 2020 beschikbaar is. Dat is nog niet het geval.

5. Programma Duurzaamheid, Water en Groen

Terug naar navigatie - 5. Programma Duurzaamheid, Water en Groen

Maatregel: Acties voor CO2-reductie
In de eigen organisatie wordt de milieubarometer als instrument gebruikt om de CO2-uitstoot in beeld te brengen van bijvoorbeeld ons energieverbruik, waterverbruik, papierverbruik, circulair inkopen en afval. Door de CO2-uitstoot te monitoren en af te zetten tegenover vergelijkbare organisaties wordt bepaald welke maatregelen het meest effect hebben om de CO2-uitstoot terug te dringen. Inwoners en bedrijven in Gooise Meren worden gestimuleerd om energie te besparen en duurzame energie op te wekken. Om dit te bereiken wordt een Regionaal Energieloket opgezet en worden diverse bewonersbijeenkomsten in wijken over energiebesparing en verduurzaming georganiseerd.

Toelichting:
Er is momenteel geen capaciteit beschikbaar om de milieubarometer uit te voeren en de CO2-reductie van de verschillende interne maatregelen te monitoren. Het regionaal energieloket is gerealiseerd en inwoners en bedrijven worden op verschillende manieren gestimuleerd en ondersteund om maatregelen te nemen. Dit loopt volgens planning.

Maatregel: Financiële stimulans klimaatadaptatie
We stimuleren bewoners om tuinen te ontharden, groene daken aan te leggen, een regenton te plaatsen en/of af te koppelen. Dit doen we met behulp van financiële bijdragen voor groene daken, regentonnen en voor afkoppelen en door in te zetten op Operatie Steenbreek.

Toelichting:
Er is nog niet gestart met het opstellen van een subsidieverordening "Financiële Stimulans Klimaatadaptatie", waarmee particulieren een bijdrage ontvangen voor een klimaatbestendige inrichting. Wel wordt er een uitvoeringsprogramma voor Operatie Steenbreek opgesteld.

Maatregel: Uitwerken Roadmap Circulaire Economie
We ronden in 2020 de stappen uit de Roadmap Circulair Inkopen af. Dit leidt tot een concreet actie- en communicatieplan. Het actie- en communicatieplan is er op gericht om het begrip circulaire inkoop en de voordelen daarvan voor mens en maatschappij zodanig breed uit te dragen binnen de ambtelijke organisatie dat dit de manier van werken wordt voor een ieder die bij inkoop betrokken is. Om circulaire inkoop bij de mensen in de genen te krijgen wordt een bewustwordingscampagne ingezet. Daarbij wordt gedacht aan de inzet van de volgende elementen/instrumenten: 1. Een startbijeenkomst voor het personeel 2. Structureel Informatie/voorlichting/best practices (plus enquête of quizje) via het Intranet, 3. De inzet van een selecte groep interne ambassadeurs, die de boodschap uitdraagt (successtory). 4. Gebruik van (opmaak) posters, banners en foldermateriaal.

Toelichting:
Het actieplan loopt vertraging op door verminderde beschikbaarheid van de projectgroep. Op dit moment is er in verband met de coronacrisis nog geen zicht of dat in 2020 afgerond gaat worden. Het actieplan moet echt door de organisatie worden opgesteld om zo bij te dragen aan een groter draagvlak. Na de crisis worden hiervoor scrum-bijeenkomsten gepland. Het communicatieplan is al wel gereed. De uitvoering hiervan naar buiten de organisatie wordt met minimaal een half jaar uitgesteld. De nulmeting over de stand van zaken voor Circulair Inkopen en Opdrachtgeverschap in 2019 is op tijd afgerond. Het resultaat hiervan was boven verwachting. Ondanks de coronacrisis is de verwachting dat we dit resultaat over 2020 kunnen behouden, vanwege een aantal meerjarige contracten. Echter de trend naar boven stagneert zo wel. Doordat we relatief voorlopen is het nadeel dat we binnen MRA-verband de samenwerking niet optimaal kunnen benutten en verhoudingsgewijs veel inzet leveren. In 2020 gaan we ons ook buiten MRA verband oriënteren zodat er meer sprake is van een win-win situatie. Mocht dit niet lukken, dan moet er meer geïnvesteerd worden in externe expertise of moet het groeipad worden bijgesteld.

