Uitgaven

4,2%
€ 6.042
x €1.000
4,2% Complete

Inkomsten

0,04%
€ -52
x €1.000
0,04% Complete

Saldo

0%
€ 5.990
x €1.000

2. Programma Veiligheid

Uitgaven

4,2%
€ 6.042
x €1.000
4,2% Complete

Inkomsten

0,04%
€ -52
x €1.000
0,04% Complete

Saldo

0%
€ 5.990
x €1.000

Financiële bijstellingen

2.2 Ontwikkelingen met een financieel effect

Terug naar navigatie - 2.2 Ontwikkelingen met een financieel effect

Extra capaciteit BOA (0,5 fte )
In de meicirculaire 2022 is extra budget (€ 39.000) beschikbaar gesteld voor BOA-capaciteit. De Tweede Kamer heeft d.d. 23 september 2021 de motie Hermans c.s. aangenomen. Met deze motie, waarmee structureel € 200 miljoen is vrijgemaakt voor handhaving en veiligheid, is onder meer aan het kabinet de opdracht meegegeven om de capaciteit van (wijk)agenten en BOA’s in de openbare ruimte te vergroten. De afgelopen jaren is de BOA-capaciteit binnen onze gemeente meer onder druk komen te staan o.a. door inzet op ondermijning. De extra BOA capaciteit is (0,5 fte) noodzakelijk om aan de vraag naar toezicht en handhaving op de verschillende deelgebieden te kunnen (blijven) voldoen. Zonder extra inzet kan er wegens gebrek aan capaciteit niet altijd aan de vraag worden voldaan.

Financiële gevolgen Programma 2 in Begroting 2022: € 39.000 nadelig; 
Financiële gevolgen Programma 9 in Begroting 2022: € 39.000 voordelig (verwerkt in Algemene Uitkering);
Het structurele effect is verwerkt in de Begroting 2023.

 

Totaal programma 2

Terug naar navigatie - Totaal programma 2
Bedragen x € 1.000 Begroting 2022 Begrotings-wijzigingen Wijzigingen 2e voortgangs-verslag Begroting 2022 gewijzigd
t/m 1 augustus
Totaal lasten 6.033 422 18 6.473
Totaal baten -66 0 0 -66
Resultaat voor bestemming 5.967 422 18 6.407
Toevoeging reserves 0 0 0 0
Onttrekking reserves 0 0 0 0
Resultaat na bestemming 5.967 422 18 6.407