Uitgaven

14,43%
€ 20.766
x €1.000
14,43% Complete

Inkomsten

9,11%
€ -13.105
x €1.000
9,11% Complete

Saldo

0%
€ 7.661
x €1.000

6. Programma Werk en Inkomen

Uitgaven

14,43%
€ 20.766
x €1.000
14,43% Complete

Inkomsten

9,11%
€ -13.105
x €1.000
9,11% Complete

Saldo

0%
€ 7.661
x €1.000

Financiële bijstellingen

6.2 Ontwikkelingen met een financieel effect

Terug naar navigatie - 6.2 Ontwikkelingen met een financieel effect

Noopopvang Oekraïne

Sinds februari is in Oekraïne een oorlog uitgebroken en dit heeft een grote stroom vluchtelingen op gang gebracht. Het opvangen van vluchtelingen uit Oekraïne is een belangrijke opgave landelijk, regionaal en in onze gemeente. Bij de invulling van deze opgave komen meerdere vraagstukken naar voren, zoals huisvesting, onderwijs, gezondheid, veiligheid en werk en inkomen.

Er is een projectgroep opgericht die het werk dat voortkomt uit deze opgave gecoördineerd oppakt, zowel met betrekking tot de interne organisatie, de communicatie naar inwoners, en de samenwerking met de regio, Rijk, en welzijnsorganisaties.

Het faciliteren van de vluchtelingen door de gemeente vergt veel ambtelijke capaciteit. Ook kan het betekenen dat het nodig is om meer capaciteit aan te wenden voor dit vraagstuk. Dat zal tot gevolg hebben dat herprioritering van werkzaamheden noodzakelijk is.

Om de huidige crisis effectief te managen is het nodig om, net als in het begin van de coronatijd, snel te kunnen handelen en de organisatie hiervoor ook de handvatten te bieden om dit te doen. Dit zal ook kunnen betekenen dat er van de normale procedures worden afgeweken om daadkrachtiger te kunnen handelen.

De totale kosten zijn moeilijk in te schatten, dit hangt af van het aantal vluchtelingen, de periode van opvang, de ondersteuning die we ze bieden, de kosten voor gereed maken inrichting van opvangplaatsen, de (prijs)afspraken die we maken met externe partijen en de omvang van de ambtelijk inzet. Veel van deze variabelen zijn op dit moment lastig in te schatten.

Voor 2022 worden de totale kosten geschat op € 9.000.000.

Met betrekking tot de kosten die we hiervoor zullen maken heeft de minister toegezegd om te komen tot een vergoeding van de gemaakte kosten. De toezegging moet niet worden gezien als een financiële vrijbrief.

De raad zal met raadsmededelingen worden geïnformeerd over de besluiten die het college neemt en hoe de organisatie met de huidige crisis omgaat.

In het tweede Voortgangsverslag 2022 verwachten we meer duidelijkheid te kunnen geven over de uitgaven en inkomsten.

 

Financiële gevolgen Programmabegroting 2022: €0.

 

Energiearmoede

Het rijk heeft aan de gemeente budget beschikbaar gesteld om huishoudens met lage inkomens te ondersteunen bij de hoge energielasten, met een extra bijdrage in 2022 van € 800,-.

Aan minima wordt deze bijdrage beschikbaar gesteld als categorale bijzondere bijstand, inschatting rond 1500 aanvragen.

In het tweede Voortgangsverslag 2022 verwachten we meer duidelijkheid te kunnen geven over de uitgaven en inkomsten.

 

Financiële gevolgen Programmabegroting 2022: €0.

 

 

BUIG

Het BUIG-budget wordt door het Rijk toegekend aan gemeenten ten behoeve van de betaling van met name uitkeringen Participatiewet, IOAW en IOAZ. Dit bedrag wordt jaarlijks drie keer bijgesteld. Het zogenaamde nader voorlopig budget dat in april 2022 bekend is geworden, laat een nadeel zien ten opzichte van de begroting ter hoogte van € 912.000 aan de inkomstenkant, dit komt door de nieuwe werkloosheidsverwachtingen vanuit het CBP. Zowel de baten als de lasten worden hiermee budgetneutraal verlaagd.

 

Financiële gevolgen Programmabegroting 2022: €0.

 

Nieuwe wet inburgering

Met ingang van 1 januari 2022 is de nieuwe Wet inburgering van kracht. Gemeenten stellen aan inburgeraars voorzieningen beschikbaar zodat zij kunnen voldoen aan hun inburgeringsplicht. Deze voorlopig vastgestelde specifieke uitkering is bedoeld ter dekking van de kosten van deze voorzieningen. Het gaat om de voorzieningen leerroutes (taalaanbod), de Module Arbeidsmarkt en Participatie, het Participatieverklaringstraject, de Maatschappelijke Begeleiding en de inzet van tolken. Gemeenten ontvangen deze middelen in een kalenderjaar voor de gehele inburgeringsperiode (van 3 jaar). Er vindt achteraf bijstelling plaats op basis van de werkelijke aantallen inburgeraars. De verwachte kosten en opbrengsten bedragen 369.000 euro

 

Financiële gevolgen Programmabegroting 2022: € 0

 

PIAM

Er zijn middelen in de reserve voor PIAM inclusieve arbeidsmarkt gereserveerd in reserve sociaal domein, hiervan zal in 2022 € 115.000 worden bestemd voor lokale re-integratie, inclusieve arbeidsmarkt en beleidsontwikkelingen voor minima en bijzondere bijstand.

 

Financiële gevolgen Programmabegroting 2022: € 0

 

Beslispunten

  • Een bedrag van € 115.000 gelijk aan de werkelijke bestedingen in het begrotingsjaar  te onttrekken uit de reserve Sociaal domein.

Totaal programma 6

Terug naar navigatie - Totaal programma 6
Bedragen x € 1.000 Begroting 2022 Begrotings-wijzigingen Wijzigingen 1e voortgangs-verslag Begroting 2022 gewijzigd
t/m 1 april
Totaal lasten 20.915 0 -9.744 30.659
Totaal baten -13.767 0 -9.719 -23.486
Resultaat voor bestemming 7.148 0 25 7.173
Toevoeging reserves 0 0
Onttrekking reserves -115 -115
Resultaat na bestemming 7.148 0 -90 7.058