Uitgaven

13,6%
€ 19.573
x €1.000
13,6% Complete

Inkomsten

10,3%
€ -14.825
x €1.000
10,3% Complete

Saldo

0%
€ 4.748
x €1.000

5. Programma Duurzaamheid, Water en Groen

Uitgaven

13,6%
€ 19.573
x €1.000
13,6% Complete

Inkomsten

10,3%
€ -14.825
x €1.000
10,3% Complete

Saldo

0%
€ 4.748
x €1.000

Financiële bijstellingen

5.2 Ontwikkelingen met een financieel effect

Terug naar navigatie - 5.2 Ontwikkelingen met een financieel effect

Onderhoud groen
Met betrekking tot het beheer en onderhoud van groen zijn de volgende ontwikkelingen te melden:

Onderhoud Groen De Krijgsman 
Het KNSF terrein (de Krijgsman) is nog niet in zijn geheel gereed en wordt in fases overgedragen aan de gemeente. Hierdoor valt  een deel van het geraamde budget voor het onderhoud 2022 vrij (€ 204.000).

Onderhoud openbaar gebied Naarderbos
Voor het Naarderbos voeren wij het onderhoud uit zodat de veiligheid gewaarborgd blijft. Voor 2022 vallen zowel de lasten als de baten € 165.000 lager uit. 

Financiële gevolgen Programma 5 in Begroting 2022: € 204.000 voordelig (incidenteel)


Uitvoering gevelisolatie
De gemeente Gooise Meren ontvangt subsidie vanuit het Rijk om woningen die volgens de wettelijke norm te hoge geluidsbelasting aan de gevel ondervinden, te saneren. Het saneringsproject van de B-lijsten woningen heeft in 2022 geleid tot geluidsisolatie van meerdere woningen in Gooise Meren waarvoor kosten gemaakt zijn. De verwachte totale uitgaven voor 2022 zijn afhankelijk van externe factoren. Het project verloopt budgettair neutraal. 

Daarnaast staat er ook een huis op de lijst waarvoor de gemeente de kosten zal moeten betalen. Dit komt voort uit een toezegging van een aantal jaar geleden. De kosten voor dit huis vallen niet onder de subsidie van het Rijk. De begrote lasten voor de geluidsisolatie van dit huis bedragen € 26.000.

Financiële gevolgen Programma 5 in Begroting 2022: € 26.000 nadelig (incidenteel) (€ 301.000 hogere lasten en € 275.000 hogere baten)


Waterwegen
Gelet op de voor 2022 nog te verwachten werkzaamheden in het kader van het beheer en onderhoud van waterwegen kan voor 2022 een bedrag van € 100.000 vrijvallen. 
Voor de onderdelen water en beschoeiingen worden stappen gezet om te komen tot meerjaren-onderhoudsplannen (MJOP).

Financiële gevolgen Programma 5 in Begroting 2022: € 100.000 voordelig (incidenteel) 

 

 

Onderhoud en baten riolering
Conform het raadsvoorstel Definitief Onderhoudsplan Mariahoeve Muiden (€ 168.000) worden de uitgaven voor groot onderhoud riolering Mariahoeve ten laste van het product Riolering gebracht. Met name hierdoor is er een overschrijding op de onderhoudskosten. Omdat Riolering een kostendekkend product is wordt deze mutatie gecompenseerd door een onttrekking aan de Voorziening Egalisatie Rioolheffingen. Ook de toename van de baten (€ 96.000) met name door toename van het aantal aansluitingen wordt in het kader van de kostendekking verrekend met de voorziening.

Financiële gevolgen Programma 5 in Begroting 2022: € 0 (€ 175.000 hogere lasten en baten)


Energietransitie
De energietransitie is een relatief nieuw beleidsveld binnen het thema duurzaamheid. Het afgelopen jaar zijn er een tweetal belangrijke visies vastgesteld met betrekking tot de energietransitie. Enerzijds de Regionale Energiestrategie (RES 1.0) die vooral gaat over de grootschalige opwek van duurzame energie en anderzijds de Transitievisie Warmte (TVW) die stuurt op een aardgasvrije toekomst van Gooise Meren. Daarnaast is in mei 2022 door de rijksoverheid het Nationaal Isolatieprogramma gelanceerd als onderdeel van het bredere Programma Versnelling Verduurzaming Gebouwde Omgeving.

Werkzaamheden voor Warmtebedrijf
De door de gemeente gemaakt kosten voor het warmtenet worden doorberekend aan het Warmtebedrijf. Omdat de in 2021 gemaakte kosten dit jaar in rekening zijn gebracht geeft dit een incidenteel voordeel van € 81.000.

Energiearmoede en Nationaal isolatieprogramma 2022
De van het rijk ontvangen middelen voor Energiearmoede en Nationaal isolatieprogramma 2022, achtereenvolgens € 318.000 en € 344.000 worden budgettair neutraal in de begroting opgenomen.

Financiële gevolgen Programma 5 in Begroting 2022: € 302.0000 nadelig (incidenteel) 
(€ 1.069.000 hogere lasten en € 767.000 hogere baten); 
De rijksmiddelen voor energietransitie (€ 366.000) zijn verantwoord in Programma 9.


