Uitgaven

13,69%
€ 19.708
x €1.000
13,69% Complete

Inkomsten

64,28%
€ -92.513
x €1.000
64,28% Complete

Saldo

0%
€ -72.805
x €1.000

9. Programma baten en lasten

Uitgaven

13,69%
€ 19.708
x €1.000
13,69% Complete

Inkomsten

64,28%
€ -92.513
x €1.000
64,28% Complete

Saldo

0%
€ -72.805
x €1.000

Financiële bijstellingen

9.1 Algemene ontwikkelingen

Terug naar navigatie - 9.1 Algemene ontwikkelingen

Personeelsbudgetten
In het 1e Voortgangsverslag is aangegeven dat er tegenvallers werden verwacht op personeelsgebied, mede als gevolg van krapte op de arbeidsmarkt, ziekteverzuim en de daardoor noodzakelijke inhuur.  Daarbij is voorgesteld om de stelpost CAO ter hoogte van € 390.000 vooralsnog niet vrij te laten vallen.
Op basis van de huidige ontwikkelingen is voor 2022 met name voor de afdeling M&O extra budget noodzakelijk. Dat is het gevolg van hogere kosten voor inhuur, ingezet in het kader van ziektevervanging, extra inhuur op belangrijke dossiers zoals wonen en fulltime inhuur op vacatures die als gevolg van de situatie op de arbeidsmarkt steeds lastiger zijn in te vullen. Gelet op de noodzakelijke voortgang in het werk is in afstemming met portefeuillehouders bewust gekozen voor de (extra) inzet van inhuur, wetende dat inhuur financieel gezien duurder is. Daarmee is voortgang op de meest belangrijke dossiers geborgd.  
Op andere afdelingen, waaronder Burgerzaken, verwachten we dat de hogere inhuurkosten kunnen worden opgevangen binnen het personeelsbudget. Dit geldt ook voor het wegwerken van achterstallig onderhoud aan het archief en digitale informatievoorziening. Per saldo verwachten we dat de totale personeelslasten in 2022, met de inzet van de stelpost CAO, kunnen worden gedekt binnen de begroting.

9.2 Ontwikkelingen met een financieel effect

Terug naar navigatie - 9.2 Ontwikkelingen met een financieel effect

Bijdrage Regio Gooi & Vechtstreek
De doorwerking van eerdere besluitvorming van de Regio heeft ook effect voor bijdrage aan de Regio voor 2022. Deze effecten moet nog worden verwerkt in onze begroting.

Financiële gevolgen Programma 9 in Begroting 2022: € 221.000 nadelig (incidenteel)

Meicirculaire 2022
Zoals aangegeven in de raadsmededeling zijn in de meicirculaire 2022 extra middelen beschikbaar gekomen. Die extra middelen zijn o.a. bestemd voor compensatie aan onze inwoners voor de extreem gestegen energieprijzen (energietoeslag) en een overbruggingsbudget om een versnelling te krijgen in de uitvoering van het klimaatakkoord (energietransitie). Daarnaast is sprake van een toename van het zogenaamde accres, welke als vrij besteedbaar wordt toegevoegd aan de algemene middelen.

Financiële gevolgen Programma 9 in Begroting 2022: € 4.698.000 voordelig; de gevolgen voor 2023/2024/2025: ca. € 5 á 6 mln. voordelig en 2026: ca. € 1 mln. voordelig worden meegenomen in begroting 2023.
Tegenover de extra middelen staan ook diverse uitgaven, deze zijn verwerkt in de diverse programma’s. Per saldo is sprake van een voordelig effect voor de begroting 2022 van € 2.162.000


Afboeking stelposten
In de begroting 2022 is een aantal stelposten opgenomen. Degene die nu vrijvallen zijn de stelpost van € 94.000 ter dekking van kleine investeringen (die niet worden afgeschreven) en een bedrag van € 128.000 die bedoeld was om de extra kosten door areaaluitbreiding te dekken.

Financiële gevolgen Programma 9 in Begroting 2022: € 222.200 voordelig (incidenteel)

Dividend BNG
Het dividend van de BNG over 2021 is lager uitgekomen dan begroot. De daling is grotendeels toe te schrijven aan het feit dat BNG Bank als gevolg van een procesmatige fout niet tijdig heeft voldaan aan een rapportageverplichting om in aanmerking te komen voor de extra rentekorting van 0,5% op de Targeted Longer-Term Refinancing Operation (TLTRO).

