Uitgaven

28,84%
€ 41.504
x €1.000
28,84% Complete

Inkomsten

6,2%
€ -8.917
x €1.000
6,2% Complete

Saldo

0%
€ 32.588
x €1.000

7. Programma Zorg en Welzijn, Onderwijs en Jeugd

Uitgaven

28,84%
€ 41.504
x €1.000
28,84% Complete

Inkomsten

6,2%
€ -8.917
x €1.000
6,2% Complete

Saldo

0%
€ 32.588
x €1.000

Financiële bijstellingen

7.1 Algemene ontwikkelingen

Terug naar navigatie - 7.1 Algemene ontwikkelingen

Collectieve voorzieningen

Wij voorzien voor 2022 een incidenteel tekort op het budget voor collectieve voorzieningen. Er is voor 2022 minder budget begroot vergeleken met 2021. Het verwachte tekort wordt veroorzaakt doordat bestaande subsidies aan maatschappelijke organisaties in het sociaal domein reeds voor 2022 zijn beschikt, ondanks een lager budget.

Bij een eventueel voornemen tot verlaging van subsidies geldt namelijk dat er conform de Awb eerst een overgangsperiode in acht moet worden genomen en organisaties tijdig moeten worden ingelicht (vóór de jaarlijkse indieningsdatum van 15 juni).

 

Bestemming PC Hooftschool

De voormalige PC Hooftschool aan de Constantijn Huygenslaan 1 te Muiden moet een tijdelijke nieuwe bestemming krijgen. Momenteel zijn wij, na besluit vanuit het college, bezig met het inventariseren van de mogelijkheden om het gebouw weer in te kunnen vullen. Deze locatie is niet opgenomen in de begroting van 2022. Er worden sinds november 2021 wel projectleider uren gemaakt en er dient te worden geïnvesteerd in het pand om de locatie weer verhuur klaar te maken. De investering kan uiteindelijk worden terugverdiend in drie jaar verhuur. De financiële consequenties worden zo nodig in VV2 nader toegelicht. 

7.2 Ontwikkelingen met een financieel effect

Terug naar navigatie - 7.2 Ontwikkelingen met een financieel effect

Salarislasten zorgdomein Jeugd/Wmo

Op 16 september 2021 heeft de Kamer de motie aangenomen om vanaf 2022 extra middelen voor zorgsalarissen vrij te maken. Voor Gooise Meren betekent dit een compensatie van de voorgestelde verhoging door de VNG, welke nu via de Regio voorligt . In de raadsmededeling over de decembercirculaire bent u hierover geïnformeerd. De inkomsten worden verantwoord in Programma 9 (per saldo budgetneutraal).

 

Financiële gevolgen Programma 7 in Begroting 2022: € 200.000 nadelig (structureel)

 

Beschermd wonen en opvang (bijdrage regio)

Per 1 januari 2021 is Beschermd Wonen voor GGZ cliënten overgeheveld van de Wmo naar de Wet Langdurige zorg (WLZ). Het aantal inwoners  met een Wmo indicatie Beschermd Wonen is daardoor afgenomen. De daarmee gepaarde gaande kosten en het  kosten van de vergoeding van het Rijk namen navenant af. Het bedrag in de meerjarenbegroting wordt daarop aangepast, de baten en lasten worden verlaagd met € 3.300.000 (budgetneutraal).

 

Financiële gevolgen Programmabegroting 2022: € 0

 

Beschermd wonen en opvang

In 2017 is bij vaststelling van het regionale beleidsplan bescherming en opvang in 2017 besloten centrumgemeente middelen voor maatschappelijke zorg bij de regiogemeente onder te brengen. Hiervoor zijn de middelen beschikbaar gesteld. Vanaf 2022 zal dit niet meer gelden.

 

Financiële gevolgen Programma 7 in Begroting 2022: € 88.000 nadelig (structureel)

 

Nationaal Programma Onderwijs

Het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) is een investeringsprogramma van het kabinet om de gevolgen van de coronacrisis voor leerlingen op te vangen. De middelen (€ 865.000) zullen worden geraamd aan de baten- en lastenkant (budgetneutraal).

 

Financiële gevolgen Programmabegroting 2022: € 0

 

Dak Villa Zeezicht
Voor het herstel van het dak van Villa Zeezicht zijn we voor de bouwkosten binnen het bijgeraamde budget gebleven. De bijkomende kosten voor toezicht, vervangende huisvesting en verhuizingen hebben echter gezorgd voor een overschrijding.

Daardoor  wordt het investeringskrediet voor het herstel van het dak van Villa Zeezicht verhoogd van € 515.000 naar € 618.000. Door deze stijging van het investeringsbedrag is aan de reserve afschrijvingslasten dak Villa Zeezicht een extra dotatie nodig van € 103.000.


Financiële gevolgen Programmabegroting 2022: € 103.000 nadelig (incidenteel)

 

Gootconstructie Villa Zeezicht
Naar aanleiding van de dakvervanging in 2020/2021 is er een vervolginspectie uitgevoerd waarbij is gebleken dat de gootconstructie ook ernstige gebreken vertoont die op korte termijn moeten worden opgepakt.

Dit is een verborgen gebrek dat pas zichtbaar werd door onderzoek na het demonteren van de zichtbare onderdelen (naar aanleiding van de vernieuwing van het dak). Er is hiervoor dan ook geen budget gereserveerd in de beheerplannen.

 

Beslispunten

  • Een aanvullend krediet van € 103.000 beschikbaar te stellen voor het Dak Villa Zeezicht
  • Een bedrag van € 103.000 te doteren aan de reserve Afschrijvingslasten Dak Villa Zeezicht
  • Een krediet van € 121.000 beschikbaar te stellen voor de Gootconstructie Villa Zeezicht

Totaal programma 7

Terug naar navigatie - Totaal programma 7
Bedragen x € 1.000 Begroting 2022 Begrotings-wijzigingen Wijzigingen 1e voortgangs-verslag Begroting 2022 gewijzigd
t/m 1 april
Totaal lasten 39.622 0 -2.113 37.509
Totaal baten -6.067 0 2.523 -3.544
Resultaat voor bestemming 33.555 0 410 33.965
Toevoeging reserves 0 103 103
Onttrekking reserves -368 0 -368
Resultaat na bestemming 33.187 0 513 33.700