Uitgaven

6,67%
€ 9.602
x €1.000
6,67% Complete

Inkomsten

1,93%
€ -2.773
x €1.000
1,93% Complete

Saldo

0%
€ 6.829
x €1.000

3. Programma Openbare Ruimte, Verkeer en Parkeren

Uitgaven

6,67%
€ 9.602
x €1.000
6,67% Complete

Inkomsten

1,93%
€ -2.773
x €1.000
1,93% Complete

Saldo

0%
€ 6.829
x €1.000

Financiële bijstellingen

3.2 Ontwikkelingen met een financieel effect

Terug naar navigatie - 3.2 Ontwikkelingen met een financieel effect

Compensatie voor degeneratie van wegen (nutsvergoedingen)
Nutswerkzaamheden leiden tot schade aan het wegenareaal, waarvoor aan de gemeente een vergoeding wordt betaald. Jaarlijks is vooraf niet te bepalen hoeveel kleine werkzaamheden, zoals calamiteiten en storingen de Nutsbedrijven krijgen. Ook vergunningaanvragen met een grotere omvang aan werkzaamheden zijn door afstemming en uitvoeringsplanning moeilijk vooraf te bepalen. Hierdoor is het jaarlijks inschatten van inkomsten (baten) van te voren niet goed te begroten. Met het ingaan van het 3e kwartaal zien we een stijgende lijn aan inkomsten vergeleken met voorgaande jaren. De verwachting is dat we voor het jaar 2022 aan inkomsten ca. € 400.000 ontvangen. 
Omdat de schade, het degenereren van de verhardingen, door de nutswerkzaamheden ook weer hersteld moet worden, stellen wij voor de lasten voor klein onderhoud wegen met € 175.000 te verhogen.

Financiële gevolgen Programma 3 in Begroting 2022: € 225.000 voordelig (incidenteel) (€ 175.000 hogere lasten en € 400.000 hogere baten)


Stormschade
Begin dit jaar zijn we geconfronteerd met twee stormen nl. de storm Corrie en storm Eunice. Zoals gemeld in het 1e Voortgangsverslag 2022 hebben beide stormen schade aangericht in de openbare ruimte. Gebleken is dat we deze extra lasten niet volledig binnen de reguliere onderhoudsbudgetten op kunnen vangen. De overschrijdingen doen zich voor op de volgende onderdelen:
-    straatreiniging: extra inzet opruimwerkzaamheden € 40.000
-    wegen: herstel asfalt en verharding door ca. 40 omgevallen bomen in verharde gedeelten € 75.000
-    verkeer: vervangen en op orde brengen omgewaaide en/of beschadigde verkeersborden € 25.000

Financiële gevolgen Programma 3 in Begroting 2022: € 140.000 nadelig (incidenteel)


Beheer en onderhoud wegen
Met betrekking tot het beheer en onderhoud van wegen zijn de volgende ontwikkelingen te melden:

Teerhoudend asfalt
Bij de noodzakelijke vervanging van de asfaltrijweg Amersfoortsestraatweg is in de asfalt-tussenlaag teerhoudend asfalt gevonden. Omdat dit type asfalt gescheiden verwerkt en afgevoerd moet worden vallen de geraamde uitvoeringslasten € 120.000 hoger uit.

Asfalt fietspad Googweg
Bij de vervanging van de waterkering aan de Googweg in Muiderberg is schade ontstaan aan het naastgelegen asfalt fietspad. Om de veiligheid van de weggebruiker te garanderen moet dit gedeelte brom/fietspad voor het aanbreken van de winter periode 2022/2023 hersteld worden anders dreigt afsluiting van dit brom/fietspad. De lasten voor de uit te voeren werkzaamheden worden geraamd op € 80.000.

Ondersteuning ingenieursbureaus
Dit jaar lopen de bestaande onderhoudscontracten voor Asfalt en Elementen verhardingen af. Beide onderhoudscontracten moeten opnieuw worden aanbesteed. De noodzakelijke ondersteuning door één van onze externe ingenieursbureaus wordt geraamd op € 35.000.
Om een eenduidige openbare ruimte in het beheerareaal gemeente Gooise Meren te bewerkstelligen is een handboek inrichting openbare ruimte (HIOR) noodzakelijk. Bij de vervaardiging van dit handboek zijn we ondersteund door één van onze externe ingenieursbureaus. De lasten hiervoor bedragen € 14.000.

