Uitgaven

4,2%
€ 6.042
x €1.000
4,2% Complete

Inkomsten

0,04%
€ -52
x €1.000
0,04% Complete

Saldo

0%
€ 5.990
x €1.000

2. Programma Veiligheid

Uitgaven

4,2%
€ 6.042
x €1.000
4,2% Complete

Inkomsten

0,04%
€ -52
x €1.000
0,04% Complete

Saldo

0%
€ 5.990
x €1.000

Financiële bijstellingen

2.2 Ontwikkelingen met een financieel effect

Terug naar navigatie - 2.2 Ontwikkelingen met een financieel effect

Bommenregeling 

De raad heeft op 16 februari 2022 besloten om bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties  een bijdrage in de kosten voor onderzoek en opsporing van explosieven op het KNSF terrein aan te vragen. Deze bijdrage wordt doorbetaald aan KNSF. En op 9 maart 2022  een bijdrage in de kosten voor onderzoek en opsporing van explosieven in de vestinggracht te Naarden aan te vragen. Deze bijdrage wordt doorbetaald aan Monumentenbezit. De uitgaven (= doorbetaling) staan op programma 2 en de inkomsten (= via algemene uitkering) zijn bij programma 9 opgenomen (budgetneutraal).

 

Financiële gevolgen Programma 2 in Begroting 2022: € 404.000 nadelig (incidenteel)

Totaal programma 2

Terug naar navigatie - Totaal programma 2
Bedragen x € 1.000 Begroting 2022 Begrotings-wijzigingen Wijzigingen 1e voortgangs-verslag Begroting 2022 gewijzigd
t/m 1 april
Totaal lasten 6.033 0 433 6.466
Totaal baten -66 0 0 -66
Resultaat voor bestemming 5.967 0 433 6.400
Toevoeging reserves
Onttrekking reserves
Resultaat na bestemming 5.967 0 433 6.400