Maatregel: Vervangen van de bomenrij langs bedrijvenpark Gooimeer Zuid
Aan de noordzijde van het bedrijvenpark Gooimeer Zuid bevindt zich een bomenrij die de overgang vormt van het bedrijvenpark naar het buitengebied. De conditie van de populieren is aan het verslechteren (einde levensduur) en de bomen moeten om die reden vervangen worden. De bomen hebben veel waarde voor de biodiversiteit en zijn visueel gezien belangrijk. Vervanging is niet eenvoudig gezien de functie en waarde die de bomen hebben en de locatie waar de bomen staan. Het verwijderen van de bomen heeft effect op o.a. vleermuizen die hier voorkomen, daarnaast hebben de bomen een grote omvang en verwachten veel weerstand als deze gekapt worden. De uitvoering van dit project vraagt om een zorgvuldige voorbereiding en een mogelijk gefaseerde uitvoering.

Toelichting:
Het voorstel is om de investering een jaar door te schuiven en te faseren. Uit onderzoek is gebleken dat de boomstructuur grote waarde is voor diverse vleermuissoorten waardoor deze niet in z'n geheel in 1 keer vervangen kan worden. Dit jaar willen wij gebruiken om de benodigde vergunning/ontheffing aan te vragen zodat de uitvoering van de 1e fase pas in 2021 kan plaatsvinden. Zie hiervoor programma 5 van de Perspectiefnota 2021-2024.

Maatregel: We voorzien in een website over duurzaam bouwen en duurzaam verbouwen
Een speciale website helpt inwoners, bedrijven en projectontwikkelaars bij het maken van duurzame keuzes bij (ver)bouw. De website laat inspirerende voorbeelden zien en geeft specifiek aan welke duurzame maatregelen op locatie toe te passen zijn. Voor projectontwikkelaars is een speciaal onderdeel beschikbaar om hen te helpen bij de toepassing van duurzame keuzes die wij graag minimaal zien. Vanzelfsprekend worden de ontwikkelaars uitgedaagd om de meest duurzame keuzes te maken.

Toelichting:
De website voor professionals heeft enige vertraging opgelopen. De website voor inwoners is al wel gereed

6. Programma Werk en Inkomen

Terug naar navigatie - 6. Programma Werk en Inkomen

Maatregel: Aandacht voor kwetsbare jongeren
Wij hebben kwetsbare jongeren in beeld. Wij bieden hen een sluitende aanpak naar de arbeidsmarkt met een traject dat gericht is op scholing, werk en -wanneer nodig- hulpverlening.

Toelichting:
Door de huidige situatie omtrent corona kunnen veel trajecten niet of slechts ten dele doorgaan. Dit kan ertoe leiden dat de afstand tot de arbeidsmarkt toeneemt, wat leidt tot een langere afhankelijkheid van een uitkering. Daarnaast kunnen de mate van problemen bij de jongeren toenemen.

Maatregel: Samenwerken met Jeugdfonds Sport en Cultuur
Wij werken samen met het Jeugdfonds Sport & Cultuur (JSC) waardoor kinderen die opgroeien in armoede kunnen deelnemen aan sport en/of culturele activiteiten. Het JSC vormt een aanvulling op de gemeentelijke minimaregelingen, waaronder het Kinder- en jeugdbudget. Onze samenwerkingsovereenkomst loopt tot en met 2020. In komend jaar onderzoeken wij - op basis van het bereik, de resultaten en ervaringen- of het contract met JSC wordt verlengd met ingang van 2021.

Toelichting:
Dit kan pas worden opgepakt na de zomer van 2020.

Maatregel: Trajecten voor statushouders
Wij hebben de statushouders met een bijstandsuitkering in beeld. Wij bieden hen een traject aan gericht op ontwikkelen van taalvaardigheden, participatie en/of begeleiding naar de arbeidsmarkt.

Toelichting:
Door de huidige situatie omtrent corona kunnen veel trajecten niet, of enkel in beperkte vorm worden voortgezet. Dit zorgt ervoor dat statushouders langer afhankelijk zijn van een uitkering.

Maatregel: Verkennen opleidingsaanbod
Wij verkennen met de regiogemeenten en onderwijsinstellingen of het opleidingsaanbod past bij de huidige en toekomstige vraag vanuit de arbeidsmarkt. Dat doen wij door overleg met werkgevers, door personeelsontwikkelingen te volgen en door de arbeidsmarkt voortdurend te analyseren.