Financiële gevolgen Programma 9 in Begroting 2022: € 57.000 nadelig (incidenteel)


Kapitaallasten (rente en afschrijving)
Op basis van de verwachte investeringsuitgaven in het begrotingsjaar worden de jaarlijkse kapitaallasten geraamd. In de praktijk blijkt al enkele jaren dat die verwachting niet wordt gerealiseerd.
Dit heeft o.a. te maken met een latere start van een investering of een langer bestuurlijk voortraject. 
Omdat de afschrijving gaat lopen in het jaar na het gereedkomen van een investering, verschuift het startjaar van afschrijving en ontstaat er een eenmalig voordeel. 
Rente wordt jaarlijks berekend over de werkelijke uitgaven (deze zijn lager dan begroot); waardoor een voordeel ontstaat. 
De financiële verwerking van die boekingen (lagere afschrijving en rente) vindt plaats op de diverse programma’s. Per saldo is het voordeel op afschrijvingen € 1.784.000 en rente € 135.000.

Concrete voorbeelden van vertraagde investeringen die uiteindelijk leiden tot lagere kapitaallasten in 2022 zijn:
-    nieuwbouw Tweemaster                : krediet € 3,8 mln., besteed € 0,3 mln.
-    div. investeringsprojecten Beerensteinerlaan        : krediet € 4,2 mln., besteed € 2,4 mln.
-    div. investeringsprojecten Van der Helstpark        : krediet € 5,9 mln., besteed € 0,4 mln.
-    div. investeringsprojecten Vlietlaan             : krediet € 3,1 mln., besteed € 1,9 mln.
-    Ontsluitingsweg A1 – Krijgsman/Bredius 3 bruggen    : krediet € 3,7 mln., besteed € 2,1 mln.

Financiële gevolgen Begroting 2022: € 1.919.000 voordelig (incidenteel)


Opleidingen/cursussen
De opleidingsgelden in 2022 laten tot nu toe een overschrijding zien. Naar verwachting zal dit nog verder oplopen tot € 100.000. Deze overschrijding kent een aantal oorzaken. Oorzaken die hier aan ten grondslag liggen, zijn omwille van de huidige arbeidsmarkt problematiek en de continuïteit in de bedrijfsvoering geaccepteerd. Daarbij moet gedacht worden aan:
•    uitgestelde opleidingen door de coronacrisis (een inhaalslag van verplichte en noodzakelijke opleidingen)
•    het versneld opleiden van nieuw personeel, dat niet altijd aan alle kwalificaties voldoet 
•    het inhuren van gekwalificeerd personeel dat ons eigen personeel aan het opleiden is
•    kosten opleidingen ten behoeve invoering Omgevingswet (betreft de implementatie van de nieuwe werkwijze die extern wordt begeleid) 
•    de Oekraïne-crisis heeft druk op ons eigen capaciteit gelegd, ook als het gaat om opleiden. Waar eerst zelf werd opgeleid moet dit nu worden ingekocht.  

Financiële gevolgen Programma 9 in Begroting 2022: € 100.000 nadelig (incidenteel)


Energie
De energiecrisis heeft ook impact op de begroting van Gooise Meren. De effecten doen zich voor binnen verschillende programma’s in de begroting. Voor openbare verlichting en de diverse gemeentelijke panden wordt het effect voor 2022 ingeschat op in totaal € 743.000 hogere lasten. 

Financiële gevolgen diverse programma’s in Begroting 2022: € 743.000 nadelig (incidenteel)

 


Overige kleine wijzigingen 
Door de gehele begroting heen is sprake van voor- en nadelige (incidentele) aanpassingen van budgetten, die kleiner zijn dan € 70.000 (en niet politiek gevoelig). Deze aanpassingen worden verder niet toegelicht. In totaal gaat het in dit voortgangsverslag per saldo om een bedrag van € 45.000 (nadeel). De grootste aanpassingen betreffen:
-    € 64.000 nadeel: beheer en onderhoud van diverse gemeentelijke panden (diverse programma’s) 
-    € 42.500 nadeel: verhuurbaar maken voormalige PC Hooftschool (tijdelijke invulling)
-    € 57.000 voordeel: doorschuif btw Goois Natuurreservaat

Financiële gevolgen diverse programma’s in Begroting 2022: € 45.000 nadelig (incidenteel)

Totaal programma 9

Terug naar navigatie - Totaal programma 9
Bedragen x € 1.000 Begroting 2022 Begrotings-wijzigingen Wijzigingen 2e voortgangs-verslag Begroting 2022 gewijzigd
t/m 1 augustus
Totaal lasten 21.826 3.483 -365 24.944
Totaal baten -95.340 -4.073 -4.709 -104.122
Resultaat voor bestemming -73.514 -590 -5.074 -79.178
Toevoeging reserves 0 4.259 0 4.259
Onttrekking reserves -300 -7.085 0 -7.385
Resultaat na bestemming -73.814 -3.416 -5.074 -82.304