Baggeren Singelgracht
Het budget voor baggeren is door onvoorziene, onontkoombare en onuitstelbare werkzaamheden met betrekking tot het opsporen en ruimen van Niet Gesprongen Explosieven (NGE) niet toereikend. Een deel van de overschrijding wordt gedekt door de bijdrage van Waternet en deel wordt gedekt door de zgn. Bommenregeling van de Rijksoverheid (Ministerie van BKZ). De op te voeren kosten voor het onderzoek, de uitvoering en begeleiding (door de gemeente) bedragen tezamen € 275.000. De bijdrage van Waternet bedraagt € 72.000 waarmee het resterende tekort € 203.000 bedraagt. Het aandeel van het Ministerie van BKZ in dit tekort is 68% bij en houdt in dat het aandeel dat voor rekening van de gemeente komt € 65.000 is. 
Het baggerproject is onderdeel van een groter aantal projecten rondom de Singelgracht in Muiden, waaronder de verkoop van de oevergronden nabij de woonarken. De verwachte opbrengst van deze oevergronden overtreft de kosten van het baggeren.

Financiële gevolgen Programma 5 in Begroting 2022: € 203.000 nadelig (incidenteel) 
(€ 275.000 hogere lasten en € 72.000 hogere baten; de rijksbijdrage i.h.k.v. de bommenregeling ter hoogte van € 138.000 is verantwoord in Programma 9)

 

5.3 Kredieten

Terug naar navigatie - 5.3 Kredieten

Damwand de Goog
Na twee calamiteiten op het fietspad aan de Googweg, is gebleken dat de naastliggende damwand vervangen moest worden. Door prijsstijgingen van lonen en materialen (€ 27.000) en een tegenvaller in de uitvoering (€ 25.000) is er een overschrijding van € 52.000 op het beschikbare krediet van € 185.000 ontstaan. De beschikbare kredieten (Beschoeiingen 2020 en Beschoeiingen 2022) worden samengevoegd tot één krediet ten behoeve van de stalen damwand en hernoemd naar Damwand de Goog.


Vervanging rioolgemaal IJsselmeerweg
Het rioolgemaal gelegen in de IJsselmeerweg is aan vervanging toe. De constructieve veiligheid van de pompput en daarmee de bedrijfszekerheid van het gemaal komt in gevaar. De voorbereidingen zijn in volle gang maar nog niet geheel afgerond, zo is er nog geen definitieve raming beschikbaar. In verband met de vereiste voortgang van de vervanging wordt een krediet van € 135.000 aangevraagd. 


Infiltratieveld atletiekbaan
Het infiltratieveld bij de atletiekbaan bestaande uit kratten is onherstelbaar beschadigd. Voor de herstelwerkzaamheden is een krediet van € 27.000 nodig.


Herinrichting Vlietlaan-Olmenlaan 
In de raadsmededeling van maart 2022 is de raad geïnformeerd over projectkosten die het door de raad beschikbaar gestelde krediet gaan overstijgen. Inmiddels is de realisatie van het project gestart en is de huidige prognose dat de afwijkingen met hun bijbehorende bedragen als volgt zijn:

Overschrijdingen:
-    scope-uitbreiding 1: het verplanten van bomen: € 80.000 (aangenomen motie);
-    scope-uitbreiding 2: maatregelen in het kader van klimaat-adaptatie. De kosten hiervoor bedragen € 290.000;
-    kostprijsstijgingen waardoor de aanbesteding hoger was dan geraamd: € 200.000;
-    overige posten: € 30.000.

Subsidie:
Er is vanuit de Provincie Noord-Holland en het Rijk subsidie beschikbaar gesteld voor de verbeteren van de veiligheid van de openbare inrichting door het aanpassen/inrichten van 30km zones en het aanleggen van kruispuntenplateaus ter hoogte van in totaal € 338.000. Hier is binnen het krediet rekening mee gehouden. Daarnaast is er door de provincie een aanvullende subsidie toegekend. Voorgesteld wordt dit extra subsidiebedrag ter hoogte van € 254.000 te gebruiken voor het dekken van de overschrijdingen. Opgemerkt wordt dat de subsidiegelden alleen betrekking hebben op wegen. Dit betekent dat het uitvoeringskrediet herverdeeld moet worden.  

Dekking overschrijding:
In totaal is een verhoging van het krediet met € 600.000 noodzakelijk. Deze verhoging wordt deels opgevangen door de extra subsidiegelden (€ 254.000). Daarnaast is er voor de aanleg van de hemelwaterinfiltratie (scope-uitbreiding 2) budget beschikbaar gesteld vanuit Duurzaam Ruimtelijke Ontwikkeling Klimaatadaptatie (€ 230.000). Per saldo bedraagt de benodigde extra dekking € 116.000.Beslispunten 
•    Een aanvullend krediet van € 52.000 beschikbaar te stellen voor de vervanging van Damwand de Goog.
•    Een krediet van € 135.000 beschikbaar te stellen voor de vervanging van het rioolgemaal in de IJsselmeerweg.
•    Een krediet van € 27.000 beschikbaar te stellen voor vervanging van het infiltratieveld bij de atletiekbaan.
•    Een aanvullend krediet van € 600.000 beschikbaar te stellen voor de herinrichting Vlietlaan-Olmenlaan.

Totaal programma 5

Terug naar navigatie - Totaal programma 5
Bedragen x € 1.000 Begroting 2022 Begrotings-wijzigingen Wijzigingen 2e voortgangs-verslag Begroting 2022 gewijzigd
t/m 1 augustus
Totaal lasten 19.720 640 878 21.238
Totaal baten -15.166 0 -813 -15.979
Resultaat voor bestemming 4.554 640 64 5.258
Toevoeging reserves 0 0 0 0
Onttrekking reserves 0 -121 0 -121
Resultaat na bestemming 4.554 519 64 5.137