Toelichting:
Door de huidige situatie is de vraag vanuit de arbeidsmarkt aan het veranderen. Op dit moment is het nog onzeker of dat de vraag in sommige sectoren tijdelijk is afgenomen of dat dit door faillissementen langdurig is. Dit in combinatie met het feit, dat veel onderwijsinstellingen druk bezig zijn met het acteren op de huidige situatie, maakt het erg lastig om het opleidingsaanbod aan te passen aan de toekomstige vragen vanuit de arbeidsmarkt.

7. Programma Zorg en Welzijn, Onderwijs en Jeugd

Terug naar navigatie - 7. Programma Zorg en Welzijn, Onderwijs en Jeugd

Maatregel: Herijken van regionale en lokale financiering beleidsterrein Bescherming en Opvang
De middelen voor maatschappelijke opvang en beschermd wonen gaan tot nog toe grotendeels naar de centrumgemeente, maar de wettelijke taak voor uitvoering ligt bij alle regiogemeenten. De regiogemeenten bepalen tot nog toe gezamenlijk beleid en besteden de middelen via de regionale begroting voor bescherming en opvang. Per 2021 gaan de middelen voor beschermd wonen en mogelijk ook de maatschappelijke opvang niet langer naar de centrumgemeente, maar naar elke gemeente afzonderlijk. Tegelijkertijd passen we het financieel verdeelmodel aan én doen we een uitname vanwege de openstelling van de Wet langdurige zorg (Wlz) voor mensen die langdurig zijn aangewezen op beschermd wonen (onderdeel van de Wmo). Dit sluit inhoudelijk aan op de afbouw en ambulantisering van het beschermd wonen. Doordecentralisatie van de middelen en de verdere afbouw van het beschermd wonen maken het noodzakelijk om met de regiogemeenten opnieuw te kijken welke taken we nog gezamenlijk via de regionale begroting willen financieren en welke taken we lokaal gaan financieren. Het is nog niet duidelijk of de regiogemeenten in Gooi en Vechtstreek er financieel op vooruit of op achteruit gaan.

Toelichting:
De in 2021 geplande doordecentralisatie van de middelen voor beschermd wonen gaat pas in per 2022. Hetzelfde geldt voor de daarbij behorende aanpassing van het verdeelmodel. De doordecentralisatie kent een in-groeipad van 10 jaar. Er is nog geen besluit genomen over hoe de objectieve verdeling voor Beschermd Wonen eruit komt te zien. In de meicirculaire 2020 wordt de verdeling bekend gemaakt. Minstens zo belangrijk voor Gooise Meren is dat er momenteel wordt gewerkt aan een landelijke compensatieregeling voor gemeenten, die onevenredig veel plekken beschermd wonen binnen hun grenzen hebben. Hierin wordt geregeld dat de gemeenten meebetalen aan de kosten van hun inwoners, die in andere gemeenten gebruik gaan maken van beschermd wonen. Besluitvorming over het type kostenverrekening/woonplaatsbeginsel dat wordt gekozen, staat gepland voor 2020. Zie ook de risico’s in de perspectiefnota 2021-2024.

Maatregel: Inzet op dekkend AED-netwerk
We zetten in op samenwerking met andere partijen voor een dekkend AED-netwerk in alle kernen. Hiervoor maken we afspraken met belangenorganisaties over reanimatietrainingen en beschikbaarheid van openbare AED's.

Toelichting:
Om een dekkend AED-netwerk te creëren, wordt er in navolging van het gekozen Plan van Aanpak op dit moment een beschikking opgesteld. Dit heef tot gevolg dat de gemeente een inlogaccount krijgt van Stichting HartslagNu, waarmee zij inzage heeft in de dekking van het AED-netwerk in de gemeente. Met deze gegevens kunnen vervolgstappen worden ondernomen. Echter kan door de huidige situatie omtrent corona maar een beperkt aantal van de vervolgstappen worden uitgevoerd, waarna de ontwikkeling tijdelijk stil zal liggen.

