Uitgaven

2,92%
€ 4.209
x €1.000
2,92% Complete

Inkomsten

0,57%
€ -823
x €1.000
0,57% Complete

Saldo

0%
€ 3.386
x €1.000

1. Programma Inwoners en Bestuur

Uitgaven

2,92%
€ 4.209
x €1.000
2,92% Complete

Inkomsten

0,57%
€ -823
x €1.000
0,57% Complete

Saldo

0%
€ 3.386
x €1.000

Financiële bijstellingen

1.2 Ontwikkelingen met een financieel effect

Terug naar navigatie - 1.2 Ontwikkelingen met een financieel effect

Voorziening personele kosten
De voorziening personele kosten is bedoeld om geld in te reserveren voor personeel dat niet meer in dienst is van de gemeente Gooise Meren, maar waar nog wel betalingsverplichtingen voor zijn (zoals UWV, afvloeiings- en afkoopregelingen en mobiliteitsovereenkomsten). In de afgelopen periode zijn afspraken/overeenkomsten gemaakt met (voormalig) personeel. In totaal wordt er € 1.218.000 toegevoegd aan de voorziening personele kosten.

Financiële gevolgen Programma 1 in Begroting 2022: € 1.218.000 nadelig (incidenteel)


Inkoop inhuur 
In het kader van rechtmatigheid wordt de gemeente Gooise Meren door een extern bureau ondersteund om de aanbesteding en inkoop voor inhuur van personeel goed te laten lopen. De complexe landelijke en Europese wetgeving m.b.t. aanbesteding van inhuur van personeel kan een (financieel) risico opleveren als de wetgeving niet wordt gevolgd. Inkoop en aanbesteding is niet voor niets een onderwerp dat de accountant jaarlijks extra aandacht geeft. Gelet op de krappe arbeidsmarkt en de daardoor hoge vraag naar tijdelijk personeel is er nu extra budget voor ondersteuning nodig ter hoogte van € 60.000.

Financiële gevolgen Programma 1 in Begroting 2022: € 60.000 nadelig (incidenteel)


Afwikkeling diverse dossiers Naarderbos / Oud Valkeveen
Voor juridische advisering met betrekking tot alle lopende procedures en vervolgprocedures van dossiers inzake Naarderbos / Oud Valkeveen wordt jaarlijks een budget geraamd. Dit is een prognose op basis van de werkelijke uitgaven (tot nu toe) en de gemiddelde uitgaven in 2021. Voor het begrotingsjaar 2022 ramen wij een bedrag van € 280.000.

Financiële gevolgen Programma 1 in Begroting 2022: € 280.000 nadelig (incidenteel)


Leges/ afdrachten reisdocumenten
In 2022 zijn meer reisdocumenten aangevraagd dan verwacht. Hierdoor zijn er meer legesinkomsten. De oorzaak hiervan is dat veel inwoners waarvan in 2021 hun reisdocument reeds was verlopen door de Covid-19 problematiek pas in 2022 hun document hebben vernieuwd. Hierdoor zijn er meer leges ontvangen. Ook zijn er meer spoedaanvragen gedaan voor reisdocumenten, omdat inwoners last minute toch besloten op vakantie te gaan. Naast extra inkomsten zullen de afdrachten aan het Rijk m.b.t. de reisdocumenten ook hoger uitvallen dan begroot.

Financiële gevolgen Programma 1 in Begroting 2022: € 55.000 voordelig (incidenteel) (€ 30.000 hogere lasten en € 85.000 hogere baten)

Totaal programma 1

Terug naar navigatie - Totaal programma 1
Bedragen x € 1.000 Begroting 2022 Begrotings-wijzigingen Wijzigingen 2e voortgangs-verslag Begroting 2022 gewijzigd
t/m 1 augustus
Totaal lasten 5.660 28 1.576 7.264
Totaal baten -765 0 -85 -850
Resultaat voor bestemming 4.895 28 1.491 6.414
Toevoeging reserves 0 0 0 0
Onttrekking reserves 0 0 0 0
Resultaat na bestemming 4.895 28 1.491 6.414