Uitgaven

28,84%
€ 41.504
x €1.000
28,84% Complete

Inkomsten

6,2%
€ -8.917
x €1.000
6,2% Complete

Saldo

0%
€ 32.588
x €1.000

7. Programma Zorg en Welzijn, Onderwijs en Jeugd

Uitgaven

28,84%
€ 41.504
x €1.000
28,84% Complete

Inkomsten

6,2%
€ -8.917
x €1.000
6,2% Complete

Saldo

0%
€ 32.588
x €1.000

Financiële bijstellingen

7.1 Algemene ontwikkelingen

Terug naar navigatie - 7.1 Algemene ontwikkelingen

Jeugdzorg
Op basis van de actuele declaraties en toewijzingen en sociale verstrekkingen van de gemeente is een prognose voor de kosten van individuele voorzieningen Jeugdhulp gemaakt. Deze prognose laat een verwachtte overschrijding van per saldo € 700.000 zien voor Jeugdhulp in 2022 t.o.v. het begrote bedrag van € 11.300.000. De ervaring leert dat de ontwikkeling van de lasten voor Jeugdhulp een grillig verloop kent en zich gedurende het jaar lastig laat prognosticeren. Daarom ramen we de lasten voor Jeugd vooralsnog niet bij. Zonodig volgt bijstelling bij de decemberwijziging van de begroting 2022, op basis van een meer realistische prognose. Wij tekenen hierbij aan dat de nu geprognosticeerde uitgaven van in totaal  € 12 mln. voor immateriële voorzieningen Jeugd in 2022 naar verwachting gelijk zijn aan de uitgaven daarvoor in 2021. 

7.2 Ontwikkelingen met een financieel effect

Terug naar navigatie - 7.2 Ontwikkelingen met een financieel effect

Collectieve voorzieningen
Wij voorzien voor 2022 een incidenteel tekort op het budget voor collectieve voorzieningen. Het verwachte tekort wordt veroorzaakt doordat de druk op de maatschappelijke organisaties onverminderd hoog was; hierdoor wordt de beoogde taakstelling niet binnen budget gerealiseerd.

Financiële gevolgen Programmabegroting 2022: € 227.000 nadelig (incidenteel)


WMO
Op basis van de actuele declaraties en toewijzingen en sociale verstrekkingen van de gemeente is een prognose voor de kosten van individuele voorzieningen Wmo gemaakt. De totale uitgaven worden geprognosticeerd op ongeveer € 7,5 mln. voor 2022. De begroting is € 6,7 mln. voor 2022. Dit betekent dat er een tekort ontstaat van ongeveer € 800.000 op basis van deze prognose. Dit komt doordat de uitgaven voor begeleiding zijn toegenomen en er is sprake van een hoger aantal unieke cliënten. De ervaring leert dat de ontwikkeling van de lasten voor Wmo een stabiel verloop kent gedurende het jaar. Daarom is het voorstel om de lasten voor Wmo met € 800.000 bij te ramen. 

Financiële gevolgen Programmabegroting 2022: € 800.000 nadelig (incidenteel)


Lagere rijksbijdrage Onderwijsachterstandenbeleid (OAB)
Vanuit de rijksoverheid is er sprake van een herverdeling van de middelen voor onderwijs-achterstandenbeleid, waarbij het rijk er van uit gaat dat het risico op achterstand te maken heeft met omgevingskenmerken. Er is dus geen sprake van een zogenaamde taakmutatie. We brengen de raming van de baten in overeenstemming met de werkelijke (lagere) ontvangsten. Omdat de lasten voor Onderwijsachterstandenbeleid zijn gebaseerd op het vastgestelde beleidskader Onderwijskansen worden deze vooralsnog niet bijgesteld.

Financiële gevolgen Programmabegroting 2022: € 105.000 nadelig (incidenteel)

 

 

Tijdelijke huisvesting onderwijs
In 2019 is een bestemmingsreserve Tijdelijke huisvesting onderwijs ter hoogte van € 2,1 mln. ingesteld om de investeringslasten en exploitatielasten van de tijdelijke huisvesting te dekken. Als wissellocatie is inmiddels de locatie aan de Amersfoortsestraatweg 12a en 12b in Naarden ingericht. De daarmee samenhangende investering kan worden afgesloten. In de planning van de tijdelijke huisvesting is deze wissellocatie nodig tot en met 2028, vandaar dat deze investering, in afwijking van nota activabeleid, wordt afgeschreven in 6 jaar. De kapitaallasten worden gedekt uit deze bestemmingsreserve, maar op grond van het BBV moet daarvoor wel een kapitaallastenreserve gevormd worden. 
De exploitatielasten worden gedeeltelijk gedekt door huurinkomsten die de scholen betalen voor het gebruik en voor het resterende deel worden deze lasten gedekt door een onttrekking aan de reserve Tijdelijke huisvesting onderwijs. Zowel de exploitatielasten als de onttrekking aan de bestemmingsreserve van naar verwachting jaarlijks maximaal € 225.000 moeten nog in de begroting geraamd worden.

Financiële gevolgen Programmabegroting 2022: € 0    (€ 225.000 hogere lasten en baten)

Beslispunten:
•    Ter dekking van de kapitaallasten van de investering in de tijdelijke huisvesting onderwijs een reserve ‘Dekking kapitaallasten tijdelijke huisvesting onderwijs’ te vormen door een eenmalig onttrekking aan de reserve Tijdelijke huisvesting onderwijs ter hoogte van € 133.942.
•    De investering in tijdelijke onderwijshuisvesting in afwijking van de nota activabeleid af te schrijven in 6 jaar.
•    Ter dekking van de exploitatielasten van tijdelijke onderwijshuisvesting in de jaren 2022 tot en met 2028 jaarlijks een bedrag van maximaal € 225.000, gelijk aan de werkelijke besteding in het begrotingsjaar, te onttrekken aan de reserve Tijdelijke huisvesting onderwijs.

7.3 Kredieten

Terug naar navigatie - 7.3 Kredieten

Integraal Kindcentrum Muiden (IKC Muiderkring) 
Het IKC Muiderkring is begin 2022 opgeleverd en in gebruik genomen. De investering (€ 9,3 mln.) wordt uiteindelijk afgesloten met een overschrijding van € 108.000. Deze overschrijding wordt voornamelijk veroorzaakt door hogere leges, meerwerk adviseurs en meerwerk voor een geluidsscherm en esthetisch scherm rondom installaties.


Beslispunten kredieten
•    Een aanvullend krediet van € 108.000 beschikbaar te stellen voor het Integraal Kindcentrum Muiden.

Totaal programma 7

Terug naar navigatie - Totaal programma 7
Bedragen x € 1.000 Begroting 2022 Begrotings-wijzigingen Wijzigingen 2e voortgangs-verslag Begroting 2022 gewijzigd
t/m 1 augustus
Totaal lasten 39.622 -856 1.279 40.045
Totaal baten -6.067 2.523 -35 -3.579
Resultaat voor bestemming 33.555 1.667 1.244 36.466
Toevoeging reserves 0 103 134 237
Onttrekking reserves 0 -218 -359 -577
Resultaat na bestemming 33.555 1.552 1.019 36.126