Maatregel: Inzet uitbreiding rookvrije omgeving
In 2020 blijven we er samen met de GGD voor zorgen dat kinderen rookvrij opgroeien. Dit betekent dat er niet wordt gerookt op plekken waar kinderen zijn en dat opvoeders (ouders en professionals) in deze omgevingen het goede voorbeeld geven.
Een groot aantal sportverenigingen heeft in 2019 zelf al gekozen om hun vereniging rookvrij te maken. Ook de sportverenigingen die nog niet zover zijn worden gestimuleerd om rookvrij te worden.
In 2019 is gestart met het rookvrij maken van speeltuinen. Na nominatie door omwonenden, is een speeltuin rookvrij gemaakt. Om onze inwoners bewust te maken van wat de gevolgen zijn van roken in de omgeving van kinderen, wordt hierover het gesprek met hen aangegaan. Communicatie loopt via de plaatselijke kranten en de wijk- en buurtplatforms, maar wanneer blijkt dat inwoners toch behoefte hebben aan het plaatsen van borden of tegels, is dat zeker mogelijk.

Toelichting:
Het uitbreiden van plekken, waar niet gerookt mag worden, heeft op dit moment geen prioriteit. Sportvereniging, scholen en horeca zijn dicht als gevolg van de coronamaatregelen. Het is onzeker hoe lang deze situatie gaat duren en wanneer weer stappen gezet kunnen worden.

Maatregel: Ontwikkelen gezondheidsbeleid
Samen met onze ketenpartners ontwikkelen wij gezondheidsbeleid voor onze inwoners, waarbij wij gebruik maken van de kennis en kunde van de GGD Gooi en Vechtstreek.

Toelichting:
De nieuwe gezondheidsnota is nog niet gerealiseerd. De insteek is om in 2020 een tussenstand op het huidige gezondheidsbeleid op te stellen. En dit te beschouwen als een vertrekpunt voor de nieuwe gezondheidsnota die in 2021 gereed zal zijn. Op die manier kunnen we qua planning rekening houden met het volgende:
• Het RIVM stelt in opdracht van VWS vierjaarlijkse de Volksgezondheid Toekomst Verkenning (VTV) op. Hierin rapporteert het RIVM over de ontwikkeling van de volksgezondheid in Nederland en geeft inzicht in de belangrijkste toekomstige maatschappelijke opgaven op het gebied van ziekte en gezondheid, gezondheidsdeterminanten, preventie en gezondheidszorg. De laatste VTV stamt uit 2018. Daarin is vastgesteld dat we doorgaan met het eerder ingezette beleid. De uitgangspunten en doelen die het kabinet heeft aangegeven in de vorige landelijke nota gezondheidsbeleid ‘Gezondheid dichtbij’ blijven van kracht. De inzichten uit de VTV vormen de basis voor de Landelijke nota gezondheidsbeleid van het ministerie van VWS. In deze vierjaarlijkse nota geeft VWS onder de speerpunten van het gezondheidsbeleid voor de komen jaren aan.
• De landelijk nota wordt in april 2020 verwacht. De landelijk speerpunten 2020 – 2023 zullen waarschijnlijk worden: vitaal ouder worden; gezondheidsachterstanden; mentale druk bij jeugd en jongvolwassenen; de sociale & fysieke leefomgeving.
• De GGD voeren periodiek gezondheidsonderzoek uit voor drie groepen (jeugd, volwassenen en ouderen). Daarmee wordt een beeld verkregen van gezondheidssituatie van inwoners op het niveau van kernen en wijken. Dit najaar wordt het gezondheidsonderzoek volwassenen en ouderen uitgevoerd. De resultaten daarvan worden verwacht rond medio 2021
• Op basis van de VTV, de landelijke nota en de regionale gezondheidsonderzoeken moeten gemeenten vierjaarlijks een lokale nota gezondheidsbeleid op stellen. Dit moet binnen twee jaar na de vaststelling van de landelijk nota. In de lokale nota krijgen de landelijke speerpunten en eventueel aanvullende speerpunten een plek. De planning is vanwege het bovenstaande: in 2021 een nieuwe gezondheidsnota, gebaseerd op de meest actuele inzichten.

Maatregel: Sociale kaart implementeren en bekend maken
De sociale kaart maakt de inwoner wegwijs naar laagdrempelige voorzieningen en zorgaanbieders en is ook voor laaggeletterden toegankelijk.

