Uitgaven

2,92%
€ 4.209
x €1.000
2,92% Complete

Inkomsten

0,57%
€ -823
x €1.000
0,57% Complete

Saldo

0%
€ 3.386
x €1.000

1. Programma Inwoners en Bestuur

Uitgaven

2,92%
€ 4.209
x €1.000
2,92% Complete

Inkomsten

0,57%
€ -823
x €1.000
0,57% Complete

Saldo

0%
€ 3.386
x €1.000

Financiële bijstellingen

1.1 Algemene ontwikkelingen

Terug naar navigatie - 1.1 Algemene ontwikkelingen

Inhuurkosten Burgerzaken / dienstverlening

Bij de afdeling Burgerzaken en Frontoffice is begin 2022 sprake van een hoog ziekteverzuim. Naar verwachting loopt dit door in de rest van het jaar. Dit ziekteverzuim is grotendeels niet beïnvloedbaar. Om onze dienstverlening op niveau te houden worden externe medewerkers ingehuurd. Deze extra inhuur houdt in dat het begrote bedrag voor de inhuurkosten overschreden gaat worden. Bij het tweede Voortgangsverslag 2022 zullen de financiële consequenties in beeld worden gebracht.

 

Om onze dienstverlening op ons gewenst niveau te houden hebben wij, naast de inhuur van extern personeel, ook de openingstijden van onze telefonie moeten beperken. Zo creëren wij ruimte om naast het snel opnemen van de telefoon door de juiste medewerker, ook de backoffice aanvragen van parkeervergunningen, gehandicaptenparkeerkaarten en uittreksels uit de basisregistratie Personen (BRP) tijdig te kunnen afhandelen.

 

Wegwerken achterstallig onderhoud Archief en Digitale informatievoorziening

Door wisselingen in het personeelsbestand is er achterstallig onderhoud ontstaan bij archivering.  Om schoon door de poort te kunnen in verband met de fusie met Hilversum is het van belang om een inhaalslag te plegen.

Daarnaast wordt intern gewerkt aan een inhaalslag inzake inventariseren en verwerken van diverse losse documenten.

Bij het tweede Voortgangsverslag 2022 zullen we eventuele financiële consequenties inzichtelijk maken.

1.2 Ontwikkelingen met een financieel effect

Terug naar navigatie - 1.2 Ontwikkelingen met een financieel effect

Gemeenteraadsverkiezingen 2022

Er worden voor 2022 extra middelen beschikbaar gesteld om gemeenten te compenseren voor de extra kosten die zij moeten maken bij het organiseren van de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022 gezien de huidige epidemiologische situatie (budgetneutraal; baten in Programma 9).

 

Financiële gevolgen Programma 1 in Begroting 2022: € 80.000  nadelig (incidenteel)

 

Wet Open Overheid (WOO)

Voor de uitvoering en implementatie van de WOO heeft de gemeente geld ontvangen via de algemene uitkering. Dat geld is tijdelijk geparkeerd in afwachting van activiteiten. Binnen DIV heeft men nu budget nodig voor de implementatie, zoals voor de aansluiting bij PLOOI voor het publiceren en inrichten van het zaaksysteem. (budgetneutraal)

 

Financiële gevolgen Programma 1 in Begroting 2022: € 0

Totaal programma 1

Terug naar navigatie - Totaal programma 1
Bedragen x € 1.000 Begroting 2022 Begrotings-wijzigingen t/m 1 april Wijzigingen 1e voortgangs-verslag Begroting 2022 gewijzigd
Totaal lasten 5.660 0 27 5.687
Totaal baten -765 0 0 -765
Resultaat voor bestemming 4.895 0 27 4.992
Toevoeging reserves
Onttrekking reserves
Resultaat na bestemming 4.895 0 27 4.992