Uitgaven

13,69%
€ 19.708
x €1.000
13,69% Complete

Inkomsten

64,28%
€ -92.513
x €1.000
64,28% Complete

Saldo

0%
€ -72.805
x €1.000

9. Programma baten en lasten

Uitgaven

13,69%
€ 19.708
x €1.000
13,69% Complete

Inkomsten

64,28%
€ -92.513
x €1.000
64,28% Complete

Saldo

0%
€ -72.805
x €1.000

Financiële bijstellingen

9.1 Algemene ontwikkelingen

Terug naar navigatie - 9.1 Algemene ontwikkelingen

CAO

De definitieve cao stijging van de salarissen is lager uitgevallen dan wij bij de begroting 2022 hebben geraamd. Wij stellen voor het voordeel van € 390.000 vooralsnog niet te laten vrijvallen, zodat verwachte tegenvallers op personeelsgebied zijn op te vangen. Zo zijn bijvoorbeeld vacatures moeilijk te vervullen, inhuur relatief duur en er is sprake van een hoog ziekteverzuim op een afdeling. In het 2e Voortgangsverslag komen wij hier nader op terug.

9.2 Ontwikkelingen met een financieel effect

Terug naar navigatie - 9.2 Ontwikkelingen met een financieel effect

ICT Licenties

In de afgelopen twee jaar zijn de kosten voor software en onderhoudscontracten aanzienlijk gestegen. Dit heeft een aantal kernoorzaken: 1 indexaties (hoger dan waar wij rekening mee houden). 2. Applicaties die overgezet worden naar de cloud kennen een hogere kostenstructuur (deze beweging is nu al een tijdje gaande en zal komende jaren doorzetten). 3. Hogere kosten voor het E3 Microsoft contract. De opstelsom zorgt voor een structureel tekort op dit grootboeknummer.

 

Financiële gevolgen Programma 9 in Begroting 2022: € 65.000 nadelig (structureel)

 

Afboeken telefooncentrale

De huidige telefooncentrale is technisch gezien afgeschreven. In de afschrijflijst is rekening gehouden met 15 jaar. Dit is voor hardware onmogelijk. In 2022 wordt de nieuwe telefooncentrale aanbesteed en geïmplementeerd waardoor de huidige telefooncentrale afgeschreven moet worden. De nieuwe telefooncentrale is geen daadwerkelijke investering meer, maar een oplossing in de cloud, waarbij er jaarlijks licentiekosten betaald gaan worden. De huidige kapitaallasten in de begroting worden gebruikt om de extra licentiekosten voor de nieuwe telefooncentrale te dekken.

 

Financiële gevolgen Programma 9 in Begroting 2022: € 75.000 nadelig (incidenteel)

 

Aanpassing serverruimte en meterkast

Bij de implementatie van het project HCI (inrichting nieuwe werkplekomgeving incl. vervangen infrastructuur) hebben we moeten concluderen dat er een stroom en koeling probleem is in de primaire serverruimte (MER).

Om deze problemen op te lossen moet een extra koelunit (investering € 30.000) bijgeplaatst worden. Daarnaast zal er een uitbreiding van de meterkast nodig zijn en moet er een zwaardere kabel getrokken moeten worden vanuit de noodstroom aggregaat (NSA) naar de meterkast, vanuit de meterkast naar de uninterruptible power supply (UPS) en vanuit de UPS naar de MER.

 

Financiële gevolgen Programma 9 in Begroting 2022: € 120.000 nadelig (incidenteel)

 

 

 

Septembercirculaire

Zoals aangegeven in de raadsmededeling zijn in de septembercirculaire 2021 extra middelen beschikbaar gekomen. Een deel daarvan is bestemd voor Landelijke Structuur Interventieteams (ter voorkoming en terugdringing van belasting- en premiefraude, toeslagenfraude, uitkeringsfraude, overtredingen van arbeidswetgeving); Toezicht en handhaving gastouderschap (Programma 2) en Rijksvaccinatieprogramma HPV mannen.(Programma 7). Het restant is vrij besteedbaar.

 

Financiële gevolgen Programma 9 in Begroting 2022: € 2.908.000 voordelig  (incidenteel); vanaf 2023: ca. € 1,4 mln. voordelig  (structureel)

 

Decembercirculaire

Zoals aangegeven in de raadsmededeling zijn in de decembercirculaire 2021 extra middelen beschikbaar gekomen. Een deel daarvan is bestemd voor de verkiezingen (Programma 1) en de salarislasten in de zorgverlening (Programma 7). Het restant is vrij besteedbaar.

 

Financiële gevolgen Programma 9 in Begroting 2022: € 614.000 voordelig  (incidenteel); vanaf 2023: ca. € 420.000 voordelig  (structureel)

 

Beslispunten

  • Een krediet van € 30.000 beschikbaar te stellen voor de investering extra koelunit;

Totaal programma 9

Terug naar navigatie - Totaal programma 9
Bedragen x € 1.000 Begroting 2022 Begrotings-wijzigingen Wijzigingen 1e voortgangs-verslag Begroting 2022 gewijzigd
t/m 1 april
Totaal lasten 21.826 110 116 22.052
Totaal baten -95.101 0 -3.810 -98.911
Resultaat voor bestemming -73.275 110 -3.694 -76.859
Toevoeging reserves 0 0 0
Onttrekking reserves -300 -290 -590
Resultaat na bestemming -73.575 -180 -3.694 -77.449