Uitgaven

10,55%
€ 15.184
x €1.000
10,55% Complete

Inkomsten

7,01%
€ -10.091
x €1.000
7,01% Complete

Saldo

0%
€ 5.093
x €1.000

4. Programma Ruimtelijke Ontwikkeling, Wonen, Economie en Toerisme

Uitgaven

10,55%
€ 15.184
x €1.000
10,55% Complete

Inkomsten

7,01%
€ -10.091
x €1.000
7,01% Complete

Saldo

0%
€ 5.093
x €1.000

Financiële bijstellingen

4.1 Algemene ontwikkelingen

Terug naar navigatie - 4.1 Algemene ontwikkelingen

Ruimtelijke visie Bussum Zuid
In de raadsvergadering van 6 juli 2022 is voor 2022 een budget van € 200.000 beschikbaar gesteld voor het opstellen van een ruimtelijke visie voor Bussum Zuid. Dit budget zal niet volledig in 2022 worden uitgegeven. Omdat in augustus de exacte kosten voor 2022 nog niet duidelijk zijn, zal bij de decemberwijziging of bij de jaarstukken een budgetoverheveling naar 2023 worden voorgesteld. Naar verwachting zal het over te hevelen budget circa € 150.000 bedragen.

4.2 Ontwikkelingen met een financieel effect

Terug naar navigatie - 4.2 Ontwikkelingen met een financieel effect

Wabo vergunningen
Na de forse stijging van het aantal bouwaanvragen in 2021 blijven deze aantallen ook in 2022 op een hoog niveau, waardoor ook de kosten voor inhuur voor vergunningverlening, toezicht, stedenbouw, constructieberekeningen en langere vergaderingen van CRK&E stijgen t.o.v. de begroting. Bij het opstellen van de begroting was de verwachting dat de Omgevingswet al ingevoerd zou zijn, waardoor er juist minder werkzaamheden bij de gemeente zouden komen te liggen. In totaal ramen we € 1.259.000 aan extra uitgaven en ook €  1.259.000 aan extra legesinkomsten.

Financiële gevolgen Programma 4 in Begroting 2022: € 0 (€ 1.259.000 hogere lasten en baten)


Beslispunt exploitatiebudget pré project fase
In de raadsvergadering van 6 juli 2022 is besloten om voor 2022, 2023 en 2024 een exploitatiebudget van € 200.000 vast te stellen voor projecten in de pré project fase en hiervoor dekking te zoeken in de Algemene Reserve Grondexploitatie (ARG). De strekking van het besluit is helder, maar om het genomen besluit formeel in lijn te brengen met de geldende wetgeving (BBV) is een herformulering van besluit gewenst. Hieronder is het aangepaste beslispunt voor de onttrekkingen aan ARG (bestemmingsreserve) opgenomen. Dit betreft dus alleen een aanpassing c.q. aanscherping van het beslispunt en geen aanpassing van het totaalbedrag.

Financiële gevolgen Programma 4 in Begroting 2022: € 0 

Beslispunt:
•    Ten behoeve van een exploitatiebudget voor projecten in de pré project fase voor 2022, 2023 en 2024 een bedrag van maximaal € 200.000 per jaar, gelijk aan de werkelijke bestedingen in het begrotingsjaar, te onttrekken aan de Algemene Reserve Grondexploitatie.

Totaal programma 4

Terug naar navigatie - Totaal programma 4
Bedragen x € 1.000 Begroting 2022 Begrotings-wijzigingen Wijzigingen 2e voortgangs-verslag Begroting 2022 gewijzigd
t/m 1 augustus
Totaal lasten 12.761 1.139 1.635 15.535
Totaal baten -7.972 -2.681 -1.259 -11.912
Resultaat voor bestemming 4.789 -1.542 376 3.623
Toevoeging reserves 0 2.495 0 2.495
Onttrekking reserves -17 -589 -200 -806
Resultaat na bestemming 4.772 364 176 5.312