Uitgaven

13,6%
€ 19.573
x €1.000
13,6% Complete

Inkomsten

10,3%
€ -14.825
x €1.000
10,3% Complete

Saldo

0%
€ 4.748
x €1.000

5. Programma Duurzaamheid, Water en Groen

Uitgaven

13,6%
€ 19.573
x €1.000
13,6% Complete

Inkomsten

10,3%
€ -14.825
x €1.000
10,3% Complete

Saldo

0%
€ 4.748
x €1.000

Financiële bijstellingen

5.1 Algemene ontwikkelingen

Terug naar navigatie - 5.1 Algemene ontwikkelingen

Stormschade
In verband met storm Eunice is er in de openbare ruimte schade ontstaan en zijn extra opruimwerkzaamheden verricht. De eventuele financiële consequenties worden bij VV2 verwerkt.

5.2 Ontwikkelingen met een financieel effect

Terug naar navigatie - 5.2 Ontwikkelingen met een financieel effect

Keermuur Singelgracht

De houten keermuur en de aanliggende verharding zijn  door de  storm Eunice onherstelbaar beschadigd. Voor de herstelwerkzaamheden is een krediet van € 32.000,- nodig.

Grondkering begraafplaats Muiderberg

Op de begraafplaats Muiderberg (Badlaan 26) is het talud van de begraafplaats weggezakt. De bestaande kering heeft het begeven waardoor de grond van het talud tegen de achterzijde van de aanwezige vakantiewoningen dreigde te zakken. Om ernstige vervolgschade te voorkomen is een nieuwe kering geplaatst. Op grond van de uitgangspunten uit de Nota activabeleid Gooise Meren is een investeringsbudget van € 30.000,- nodig.

 

Beslispunten

  • Een krediet van € 32.000 beschikbaar te stellen voor de Keermuur Singelgracht
  • Een krediet van € 30.000 beschikbaar te stellen voor de Grondkering begraafplaats Muiderberg

Totaal programma 5

Terug naar navigatie - Totaal programma 5
Bedragen x € 1.000 Begroting 2022 Begrotings-wijzigingen Wijzigingen 1e voortgangs-verslag Begroting 2022 gewijzigd
t/m 1 april
Totaal lasten 19.720 0 46 19.766
Totaal baten -15.166 0 0 -15.166
Resultaat voor bestemming 4.554 0 46 4.600
Toevoeging reserves
Onttrekking reserves
Resultaat na bestemming 4.554 0 46 4.600