Uitgaven

6,67%
€ 9.602
x €1.000
6,67% Complete

Inkomsten

1,93%
€ -2.773
x €1.000
1,93% Complete

Saldo

0%
€ 6.829
x €1.000

3. Programma Openbare Ruimte, Verkeer en Parkeren

Uitgaven

6,67%
€ 9.602
x €1.000
6,67% Complete

Inkomsten

1,93%
€ -2.773
x €1.000
1,93% Complete

Saldo

0%
€ 6.829
x €1.000

Financiële bijstellingen

3.1 Algemene ontwikkelingen

Terug naar navigatie - 3.1 Algemene ontwikkelingen

Aankondiging opbrengst degeneratiekosten
Jaarlijks ontvangt de gemeente Gooise Meren inkomsten voor de opbrekingen van wegverhardingen  door nutsbedrijven  (kabels en leidingen). Door deze opbrekingen ontstaat  een versnelde achteruitgang  van de kwaliteit van de weg (=degeneratie).  De degeneratie-inkomsten komen ten goede aan het product Wegenonderhoud realisatie. Uit dit product worden ook de kosten betaald om de kwaliteit van de wegen op orde te houden.

 

Doordat de inkomsten fluctueren zijn de eventuele financiële effecten voor de begroting in de loop van dit jaar beter te bepalen. De precieze inkomsten worden daarom meegenomen in Voortgangsverslag 2.

Externe evaluatie IPM teams
Sinds twee jaar wordt op de afdeling BORG met de Integrale Project Managementmethode (IPM) gewerkt. Gezien de nieuwe werkwijze en met de informatie vanuit de beheerplannen is evaluatie van deze werkwijze een logische vervolgstap om te kijken welke omvang en welke vorm het beste past bij de structurele jaarlijkse workload. Voorgesteld wordt om de evaluatie en advisering in 2022 extern uit te voeren. De benodigde financiële middelen worden later dit jaar in de P&C-cyclus geconcretiseerd.

Groot Onderhoud Beatrixbrug te Naarden
Om voldoende voortgang in het project te houden is het uitvoeringskrediet voor het groot onderhoud aan de Beatrixbrug vorig jaar bepaald op basis van het concept-Definitief Ontwerp.

Gelet op het stadium van het project hebben wij in het raadsvoorstel reeds een voorbehoud gemaakt ten aanzien van de uiteindelijk te verwachten uitvoeringskosten. Daarbij hebben we gerefereerd aan de noodzakelijke scope-uitbreiding en een aantal onzekerheden, die wij op het moment van de kredietaanvraag nog niet volledig uitgekristalliseerd waren.

In het raadsvoorstel is aangegeven dat wij, als op basis van het nader gedetailleerde Uitvoeringsontwerp zou blijken dat het krediet niet helemaal toereikend zou zijn, dit zouden rapporteren en bij een voortgangsverslag een aanvullend krediet zouden aanvragen.

In de uiteindelijke opdrachtverlening voor het werk aan de brug zijn daadwerkelijk extra kosten verdisconteerd als gevolg van de scope-uitbreiding, gestegen materiaalprijzen en als gevolg van de hogere kosten voor het veilig verwijderen van Chroom-6 in het bestaande schilderwerk van de brug. Ten opzichte van de gangbare conserveringsmethode (schuren/schilderen) is dit onderdeel veel duurder geworden, maar vanuit maatschappelijk oogpunt is het verwijderen wel noodzakelijk geacht.

 

Vorig jaar is de eerste fase van het project gereedgekomen. Inmiddels is de uitvoering van fase 2 gestart, fase 3 volgt binnenkort. Het project verloopt voorspoedig, maar bevindt zich dus nog midden in de realisatiefase. Op dit moment verwachten wij een extra budget nodig te hebben in de range van €100.000 - €140.000. Dit is mede afhankelijk van de daadwerkelijke benutting van voorziene reserveringen en stelposten.

 

Naarmate de realisatie vordert kan er een betere prognose worden gegeven van de uiteindelijke projectkosten. Om die reden wordt voorgesteld om mutaties in het krediet te rapporteren in het volgende financiële voortgangsverslag (september 2022).


Reconstructie Eikenlaan Muiderberg
Voor het project Eikenlaan zijn extra kosten gemaakt. Deze extra kosten zijn hoofdzakelijk terug te voeren op gewijzigde hoeveelheden ten opzichte van het bestek, onvoorziene zaken, extra afgekoppelde hemelwateraansluitingen (vanuit onze duurzaamheidsambitie is de aannemer uitgedaagd zoveel mogelijk woningen af te koppelen) en extra werkzaamheden (o.a. grondverzet) t.b.v. de aanleg van het warmtenet.

 

Het project is nagenoeg gereed, maar de onderhoudstermijn is nog niet verlopen. Er resteren nog enkele verplichtingen, die binnenkort worden afgehandeld.
In de komende periode worden de door ons gemaakte kosten voor het faciliteren van de koppelkans met het warmtenet doorberekend aan het Warmtebedrijf. Tevens worden de extra kosten t.b.v. het afkoppelen van hemelwaterafvoeren verrekend met budgetten die daarvoor beschikbaar zijn gesteld.
Daarna kan de financiële eindstand van het project opgemaakt worden. De eventuele financiële consequenties worden bij VV2 verwerkt.

3.2 Ontwikkelingen met een financieel effect

Terug naar navigatie - 3.2 Ontwikkelingen met een financieel effect

Teerhoudend asfalt

Tijdens de voorbereiding van de vervangingswerkzaamheden aan de Amersfoortsestraatweg en Muidertrekvaart is onderzoek, door middel van het nemen van een boorkern,  gedaan naar de samenstelling van de asfaltwegen. Uit het onderzoek van de boorkern blijkt dat in de asfalt-tussenlaag teerhoudend asfalt is aangetroffen. Dit type asfalt dient gescheiden verwerkt en afgevoerd te worden waardoor de begrote uitvoeringskosten € 80.000,- hoger uitvallen.


Financiële gevolgen Programma 3 in Begroting 2022: € 80.000 nadelig (incidenteel)

Totaal programma 3

Terug naar navigatie - Totaal programma 3
Bedragen x € 1.000 Begroting 2022 Begrotings-wijzigingen Wijzigingen 1e voortgangs-verslag Begroting 2022 gewijzigd
t/m 1 april
Totaal lasten 9.685 0 117 9.802
Totaal baten -2.953 0 0 -3
Resultaat voor bestemming 6.732 0 117 6.849
Toevoeging reserves
Onttrekking reserves
Resultaat na bestemming 6.732 0 117 6.849