Financiële overzichten

Financieel overzicht

Terug naar navigatie - Financieel overzicht

Het eerste voortgangsverslag laat een voordeel zien van € 2.470.000. Dit is als volgt opgebouwd:

Omschrijving Voordeel Nadeel Incidenteel Structureel
2022 2022
1. Inwoners en Bestuur
Verkiezingen 80 Incidenteel
2. Veiligheid
Bommenregeling 404 Incidenteel
3. Openbare Ruimte, Verkeer en Parkeren
Teerhoudend asfalt 80 Incidenteel
4. Ruimtelijke ontwikkeling, wonen, economie en toerisme
Ruimtelijke visie Bussum Zuid 200 Incidenteel
Precario horecaterrassen 30 Incidenteel
Dak Villa Zeezicht 103 Incidenteel
6. Werk en Inkomen
Opvang vluchtelingen Oekraïne 9000 9000 Incidenteel
Energie armoede Incidenteel
7. Zorg en Welzijn, Onderwijs en Jeugd
Salarislasten zorgverleners 200 Structureel
Beschermd wonen en opvang 88 Structureel
8. Sport, Cultuur en Recreatie
Reserve uitbreiding Sportvoorziening 23 Structureel
9. Algemene baten en lasten
Septembercirculaire 2021 2874 Incidenteel
Decembercirculaire 2021 614 Structureel
Bommenregeling 404 Incidenteel
ICT licenties 65 Structureel
Afboeken telefooncentrale 75 Incidenteel
Aanpassing serverruimte en meterkast 120 Incidenteel
Totaal in € x 1.000 12.915 10.445

Financiële meerjarige effecten

Terug naar navigatie - Financiële meerjarige effecten

De meerjarenbegroting laat samengevat het volgende beeld zien. De financiële meerjarige effecten zijn hierbij vanaf 2023 doorberekend.

Omschrijving 2023 2024 2025
7. Zorg en Welzijn, Onderwijs en Jeugd
Salarislasten zorgverleners 199 N 198 N 200 N
Beschermd wonen en opvang 88 N 88 N 88 N
8. Sport, Cultuur en Recreatie
Reserve uitbreiding Sportvoorziening 23 V 28 V 20 V
9. Algemene baten en lasten
Septembercirculaire 2021 1.446 V 1.228 V 1.507 V
Decembercirculaire 2021 424 V 414 V 419 V
ICT licenties 65 N 65 N 65 N
Totaal in € x 1.000 1.542 V 1.319 V 1.592 V