Uitgaven

10,55%
€ 15.184
x €1.000
10,55% Complete

Inkomsten

7,01%
€ -10.091
x €1.000
7,01% Complete

Saldo

0%
€ 5.093
x €1.000

4. Programma Ruimtelijke Ontwikkeling, Wonen, Economie en Toerisme

Uitgaven

10,55%
€ 15.184
x €1.000
10,55% Complete

Inkomsten

7,01%
€ -10.091
x €1.000
7,01% Complete

Saldo

0%
€ 5.093
x €1.000

Financiële bijstellingen

4.1 Algemene ontwikkelingen

Terug naar navigatie - 4.1 Algemene ontwikkelingen

Baggeren Singelgracht

Onvoorziene, onontkoombare en onuitstelbare werkzaamheden met betrekking tot het opsporen van niet gesprongen explosieven (NGE’s) hebben een kosten opdrijvend effect tot gevolg.

Het baggerbudget ten behoeve van het baggeren van de Singelgracht wordt daardoor overschreden. Middels de zgn. Bommenregeling van de Rijksoverheid wordt een deel van de overschrijding gedekt. Naar verwachting komt tussen €65.000 en €70.000 voor rekening van de gemeente. De opbrengsten uit de verkoop van de oevergronden aan de Singelgracht te Muiden zorgen voor dekking.

In VV2 informeren wij u over de exacte bedragen.

4.2 Ontwikkelingen met een financieel effect

Terug naar navigatie - 4.2 Ontwikkelingen met een financieel effect

Ruimtelijke visie Bussum Zuid

In de meerjarenbegroting staat aangegeven dat we invulling geven aan onze doelstellingen uit het woonbeleid door onder andere de prestatieafspraken met de woningbouwcorporaties en door het oprichten van een taskforce woningbouwlocaties om hiermee samen met de corporaties de afspraken in de productieafspraken invulling te geven. In het overleg in de taskforce woningbouwlocaties is door de corporaties aangegeven dat de prestatieafspraken onder andere in Bussum Zuid gerealiseerd moeten worden.

Aangezien daar nu verschillende initiatieven lopen, is in de taskforce afgesproken om nu gezamenlijk aan de slag te gaan met een ruimtelijke visie op Bussum Zuid. Het maken van een dergelijke integrale ruimtelijke visie samen met de verschillende belanghebbenden is specialistisch werk. Wij hebben op dit moment niet de kennis en de capaciteit in huis om een dergelijk traject te doorlopen. In een separaat voorstel wordt uw raad gevraagd om een aanvullend budget beschikbaar te stellen om een dergelijke visie op te stellen. Aangezien een deel van de kosten al in 2022 zullen worden gemaakt, is dit ook al meegenomen in dit voortgangsverslag.

 

Financiële gevolgen Programma 4 in Begroting 2022: € 200.000 nadelig (incidenteel)

 

Uitbreiding formatie RO Dekking formatie RO uit toename leges

Sinds een aantal jaar wordt een adviseur stedenbouw ingehuurd om te adviseren over vergunningaanvragen. Deze adviseur wordt op dit moment betaald uit de extra inkomsten van de leges omgevingsvergunningen. De verwachting is dat deze extra capaciteit ook de komende jaren nodig blijft. Externe inhuur is relatief duur en geeft meer onzekerheid voor alle betrokkenen. Daarom wordt nu voorgesteld om de formatie structureel uit te breiden met deze functie en de kosten daarvan structureel ten laste van de extra leges te brengen (budgetneutraal).

 

Financiële gevolgen Programmabegroting 2022: € 0

 

Inhuur vastgoed-medewerkers - Dekking inhuur vastgoed uit verkoopopbrengst

In juli 2021 is het resultaat van het "Onderzoek naar de organisatie van Vastgoedmanagement" opgeleverd. Uit het onderzoek komt naar voren dat er een flink aantal aandachtspunten zijn, die vragen om een gerichte aanpak en verbetering. Het gaat om inhoudelijke verbeteringen wat betreft kaderstelling, beleid en strategie en om meer duidelijkheid in taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de collega's in verschillende afdelingen betrokken bij het vastgoedmanagement. Daarnaast is het nodig om de samenwerking te versterken, het werk slimmer te organiseren en de informatievoorziening, automatisering en financiering te verbeteren. Het is noodzakelijk om hier vanuit de organisatie in 2022 de nodige inzet op te leveren. Daarvoor moet ruimte gemaakt worden in de huidige werkzaamheden / taken. Daarnaast is voor de noodzakelijke verbeteringen extra inzet nodig om dossiers, informatie en processen op orde te krijgen.

Daarnaast is er in tegenstelling tot waar in de formatie rekening mee gehouden is, nog geen sprake van afbouw van het aantal panden in eigendom van de gemeente, waarvoor de gemeente verantwoordelijkheid draagt voor beheer en onderhoud. Ook daarvoor is, zolang de portefeuille met gemeentelijke panden niet afbouwt, extra capaciteit nodig.

De inschatting is dat er de komende 2,5 jaar voor € 450.000 capaciteit ingehuurd moet worden. De planning is dat deze kosten betaald kunnen worden uit (een deel van) de opbrengst van vastgoedverkopen.

 

Financiële gevolgen Programmabegroting 2022: € 0 


Precario horecaterrassen

De horecasector ondervindt de zware gevolgen van de pandemie. In 2020 en in 2021 heeft het college horecaondernemers de mogelijkheid geboden om terrassen tijdelijk te verruimen. Op 15 maart jl. heeft het college besloten voor de duur van drie jaar horecaondernemers in de gelegenheid te stellen een verruimd terras te exploiteren. Horecaondernemers krijgen zo meerjaren perspectief om omzetverlies deels te compenseren en daarmee uitgestelde betalingen en schulden af te kunnen lossen. Om het doel van omzetverhoging bij de horeca te bevorderen, heeft het college besloten in 2022 geen precarioheffing op te leggen.


Financiële gevolgen Programma 4 in Begroting 2022: € 30.000 nadelig (incidenteel)

Totaal programma 4

Terug naar navigatie - Totaal programma 4
Bedragen x € 1.000 Begroting 2022 Begrotings-wijzigingen Wijzigingen 1e voortgangs-verslag Begroting 2022 gewijzigd
t/m 1 april
Totaal lasten 12.761 180 395 13.336
Totaal baten -7.972 0 -226 -8.198
Resultaat voor bestemming 4.789 180 169 5.138
Toevoeging reserves 0 0
Onttrekking reserves -17 -17
Resultaat na bestemming 4.772 180 169 5.121