Uitgaven

5,1%
€ 7.336
x €1.000
5,1% Complete

Inkomsten

0,57%
€ -825
x €1.000
0,57% Complete

Saldo

0%
€ 6.510
x €1.000

8. Programma Sport, Cultuur en Recreatie

Uitgaven

5,1%
€ 7.336
x €1.000
5,1% Complete

Inkomsten

0,57%
€ -825
x €1.000
0,57% Complete

Saldo

0%
€ 6.510
x €1.000

Financiële bijstellingen

8.2 Ontwikkelingen met een financieel effect

Terug naar navigatie - 8.2 Ontwikkelingen met een financieel effect

Toplaagrenovatie grasveld 1 SC Muiderberg

Er is sprake van een abusievelijke verwijdering in PB22 (in PB21 was deze investering wel opgevoerd).

Het gaat om een relatief kleine investering (€ 76.000) met kapitaallasten in de ordegrootte van € 6.000  (bij een afschrijftermijn van 10 á 15 jaar). Dit kan binnen het kapitaallastenplafond worden opgevangen.

Reserve uitbreiding sportvoorziening

Ter dekking van de kapitaallasten van diverse investeringen voor Optimalisatie en uitbreiding sportpark Naarden is in het verleden een reserve kapitaallasten gevormd (Reserve Uitbreiding Sportvoorziening). Bij het samenstellen van de jaarrekening 2021 bleek dat het saldo per 31-12-2021 van deze kapitaallastenreserve onvoldoende groot is om de totale kapitaallasten van de diverse investeringen tot het einde van de looptijd (2029) te kunnen dekken. Wanneer een kapitaallastenreserve van onvoldoende omvang is om de kapitaallasten te dekken moet op grond van het BBV een onttrekking naar rato plaatsvinden. In dit geval gaat het om een percentage van 78%. Omdat de geraamde onttrekkingen in de begroting te laag waren leidt het correct ramen van de jaarlijkse onttrekkingen voor de jaren 2022 t/m 2025 tot extra onttrekkingen ter hoogte van respectievelijk € 22.611 (2022), € 23.103 (2023), € 27.709 (2024) en € 19.842 (2025).

 

Financiële gevolgen Programma 8 in Begroting 2022: € 23.000 voordelig (structureel)

 

Beslispunten

  • Een krediet van € 76.000 beschikbaar te stellen voor de Toplaagrenovatie grasveld 1 SC Muiderberg;
  • Een aanvullend bedrag van € 23.000 gelijk aan de werkelijke bestedingen in het begrotingsjaar  te onttrekken aan de reserve Uitbreiding Sportvoorziening.

Totaal programma 8

Terug naar navigatie - Totaal programma 8
Bedragen x € 1.000 Begroting 2022 Begrotings-wijzigingen Wijzigingen 1e voortgangs-verslag Begroting 2022 gewijzigd
t/m 1 april
Totaal lasten 7.387 0 31 7.418
Totaal baten -678 0 0 -678
Resultaat voor bestemming 6.709 0 31 6.740
Toevoeging reserves 0 0 0
Onttrekking reserves -150 -23 -173
Resultaat na bestemming 6.559 0 8 6.567