Samenvatting

Samenvatting

Terug naar navigatie - Samenvatting

Uitgangspunten

Voor het voortgangsverslag hanteren wij de richtlijnen uit de Financiële verordening. We rapporteren over:

 1. afwijkingen per programma;
 2. maatregelen (wat gaan wij daarvoor doen);
 3. het totale saldo van de baten en lasten inclusief de (beoogde) toevoegingen en onttrekkingen aan reserves per programma;
 4. de inhoudelijke en financiële voortgang van de investeringen;
 5. niet over stand van zaken (geen bericht is goed bericht);
 6. majeure en/of politieke relevante afwijkingen.
 7. afwijkingen op budgetten wanneer deze afwijkingen groter zijn dan € 70.000 en/of relevant zijn voor het uitoefenen van de kaderstellende en controlerende taken van de gemeenteraad. Het voortgangsverslag is beleidsarm.

 

In dit voortgangsverslag zijn geen maatregelen uit de begroting toegelicht. Dit betekent dat op dit moment de voortgang van die maatregelen conform afspraak verloopt.

 

Financiën op hoofdlijnen 2022- 2025

In 2022 laat het voortgangsverslag een voordeel zien van totaal € 2.470.000. Dit betreft een saldo van mee- en tegenvallende uitgaven en inkomsten. Het effect hiervan is verwerkt in onderstaande tabel en vormt het nieuwe financiële beeld.

 

Het saldo van dit voortgangsverslag zal worden verrekend met het saldo (meerjaren)begroting. Voor 2023 e.v. wordt het saldo meegenomen in de Perspectiefbrief 2023 ter voorbereiding op de Programmabegroting 2023-2026.

 

 

2022

2023

2024

2025

Saldo Programmabegroting 2022-2025 (november 2021)

239 N

103 V

338 V

464 V

Mutaties begrotingswijzigingen t/m 1 april

0 V

0 V

0 V

0 V

Mutaties 1e voortgangsverslag

2.471 V

 1.542 V

 1.319 V

 1.592 V

Nieuw saldo meerjarenbegroting

2.232 V

1.645 V

1.657 V

2.056 V

 

Financieel beeld na vaststelling
Voortgangsverslag 2022 -1
2022 2023 2024 2025
Saldo Programmabegroting
2022-2025 (november 2021)
239 N 103 V 338 V 464 V
Mutaties begrotingswijzigingen
t/m 1 april 
0 V 0 V 0 V 0 V
Mutaties 1e voortgangsverslag 2.471 V 1.542 V 1.319 V 1.592 V
Nieuw saldo
meerjarenbegroting
2.232 V 1.645 V 1.657 V 2.056 V

Enkele grote wijzigingen (vanaf € 150.000), die o.a. leiden tot het overschot van € 2.470.000 in 2022 worden hieronder kort genoemd.

 

Uitgaven

 • €      200.000 Salarisaanpassing zorgverlening (Programma 7)
 • €      200.000 Ruimtelijke visie Bussum Zuid (Programma 4)

Inkomsten

 • € 2.908.000 Septembercirculaire 2021 (Programma 9)
 • €     614.000 Decembercirculaire 2021 (Programma 9)

 

Voor een uitgebreidere toelichting wordt verwezen naar de programma’s. In het hoofdstuk “financiële overzichten” zijn de mutaties van het 1e voortgangsverslag gespecificeerd.