Samenvatting

Samenvatting

Terug naar navigatie - Samenvatting

Uitgangspunten


Voor het voortgangsverslag hanteren wij de richtlijnen uit de Financiële verordening. We rapporteren over:
1.    afwijkingen per programma;
2.    maatregelen (wat gaan wij daarvoor doen);
3.    het totale saldo van de baten en lasten inclusief de (beoogde) toevoegingen en onttrekkingen aan reserves per programma;
4.    de inhoudelijke en financiële voortgang van de investeringen;
5.    niet over stand van zaken (geen bericht is goed bericht);
6.    majeure en/of politieke relevante afwijkingen. 
7.    afwijkingen op budgetten wanneer deze afwijkingen groter zijn dan € 70.000 en/of relevant zijn voor het uitoefenen van de kaderstellende en controlerende taken van de gemeenteraad. Het voortgangsverslag is beleidsarm.

In dit voortgangsverslag zijn geen maatregelen uit de begroting toegelicht. Dit betekent dat op dit moment de voortgang van die maatregelen conform afspraak verloopt.

Financiën op hoofdlijnen 2022- 2025
In 2022 laat het voortgangsverslag een voordeel zien van totaal € 413.000. Dit betreft een saldo van mee- en tegenvallende uitgaven en inkomsten. Het effect hiervan is verwerkt in onderstaande tabel en vormt het nieuwe financiële beeld. 

Het saldo van dit voortgangsverslag zal worden verrekend met het saldo (meerjaren)begroting. Eventuele structurele effecten zijn verwerkt in de Begroting 2023.

Financieel beeld na vaststelling
Voortgangsverslag 2022 -1
2022
Saldo Programmabegroting
2022-2025 (november 2021)
239 N
Mutaties begrotingswijzigingen
t/m 1 Augustus
2.470 V
Mutaties 2e voortgangsverslag  413 V
Nieuw saldo
meerjarenbegroting
2.644 V

Enkele grote wijzigingen (vanaf € 150.000), die o.a. leiden tot het overschot van € 413.000 in 2022 worden hieronder kort genoemd.

Uitgaven
•    €      1.218.000 Voorziening personele kosten (Programma 1)
•    €      800.000 WMO (Programma 7)
•    €      744.000 Energielasten
Inkomsten
•    €     2.162.000  Meicirculaire 2022 (netto-effect) (Programma 9)
•    €     1.919.000 Vrijval kapitaallasten (Programma 9) 

Voor een uitgebreidere toelichting wordt verwezen naar de programma’s. In het hoofdstuk “financiële overzichten” zijn de mutaties van het 2e voortgangsverslag gespecificeerd.