Voorwoord

Voorwoord

Terug naar navigatie - Voorwoord

Aan de Raad 

Gooise Meren kent jaarlijks twee voortgangsverslagen, conform de financiële verordening, bedoeld voor de raad om te sturen op afwijkingen. Daar is sinds 2020 ook de decemberwijziging bij gekomen, in het kader van borgen van rechtmatigheid. Het college stelt op die momenten aan de raad voor om de begroting bij te stellen op basis van de te verwachten realisatie.

In dit 2e Voortgangsverslag 2022 ziet u naast voorstellen tot aanpassing van de begroting ook inhoudelijke informatie over ontwikkelingen die mogelijk een financieel gevolg hebben, maar waarvan de omvang van de financiële afwijking nog niet met zekerheid kan worden ingeschat. Eventuele financiële gevolgen zullen, zo nodig, in de decemberwijziging worden meegenomen. 
In het 1e Voortgangsverslag 2022 is een aantal afwijkingen gemeld waarbij niet direct is ingezet op een aanvraag voor meer budget, maar waarbij in eerste instantie is geprobeerd om die afwijkingen binnen het programma op te lossen. Daar waar dat uiteindelijk niet (volledig) is gelukt zijn de uiteindelijke financiële consequenties in dit voortgangsverslag verwerkt.

In dit 2e Voortgangsverslag worden alleen incidentele mee- of tegenvallers opgenomen. Alle structurele mee- of tegenvallers zijn in de Programmabegroting 2023 opgenomen en bij de bespreking in het college integraal afgewogen. Hiermee voorkomen we dat meerjarige effecten invloed hebben op de uitkomst van de gelijktijdig opgestelde begroting. Daarnaast geven we de raad op deze manier goed en duidelijk inzicht in het financiële beeld voor de komende jaren.
Wel zal in december nog een aanvullende begrotingswijziging aan de raad worden voorgelegd. Hierin
zullen met name investeringsbedragen worden geactualiseerd en niet gebruikte budgetten naar 2023
worden doorgeschoven. Hierdoor wordt de kans op onrechtmatigheden in de jaarrekening verkleind.

Projecten
Met ingang van dit 2e Voortgangsverslag wordt er geen projectenboek meer opgesteld, maar heeft het college gekozen voor een nieuwe aanpak. De informatie die tot nu toe werd gebruikt voor het opstellen van het projectenboek, is nu gebruikt om de projecteninformatie op website te actualiseren. Dat heeft een aantal voordelen. Om te beginnen is de informatie voor de raad actueler. Vanwege de doorlooptijden van de bestuurlijke besluitvorming, was de informatie in het projectenboek per definitie een kleine drie maanden oud op het moment dat deze in de raad werd besproken. De informatie op de site is dan actueler. Daar komt bij dat de informatie op de site voor een veel breder publiek toegankelijk is. Bovendien staan er meer projecten op de website dan er in het projectenboek stonden. 
Over tussentijdse aanpassingen of overschrijdingen van de projectbudgetten wordt gerapporteerd in de reguliere P&C-stukken (begroting, voortgangsverslag, jaarstukken).Voor de financiële toelichting met betrekking tot projecten wordt verwezen naar de programma’s.

Het college van burgemeester en wethouders Gooise Meren

Leeswijzer

Terug naar navigatie - Leeswijzer

Op de volgende pagina’s treft u per programma de inhoudelijke ontwikkelingen en daarna de afwijkingen met eventueel de daaruit voortvloeiende financiële effecten aan. Indien er m.b.t. investeringen of reserves aanpassingen zijn, worden deze onder het kopje “beslispunten” expliciet genoemd, ten behoeve van transparantie naar de raad en de wettelijke regels (Besluit Begroting en Verantwoording; BBV). In het raadsvoorstel wordt onder het kopje “beslispunten” hiernaar verwezen. Tot slot volgt een samenvattend overzicht.

Financieel overzicht per programma
Voor de financiële cijfers geldt dat deze zijn afgerond op duizendtallen. Tevens is aangegeven of een bedrag incidenteel of structureel is. Incidenteel wil zeggen dat het om eenmalige zaken gaat en dat deze tevens het karakter van tijdelijkheid c.q. eindig doel hebben. Het merendeel van de wijzigingen heeft betrekking op 2022. Structureel geeft aan dat bedragen in ieder geval ook in de jaren na 2022 doorwerken. Deze bedragen zijn dan meegenomen in de Begroting 2023.

Per programma wordt een financieel overzicht gegeven.
•    De 1e kolom (begroting 2022) bevat de cijfers uit de begroting 2021, zoals die door de raad is vastgesteld.
•    De 2e kolom (begrotingswijzigingen t/m 1 augustus) laat de financiële gevolgen zien van de begrotingswijzigingen, die t/m 1 augustus in de raad zijn geweest. Een overzicht hiervan is in de bijlage begrotingswijzigingen 2022 te vinden.
•    De 3e kolom (wijzigingen 2e voortgangsverslag) betreft alle wijzigingen in dit voortgangsverslag, dus zowel de in de programma’s toegelichte (grote) wijzigingen als ook administratief / budgettair neutrale wijzigingen (van ene naar andere programma), wijzigingen kleiner dan € 70.000 en doorberekende interne kosten van het ambtelijk apparaat. In dit voortgangsverslag is een aantal budgettair neutrale administratieve wijzigingen opgenomen, omdat budgetten soms beter op een ander product/programma meegenomen kunnen worden. Daarnaast vinden door de gehele begroting heen voor- en nadelige aanpassingen plaats van budgetten, die kleiner zijn dan € 70.000 (en niet politiek gevoelig). Deze worden verder niet toegelicht. 
•    De 4e kolom (begroting 2022 gewijzigd) is een optelling van de eerste drie kolommen.