Financiële gevolgen Programma 3 in Begroting 2022: € 249.000 nadelig (incidenteel)


Blusvoorzieningen en brandbronnen
Gooise Meren is verantwoordelijk voor de bereikbaarheid van de blusvoorzieningen en brandbronnen gelegen in ons beheerareaal. De brandweer Gooi en Vechtstreek inventariseert en controleert deze blusvoorzieningen naar aanleiding van een ernstige brand in Amstelveen in 2018, dit komt voort vanuit een onderzoek door de Inspectie Veiligheid en Justitie. In het vervolg op de inventarisatie en controle van de brandweer zijn we net als in 2020 en 2021 nog doende om op diverse locaties aanpassingen in de openbare ruimte uit te voeren, zodat de bereikbaarheid van de blusvoorzieningen wordt gegarandeerd. Op basis van urgentie gaat het o.a. om bestrating-technische oplossingen, zoals het aanbrengen van markeringen en paaltjes of verplaatsingen van blusvoorzieningen. 
Omdat de uit te voeren werkzaamheden per locatie maatwerk zijn, waren de te maken kosten vooraf moeilijk in te schatten. Nu we een groot deel van de werkzaamheden hebben uitgevoerd, is de verwachting dat voor 2022 de lasten voor de gerealiseerde aanpassingen € 100.000 bedragen. 
Tevens is de verwachting dat de inventarisatie en controle eind 2022 nog niet is afgerond. Bij het 1e Voortgangsverslag 2023 komen we hier op terug.

Financiële gevolgen Programma 3 in Begroting 2022: € 100.000 nadelig (incidenteel)


Naarderbos
Een deel van het Naarderbos werd voorheen onderhouden door NBO. NBO heeft in 2018 aangegeven het onderhoud niet meer uit te willen voeren en had de onderhoudswerkzaamheden gestaakt. 
Tot op heden heeft NBO de onderhoudswerkzaamheden niet opgepakt. De gemeente heeft de beheertaken op zich genomen. Daarnaast is tijdens de analyse van de assets geconstateerd dat er sprake was van achterstallig onderhoud van wegen in het recreatiegebied. Om de veiligheid te waarborgen worden de gebreken hersteld.

Financiële gevolgen Programma 4 in Begroting 2022: € 0 (€ 150.000 hogere lasten en baten)


Aanpak zwerfvuil
2022 is het laatste jaar dat de gemeente vanuit Nedvang de zwerfvuilvergoeding ontvangt. Het totaal budget voor 2022 is € 105.000  (budget 2022 € 67.000 en restant 2021 € 38.000). Dit budget zal besteed worden aan verschillende projecten zoals bijvoorbeeld Kids Cleanup Days, maar ook aan het opstellen van een plan voor hoe we na 2022 in willen zetten op het tegengaan van zwerfafval. 

Financiële gevolgen Programma 3 in Begroting 2022: € 0

3.3 Kredieten

Terug naar navigatie - 3.3 Kredieten

Reconstructie Eikenlaan Muiderberg
Voor het project Eikenlaan zijn extra kosten gemaakt. Deze extra kosten zijn hoofdzakelijk terug te voeren op gewijzigde hoeveelheden ten opzichte van het bestek (o.a. uitbreiding scope en extra werkzaamheden (o.a. grondverzet) als gevolg van de aanleg van het warmtenet), onvoorziene zaken, extra afgekoppelde hemelwateraansluitingen (vanuit onze duurzaamheidsambitie is de aannemer uitgedaagd zoveel mogelijk woningen af te koppelen).

De door ons gemaakte kosten voor het faciliteren van het warmtenet worden doorberekend aan het Warmtebedrijf en de extra kosten ten behoeve van het afkoppelen van hemelwaterafvoeren zijn verrekend met budgetten die daarvoor beschikbaar zijn gesteld. Het project is gereed en kan worden afgesloten met een overschrijding van naar verwachting € 50.000.


Renovatie Prinses Beatrixbrug Naarden
In 2021 is de eerste fase van het project gereedgekomen. In het 1e voortgangsverslag hebben wij aangegeven dat wij een extra budget nodig verwachten te hebben in de range van € 100.000 - € 140.000. Inmiddels is de uitvoering van het project afgerond en is het werk eind juni 2022 opgeleverd. Hiermee zijn de totale projectkosten en de financiële eindstand van het project in beeld is het extra benodigde krediet bepaald op € 125.000.

Ongeveer 1/3 deel van deze overschrijding (ca. € 47.000) wordt bepaald door meerwerk in de uitvoeringfase. Achterliggende oorzaak hiervan is dat het onderhoudswerk betreft aan een constructie met een monumentenstatus die grotendeels behouden moet blijven, terwijl er vooraf niet voldoende gedetailleerde archiefgegevens bekend waren. Tevens blijkt dat sommige constructie-onderdelen in werkelijkheid afwijken van de aanlegtekeningen. Zo waren de oude ankers van draai- en oplegpunten dieper aangebracht dan op aanlegtekeningen is aangegeven en waren sommige ankers onder een hoek geplaatst, waardoor het uitboren lastiger was en langer heeft geduurd dan voorzien. Daarnaast was er sprake van een uitdaging met de gewichtsverdeling van de brug, omdat het oude val aanzienlijk zwaarder was dan uit berekeningen bleek. Het compenseren hiervan (aanpassen van de balans) en goed inregelen van het nieuwe val heeft extra tijd en kosten met zich meegebracht. Ook waren er extra verkeersmaatregelen nodig t.b.v. de conservering van de brug (verantwoord verwijderen van het aanwezige Chroom 6).

