Risico's

Risico's

Terug naar navigatie - Risico's

Gemeentewerven
Er is een huisvestingsonderzoek beschikbaar, waarin scenario’s zijn opgenomen. De resultaten hiervan worden gebruikt in de thans lopende uitwerking van het Koersplan voor de afdeling Beheer, Openbare Ruimte en Gebouwen.

OFGV
Per 2021 gaan de bodemtaken van de provincie naar de gemeenten. De provincie ontving hiervoor dekking vanuit het Rijk. Het is nog onzeker wat de gemeenten ontvangen. De verwachting is dat dit voor de zomer van 2020 bekend wordt. Vanuit de OFGV is een herverdeling van de kosten naar de gemeenten gedaan. Voor Gooise Meren geeft de OFGV een indicatie van € 148.094.

GNR
Het komende jaar wordt belangrijk voor het GNR. In de eerste plaats zal de Samenwerkingsovereenkomst (SOK) tussen de deelnemende partijen geactualiseerd moeten worden. Dat zal in ieder geval een effect hebben op de bijdrage aan het onderhoud van de rijwielpaden (een minimale daling). In de tweede plaats moet rekening gehouden worden met het wegvallen van de aanspraak op het btw-compensatiefonds. Dit brengt in het geval van het GNR extra kosten voor Gooise Meren met zich mee (€ 43.730). Ingrijpender is dat Amsterdam en de provincie Noord-Holland uit het GNR willen treden. Deze partijen dragen substantieel bij aan het GNR. In de statuten van het GNR is echter opgenomen dat uittreding niet mogelijk is. De verbinding die deelnemende partijen zijn aangegaan, is ‘eeuwigdurend’. Naar aanleiding van een rechtelijke uitspraak zijn de deelnemende partijen een overleg gestart dat mogelijk leidt tot het alsnog uittreden van genoemde partijen. Dit kan gevolgen hebben voor de bijdragen van de achterblijvende partijen, zeker op langere termijn. De juridische advisering zal incidenteel kosten met zich meebrengen.

Tomingroep
De Tomingroep compenseert de verliezen in het Tomin-werkvoorzieningsschap. Over 2019 is een verlies binnen de BV ontstaan. De reserve van de BV is op 31-12-2019 ten opzichte van 2018 gedaald met € 3 miljoen. De reserve bedraagt nog € 18,3 miljoen en is daarmee vooralsnog toereikend. Om financieel gezond te worden, is een verbetertraject gestart, dat in tweede helft 2020 zijn bestuurlijke besluitvorming krijgt.

Tarieven inkoop voorzieningen Jeugd
De verwachting is dat door het inkooptraject Sociaal domein, dat nu loopt, de tarieven vanaf 2021 gaan stijgen, waardoor meer budget nodig is voor de verlening van individuele voorzieningen Jeugd en maatwerkvoorzieningen maatschappelijke ondersteuning. Tijdens het inkooptraject Sociaal domein vindt een onafhankelijk kostprijsonderzoek door bureau HHM plaats. Op basis van dit onderzoek bepalen de samenwerkende gemeenten welke tarieven bij de inkoop van de individuele voorzieningen jeugd in de toelatingsdocumenten worden opgenomen. In die toelatingsdocumenten komt ook een regeling over de indexatie. Dit met inachtneming van rechterlijke uitspraken.

Stijgende zorgkosten WMO en Jeugd op indicatie
Ieder jaar stijgen de kosten voor hulp en ondersteuning uit de Jeugd en Wmo op indicatie. Zonder lokale (en regionale) beheersmaatregelen stijgen deze kosten volgens een schatting van de Regio van bijna € 21 miljoen in 2019 naar bijna € 30 miljoen in 2025 (24% stijging). Op dit moment loopt zowel bij de Regio als lokaal een traject Kostenbeheersing Sociaal domein.

Bescherming en opvang
Twee ontwikkelingen binnen bescherming en opvang zullen impact hebben op de begroting:

  1. De eerste ontwikkeling is de in 2022 geplande doordecentralisatie van de middelen voor Beschermd Wonen van Centrumgemeente/Regio naar de lokale gemeenten en de daarbij behorende aanpassing van het verdeelmodel. De doordecentralisatie kent een ingroeipad van 10 jaar. Er is nog geen besluit genomen over hoe de objectieve verdeling voor Beschermd Wonen eruit komt te zien. In de meicirculaire 2020 wordt de verdeling bekend gemaakt.
    Minstens zo belangrijk voor Gooise Meren is dat er momenteel wordt gewerkt aan een compensatieregeling voor gemeenten die onevenredig veel plekken beschermd wonen binnen hun grenzen hebben. Hierin wordt geregeld dat de gemeenten meebetalen aan de kosten van hun inwoners, die in andere gemeenten gebruik gaan maken van beschermd wonen. Besluitvorming over het type kosten-verrekening/woonplaatsbeginsel dat wordt gekozen, staat gepland voor 2020.
  2.  De tweede ontwikkeling is de afbouw van het aantal bedden met 24 uurszorg binnen het Beschermd wonen GGZ (Wmo). Zonder nieuwe afspraken over enerzijds de taakverdeling tussen de Regio en de lokale gemeenten en anderzijds over de lastenverdeling van de beddenreductie, kunnen de lokale uitgaven voor (dure) individuele Wmo voorzieningen en bijstandsuitkeringen fors gaan stijgen. Dat geldt extra voor Gooise Meren omdat de gemeente 50% van het regionale aanbod aan beschermd wonen binnen haar gemeentegrenzen heeft.