Financiële overzichten

Financieel overzicht

Terug naar navigatie - Financieel overzicht

Het tweede voortgangsverslag laat een voordeel zien van € 413.000. Dit is als volgt opgebouwd:

Omschrijving Voordeel Nadeel Incidenteel Structureel
2022 2022
1. Inwoners en Bestuur
Voorziening personele kosten 1.218 Incidenteel
Inkoop inhuur 60 Incidenteel
Afwikkeling diverse dossier Naarderbos/Oud Valkeveen 280 Incidenteel
Leges / afdrachten reisdocumenten 55 Incidenteel
2. Veiligheid
Extra capaciteit BOA 39 Structureel
3. Openbare Ruimte, Verkeer en Parkeren
Compensatie degeneratie wegen 225 Incidenteel
Stormschade 140 Incidenteel
Beheer en onderhoud wegen 249 Incidenteel
Blusvoorzieningen 100 Incidenteel
5. Duurzaamheid, Water en Groen
Onderhoud groen 204 Incidenteel
Uitvoering gevelisolatie 26 Incidenteel
Waterwegen 100 Incidenteel
Energietransitie 302 Incidenteel
Baggeren Singelgracht 65 Incidenteel
6. Werk en Inkomen
Energiearmoede 2.192 Incidenteel
7. Zorg en Welzijn, Onderwijs en Jeugd
Collectieve voorzieningen 227 Incidenteel
WMO 800 Incidenteel
Lagere rijksbijdrage AOB 105 Incidenteel
8. Sport, Cultuur en Recreatie
Aanpassing monumenten veilig vlaggen 14 Incidenteel
Onderhoud/reparatie Zandzee 100 Incidenteel
Spant! 74 Structureel
9. Algemene baten en lasten
Meicirculaire 4.698 Incidenteel
Kapitaallasten 1.919 Incidenteel
Afboeking stelposten 222 Incidenteel
Dividend BNG 57 Incidenteel
Opleidingen en cursussen 100 Incidenteel
Gas en electra 744 Structureel
Bijdrage Regio 221 Structureel
Diverse kleine wijzigingen 46 Incidenteel
Totaal in € x 1.000 7.497 7.085