Uitgaven

14,43%
€ 20.766
x €1.000
14,43% Complete

Inkomsten

9,11%
€ -13.105
x €1.000
9,11% Complete

Saldo

0%
€ 7.661
x €1.000

6. Programma Werk en Inkomen

Uitgaven

14,43%
€ 20.766
x €1.000
14,43% Complete

Inkomsten

9,11%
€ -13.105
x €1.000
9,11% Complete

Saldo

0%
€ 7.661
x €1.000

Financiële bijstellingen

6.1 Algemene ontwikkelingen

Terug naar navigatie - 6.1 Algemene ontwikkelingen

Noopopvang Oekraïne
Met raadsmededeling 159759 bent u geïnformeerd over de financiële effecten met betrekking tot de opvang voor vluchtelingen uit Oekraïne. In het 1e voortgangsverslag 2022 hebben we de voorlopige lasten en baten geraamd op € 9 mln. In de decemberwijziging stellen we (budgettair neutrale) raming bij op basis van de meest recente gegevens en ontwikkelingen. 

6.2 Ontwikkelingen met een financieel effect

Terug naar navigatie - 6.2 Ontwikkelingen met een financieel effect

Energiearmoede
In het 1e Voortgangsverslag hebben wij het onderwerp energiearmoede benoemd. Inmiddels is het budget vanuit het Rijk verhoogd en daarbij is aangekondigd dat het richtbedrag om huishoudens te ondersteunen bij de hoge energielasten is verhoogd van € 800 naar € 1.300 per huishouden. Inmiddels hebben we circa 1.500 aanvragen ontvangen. Dit is conform verwachting.
Op basis van de meicirculaire bedraagt de rijksbijdrage voor energiearmoede € 2.192.000. In de septembercirculaire wordt het budgetaandeel van Gooise Meren voor de extra uitkering van € 500 definitief bekend.

Financiële gevolgen Programma 6 in Begroting 2022: € 2.192.000 nadelig (incidenteel); de baten van € 2.192.000 zijn verwerkt in Programma 9.

Totaal programma 6

Terug naar navigatie - Totaal programma 6
Bedragen x € 1.000 Begroting 2022 Begrotings-wijzigingen Wijzigingen 2e voortgangs-verslag Begroting 2022 gewijzigd
t/m 1 augustus
Totaal lasten 20.915 9.611 943 31.469
Totaal baten -13.767 -9.657 1.200 -22.224
Resultaat voor bestemming 7.148 -46 2.143 9.245
Toevoeging reserves 0 0 0 0
Onttrekking reserves 0 -240 0 -240
Resultaat na bestemming 7.148 -286 2.143 9.005