Toelichting:
De ambitie in het College-uitvoeringsprogramma is een sociale kaart te ontwikkelen, waardoor inwoners en professionals makkelijk kunnen achterhalen welke organisaties welke voorzieningen en diensten leveren. Het idee is om dit niet te doen in de ouderwetse vorm vanuit ons maatwerk voorzieningenaanbod, maar vanuit de vraag van inwoners en hen daarmee de weg te wijzen naar de collectieve basisvoorzieningen en het maatschappelijk-pedagogisch veld. Dit om eigen kracht en zelfredzaamheid te versterken, problemen vroeger te signaleren en het beroep op dure maatwerkvoorzieningen te voorkomen.

Maatregel: Vaststellen van het regionaal Beleidsplan Bescherming en Opvang 2021-2024
In dit beleidsplan werken we de verdere ambulantisering van het beschermd wonen uit. Deze opgave impliceert een verschuiving van de regionale taak om gezamenlijk te voorzien in 24-uurs voorzieningen, naar de lokale taak om zeer kwetsbare inwoners die zelfstandig gaan wonen te ondersteunen. De aanpak 'personen met verward gedrag', de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling en de doorontwikkeling van het Zorg- en Veiligheidshuis zijn integraal onderdeel van dit beleidsplan. (Zie ook de doelen uit programma 2 ‘Veiligheid’).

Toelichting:
Het nieuwe regionale beleidsplan wordt niet eind 2020, maar in 2021 vastgesteld. De ontwikkeling van het nieuwe regionale beleidsplan is in verband met de coronacrisis vooruitgeschoven om ruimte te maken voor de waarborging van vitale gemeentelijke taken.

Maatregel: Cliëntervaringsonderzoek Wmo
De Regio Gooi en Vechtstreek voert het jaarlijks verplichte cliëntervaringsonderzoek Wmo uit. Gemeenten ontvangen lokale rapporten over de uitkomsten zodat regionaal onderling vergeleken kan worden. Daarnaast monitoren we lokaal maandelijks de zorguitgaven door data te analyseren en te duiden. Zo nodig sturen we bij met nieuwe maatregelen.

Toelichting:
Duiding van data, om zorguitgaven Jeugd/Wmo te kunnen monitoren, vergt structurele inzet van een (regionale en liefs een lokale) data-analist. Dit is niet goed geborgd momenteel. Regiogemeenten en de Regio starten een traject om beheersmaatregelen te benoemen/te nemen om toenemende zorguitgaven beheersbaar te houden (bestuursopdracht). Lokaal is een discussie over welke beheersmaatregelen te nemen, ook nodig.

8. Programma Sport, Cultuur en Recreatie

Terug naar navigatie - 8. Programma Sport, Cultuur en Recreatie

Maatregel: Concipiëren van beleidsnota met participatie
De beleidsnota vormt onze visie voor de periode 2020-2025 over de wijze waarop we met cultuur binnen de gemeente willen omgaan. Onderdeel hiervan is cultuureducatie. Daarnaast fungeert de nota als toetsingskader voor nieuwe initiatieven. In de voormalige gemeenten Bussum en Muiden en Naarden was de afgelopen periode geen cultuurbeleid. De nota die we gaan opstellen, leidt ten minste tot harmonisatie van, voor zover mogelijk, bestaande afspraken. Verder wordt de rol van de gemeente beschreven die zij heeft bij grote evenementen.

Toelichting:
De ontwikkeling van de beleidsnota ondervindt enige vertraging doordat een kwaliteitsslag is gemaakt binnen het Participatie- en Communicatieplan. Het budget dat begroot was voor 2019, is hierdoor niet gebruikt. Dit budget is in 2020 nodig voor het uitvoeren en betrekken van bewoners en jongeren voor het participatietraject om gezamenlijk de bouwstenen voor de visie te formuleren en het cultuurbeleid in co-creatie met hen te kunnen maken en samen te schrijven.

Maatregel: Realisatie van een kaart op de website met de formele speellocaties
Wij maken voor de inwoners op eenvoudige wijze digitaal inzichtelijk waar formele speellocaties zich bevinden in de gemeente.

Toelichting:
Het college geeft hier een andere invulling aan. Vanuit enkele inwoners kwam het initiatief om een speeltuinapp te ontwikkelen. Wij hebben de algemene locatiegegevens van onze speelvoorzieningen beschikbaar gesteld voor gebruik in deze app. Daarnaast wordt gemeentebreed gekeken naar het openstellen van kaartviewer voor externe gebruikers. Ook de gegevens van de speelvoorzieningen zijn opgenomen in de kaartviewer. De verwachting is dat de kaartviewer in 2020 wordt opengesteld.