Uitgaven

5,1%
€ 7.336
x €1.000
5,1% Complete

Inkomsten

0,57%
€ -825
x €1.000
0,57% Complete

Saldo

0%
€ 6.510
x €1.000

8. Programma Sport, Cultuur en Recreatie

Uitgaven

5,1%
€ 7.336
x €1.000
5,1% Complete

Inkomsten

0,57%
€ -825
x €1.000
0,57% Complete

Saldo

0%
€ 6.510
x €1.000

Financiële bijstellingen

8.2 Ontwikkelingen met een financieel effect

Terug naar navigatie - 8.2 Ontwikkelingen met een financieel effect

Tegemoetkoming verhuurders sportaccommodaties (TVS)
Om de verspreiding van het coronavirus (COVID-19) te beperken, heeft het kabinet in 2020 en begin 2021 diverse maatregelen ingevoerd. Deze hebben in veel sectoren impact gehad, waaronder de amateursport. De TVS-regeling is bedoeld om de huur van een sportaccommodatie kwijt te schelden als deze accommodatie vanwege de coronamaatregelen niet door amateursportorganisaties gebruikt kon worden. Het bedrag van € 84.000 is gebruikt om huren in de periode 1 november 2021 tot en met 31 januari 2022 kwijt te schelden.

Financiële gevolgen Programma 8 in Begroting 2022: € 0


Aanpassing monumenten t.b.v. veilig vlaggen
Conform onze toezegging zullen drie monumentale panden aangepast worden, zodat er weer veilig gevlagd kan worden. Het betreft Kerktoren Muiden, Stadhuis Naarden en Kerktoren Naarden voor een totaalbedrag van € 100.000.
Bij de Jaarstukken 2021 is (onder verwijzing aan amendement A21-82) een budget van € 86.201 inclusief de dekking uit de algemene reserve overgeheveld naar 2022 om te besteden aan één of meerdere ambities zonder dekking die genoemd zijn in de Perspectiefnota 2022. Omdat het ‘veilig vlaggen’ één van de ambities zonder dekking was, stellen wij voor om dit budget inclusief de dekking uit de algemene reserve in te zetten als gedeeltelijke dekking voor dit voorstel.

Beslispunt:
•    Ten behoeve van het aanpassen van drie monumentale panden zodat er weer veilig gevlagd kan worden, voor 2022 een bedrag van maximaal € 86.201, gelijk aan de werkelijke bestedingen in het begrotingsjaar, te onttrekken aan de algemene reserve.

Financiële gevolgen Programma 8 in Begroting 2022: € 13.799 nadelig (incidenteel) (€ 100.000 hogere lasten en € 86.201 hogere baten)


Onderhoud/reparatie De Zandzee. 
Bij de Jaarstukken 2021 is de voorziening groot onderhoud voor zwembad De Zandzee opgeheven in verband met de overeenkomst in het kader van ESC0. Gebleken is echter dat er voor het zwembad nog  uitgaven voor onze rekening komen, als gevolg van toezeggingen over reparaties vóór de overeenkomst met SPIE in het kader van de ESCo. Omdat de onderhoudsvoorziening is opgeheven komen deze uitgaven in 2022 ten laste van de exploitatie.

Financiële gevolgen Programmabegroting 2022: € 100.000 nadelig (incidenteel)

 

Spant!
Met ingang van 1 juli 2022 zijn de afspraken omtrent de vereenvoudiging van de governance van Spant! in werking getreden. De jaarlijkse exploitatiesubsidie wordt op basis van de nieuwe afspraken met € 170.000 verlaagd tot € 310.000. Voor 2022 betekent dat een verlaging met € 85.000. Van de lening die van TCCS wordt overgenomen drukken alleen de rentelasten rechtstreeks op de exploitatie. Voor 2022 is dat € 11.000. De effecten voor 2023 en verder zijn verwerkt in de begroting 2023.
Onderdeel van de vereenvoudiging van de governance is de liquidatie van stichting TCCS en TCCS Beheer B.V. Naar verwachting valt als gevolg van deze liquidatie een exploitatiesaldo vrij naar de gemeente. Zodra de liquidatie een feit is zal de vrijval als incidentele baat in de begroting worden verwerkt.

Financiële gevolgen Programma 8 in Begroting 2022: € 74.000 voordelig (incidenteel)

8.3 Kredieten

Terug naar navigatie - 8.3 Kredieten

Sporthal Bredius
Sporthal Bredius wordt momenteel gebouwd en zal volgens planning in december 2022 worden opgeleverd. Naar verwachting zal er een kostenoverschrijding zijn van ca. € 500.000 op het door de raad verstrekte budget van € 6,8 mln. Deze overschrijding is ontstaan door o.a.:
-    niet geraamde legeskosten voor de omgevingsvergunning € 270.000;
-    extreme prijsstijgingen in de bouwmaterialen;
-    extra kosten voor het tijdig verkrijgen van de stroomvoorziening € 75.000;
Afhankelijk van de voortgang komen we bij de decemberwijziging 2022 of bij het 1e Voortgangsverslag 2023 met een concreet verzoek om hiervoor een aanvullend krediet beschikbaar te stellen.


Opslagruimte Sportpark Zuid
Door vertraging in de realisatie vanwege capaciteitsgebrek zullen de kosten van de opslagruimte op Sportpark Zuid hoger naar verwachting € 80.000 hoger uitvallen dan de huidige verstrekte krediet van € 88.000. Dit wordt enerzijds veroorzaakt door de noodzakelijke (niet geraamde) inhuur van een projectleider om het capaciteitsgebrek op te lossen en anderzijds door de doorstijgende materiaalkosten. Afhankelijk van de voortgang komen we bij de decemberwijziging 2022 of bij het 1e Voortgangsverslag 2023 met een concreet verzoek om hiervoor een aanvullend krediet beschikbaar te stellen.


Aanleg derde halve hockeyveld Sportpark Bredius
In december 2022 wordt eerst de tijdelijke accommodatie opgeruimd, de plek waar het halve reeds voorbereide veld komt te liggen. Vervolgens wordt de locatie voorbewerkt en gereed gemaakt voor de aanleg. Aanleg vindt begin/ voorjaar 2023 plaats zodat het halve veld volgens planning en behoefte in september 2023 in gebruik kan worden genomen. Sportpark Bredius is daarmee voltooid. 
In de begroting is rekening gehouden investering van € 430.000. De hogere investering van € 60.000 (€ 490.000 - € 430.000) leidt niet tot extra kapitaallasten omdat er nog € 60.000 budget resteert vanuit de aanleg van de eerste twee hockeyvelden bij Bredius. Dit resterende krediet wordt toegevoegd aan het krediet voor het derde halve hockeyveld.

Beslispunten
•    Een krediet van € 430.000 beschikbaar te stellen voor de aanleg van het 3e halve hockeyveld op Sportpark Bredius.

Totaal programma 8

Terug naar navigatie - Totaal programma 8
Bedragen x € 1.000 Begroting 2022 Begrotings-wijzigingen Wijzigingen 2e voortgangs-verslag Begroting 2022 gewijzigd
t/m 1 augustus
Totaal lasten 7.387 36 -139 7.284
Totaal baten -678 14 0 -664
Resultaat voor bestemming 6.709 50 -139 6.620
Toevoeging reserves 0 0 0 0
Onttrekking reserves -150 -23 0 -173
Resultaat na bestemming 6.559 27 -139 6.447