De overige meerkosten (ca. 2/3 deel) zijn te verdelen over meerdere posten en worden voornamelijk veroorzaakt door:
•    gestegen materiaalprijzen: verwerkt in een hoger opdrachtsom;
•    hogere kosten voor het veilig verwijderen van Chroom-6 (maatschappelijke verantwoordelijkheid);
•    langere uitvoeringsperiode: meer uitvoeringsbegeleiding door onze adviseur en extra eigen uren.


Herinrichting Buitenruimte Gemeentehuis Gooise Meren
Begin 2022 is, op wat restpunten na, de buitenruimte rondom het gemeentehuis opgeleverd. Daarmee is de fase afgerond waarin de grootste financiële afwijkingen plaatsvinden. 
Ten opzichte van het beschikbare krediet, zien we overschrijdingen ontstaan als gevolg van de opgetreden extra- of onvoorziene werkzaamheden:

Uitvoering maatregelen wateroverlast buitenruimte gemeentehuis:
De kostenoverschrijding ten opzichte van het krediet bedraagt € 64.000. Dit wordt veroorzaakt door:
-    aanbrengen van een leuning op de aangelegde vlonder achter het gemeentehuis (Motie M21-168)
-    extra kosten als gevolg van niet herbruikbare grond en het niet kunnen afvoeren van bemalingswater
-    tegenvallers tijdens de aanleg van het riool
-    kostprijsstijgingen 


Inrichting buitenterrein gemeentehuis:
De kostenoverschrijding ten opzichte van het krediet bedraagt € 18.000. Dit wordt veroorzaakt door:
-    voorzieningen om de poffertjeskraam te kunnen plaatsen (waaronder nutsaansluitingen)
-    aanpassingen en reparaties aan het bordes en natuursteenmuren en het aanbrengen van extra traptreden in de loopgoot
-    hogere kosten voor de aanleg van de Jeu de Boules-baan
-    kostprijsstijgingen


Voorbereidingskrediet Graaf Wichmanlaan en Spiegelstraat
De huidige voorbereidingskredieten voor de Graaf Wichmanlaan en Spiegelstraat zijn op basis van SSK-ramingen waarbij uitgegaan is van 15% voorbereidingskosten. Door de toegenomen complexiteit van projecten, mede doordat we veel belang hechten aan het participeren met de omgeving en overige stakeholders, is echter een percentage van 25-30% meer realistisch. Daarnaast zijn ook in de voorbereidingskosten prijsstijgingen (hogere tarieven) opgetreden en is van de Graaf Wichmanlaan de scope uitgebreid met een extra straat (Schimmellaan), wat extra voorbereidingskosten met zich meebrengt. Op basis van deze ontwikkelingen zijn  voor de Graaf Wichmanlaan en Spiegelstraat aanvullende voorbereidingskredieten noodzakelijk ter hoogte van respectievelijk € 400.000 en € 300.000.


Beslispunten kredieten
•    Een aanvullend krediet van € 50.000 beschikbaar te stellen voor reconstructie Eikenlaan Muiderberg.
•    Een aanvullend krediet van € 125.000 beschikbaar te stellen voor de renovatie van de Prinses Beatrixbrug in Naarden.
•    Een aanvullend krediet van € 64.000 beschikbaar te stellen voor maatregelen wateroverlast buitenruimte gemeentehuis.
•    Een aanvullend krediet van € 18.000 beschikbaar te stellen voor maatregelen inrichting buitenterrein gemeentehuis.
•    Een aanvullend voorbereidingskrediet van € 400.000 beschikbaar te stellen voor de Graaf Wichmanlaan.
•    Een aanvullend voorbereidingskrediet van € 300.000 beschikbaar te stellen voor de Spiegelstraat.

Totaal programma 3

Terug naar navigatie - Totaal programma 3
Bedragen x € 1.000 Begroting 2022 Begrotings-wijzigingen Wijzigingen 2e voortgangsverslag Begroting 2022 gewijzigd
t/m 1 augustus
Totaal lasten 9.685 790 520 10.995
Totaal baten -2.953 0 -633 -3.586
Resultaat voor bestemming 6.732 790 -113 7.409
Toevoeging reserves 0 0 0 0
Onttrekking reserves 0 0 0 0
Resultaat na bestemming 6.732 790 -113 7.409