Voorwoord

Voorwoord

Terug naar navigatie - Voorwoord

Aan de Raad 

Gooise Meren kent jaarlijks twee Voortgangsverslagen, conform de financiële verordening, bedoeld voor de raad om te sturen op afwijkingen. Daar is sinds 2020 ook de decemberwijziging bij gekomen, in het kader van borgen van rechtmatigheid. Het college stelt op die momenten aan de raad voor om de begroting bij te stellen op basis van de te verwachten realisatie.

In dit eerste Voortgangsverslag 2022 ziet u naast voorstellen tot aanpassing van de begroting ook inhoudelijke informatie over ontwikkelingen die mogelijk een financieel gevolg hebben.
Soms worden namelijk al wel afwijkingen geconstateerd maar kunnen die nog niet altijd voldoende worden ingeschat. In plaats van direct in te zetten op een aanvraag voor meer budget, wordt in eerste instantie geprobeerd om die afwijkingen binnen het programma op te lossen. We dragen hiermee zorg voor een juiste informatievoorziening, zonder u onnodig meerdere malen met vergelijkbare beslispunten te belasten. Eventuele (financiële) gevolgen zullen, zo nodig, in het volgende voortgangsverslag alsnog worden aangemeld. Mogelijke structurele effecten worden, zoals afgesproken met uw raad, meegenomen in de Perspectiefbrief 2023.

Een algemeen aspect dat nu ook nog niet wordt vertaald in cijfers betreft de extreme prijsstijgingen in de bouw en ook op de energiemarkt. Dit heeft invloed op zowel de exploitatiebudgetten als de investeringskredieten. Het is onze intentie om bij het tweede Voortgangsverslag concrete bedragen en financiële consequenties te benoemen.
Het leidt echter geen twijfel dat sprake zal zijn van financiële impact die niet zonder meer binnen bestaande budgetten en kredieten is op te vangen. Dit geldt niet alleen voor het lopende jaar maar zal ook invloed hebben op de komende begrotingsjaren. Daarom zal dit voor 2023 e.v. onderdeel worden van de komende Perspectiefbrief.

Ook de oorlog in de Oekraïne heeft zijn weerslag op de activiteiten binnen de gemeente. U wordt hierover nader geïnformeerd in Programma 6.

Twee jaar heeft de corona pandemie significante invloed gehad op de activiteiten van onze gemeente. Dit jaar lijkt sprake van een kentering. Daar waar corona nog doorwerkt in de activiteiten in 2022 is dat in de programma’s terug te lezen.

Leeswijzer

Terug naar navigatie - Leeswijzer

Op de volgende pagina’s treft u per programma de inhoudelijke ontwikkelingen en daarna de afwijkingen met eventueel de daaruit voortvloeiende financiële effecten. Indien er m.b.t. investeringen of reserves aanpassingen zijn, worden deze onder het kopje “beslispunten” expliciet genoemd, ten behoeve van transparantie naar de raad en de wettelijke regels ( Besluit Begroting en Verantwoording; BBV). In het raadsvoorstel wordt onder het kopje “beslispunten” hiernaar verwezen. Tot slot volgt een samenvattend overzicht.

 

Financieel overzicht per programma

Voor de financiële cijfers geldt dat deze zijn afgerond op duizendtallen. Tevens is aangegeven of een bedrag incidenteel of structureel is. Incidenteel wil zeggen dat het om eenmalige zaken gaat en dat deze tevens het karakter van tijdelijkheid c.q. eindig doel hebben. Het merendeel van de wijzigingen heeft betrekking op 2022. Structureel geeft aan dat bedragen in ieder geval ook in de jaren na 2022 doorwerken. Deze bedragen worden dan meegenomen in het voorstel van de nog op te stellen Programmabegroting 2023 e.v..

 

Per programma wordt een financieel overzicht gegeven.

  • De 1e kolom (begroting 2022) bevat de cijfers uit de begroting 2021, zoals die door de raad is vastgesteld.
  • De 2e kolom (begrotingswijzigingen t/m 1 april 2022) laat de financiële gevolgen zien van de begrotingswijzigingen, die t/m 1 april in de raad zijn geweest. Een overzicht hiervan is in de bijlage begrotingswijzigingen 2022 te vinden.
  • De 3e kolom (wijzigingen 1e voortgangsverslag) betreft alle wijzigingen in dit voortgangsverslag, dus zowel de in de programma’s toegelichte (grote) wijzigingen als ook administratief / budgettair neutrale wijzigingen (van ene naar andere programma), wijzigingen kleiner dan € 70.000 en doorberekende interne kosten van het ambtelijk apparaat. In dit voortgangsverslag is een aantal budgettair neutrale administratieve wijzigingen opgenomen, omdat budgetten soms beter op een ander product/programma meegenomen kunnen worden. Daarnaast vinden door de gehele begroting heen voor- en nadelige aanpassingen plaats van budgetten, die kleiner zijn dan € 70.000 (en niet politiek gevoelig). Ze worden verder niet toegelicht.
  • De 4e kolom (begroting 2022 gewijzigd) is een optelling van de eerste drie kolommen.