Programma 5 Duurzaamheid, Water en Groen

Financieel beeld

Terug naar navigatie - Financieel beeld
Financieel beeld Programma 5 (bedragen in € x 1.000 2021 2022 2023 2024
Saldo Begroting 2020 - 2023 -4.575 -4.190 -4.141 -4.141
Besluitvorming na Begroting 2020 -141 -120 -140 -160
Structureel effect 2e Voortgangsverslag 2019 -129 -129 -129 -129
Septembercirculaire 2019 - - - -
Rioolvervanging Energiestraat 9 9 9 9
Bijdrage OFGV -21 - -20 -40
Begrotingssaldo vóór Perspectiefnota 2021 -4.716 -4.310 -4.281 -4.301
Mutaties Perspectiefnota 2021
Onvermijdelijke ontwikkelingen -68 -61 -61 -61
Maaien waterplanten -8 -21 -21 -21
Invasieve exoten -20 - - -
Openen bruggen in Muiden -40 -40 -40 -40
Overige voorstellen -20 - - -
Biodiversiteit -20 - - -
Begrotingssaldo PN 2021 - 2024 -4.804 -4.371 -4.342 -4.362

Algemene aandachtspunten

Terug naar navigatie - Algemene aandachtspunten

Bodemtaken
Per 2021 gaan de bodemtaken van de provincie naar de gemeenten. De provincie ontving voor de kosten hiervan dekking vanuit het Rijk. Het is nog onzeker welk bedrag de gemeenten gaan ontvangen. Ook moeten nog bestuurlijke keuzes worden voorgelegd, zoals op welk kwaliteit niveau de gemeente de bodemtaak wil invullen en of zij deze taak bij de OFGV wil gaan beleggen of op een andere wijze gaat invullen. Voor de hand ligt deze taak net als alle andere milieutaken door de OFGV uit te laten voeren. De verwachting is dat dit medio 2020 bekend wordt. Indien de wijziging op tijd bij ons bekend is, dan kan deze in de primitieve begroting 2021 van Gooise Meren worden meegenomen.

Doorontwikkeling Samen Sneller Duurzaam
De netwerkorganisatie Samen Sneller Duurzaam, waarvan ook de gemeente onderdeel is, is in ontwikkeling en omvat steeds meer initiatieven en samenwerkingspartners. Ook de ambtelijke organisatie van de gemeente werkt steeds meer samen met onderdelen van Samen Sneller Duurzaam om zo de gezamenlijke doelen te verwezenlijken. De organisatiestructuur professionaliseert ook in 2021 verder om daarmee bewonersinitiatieven op het gebied van duurzaamheid nog meer impact te kunnen laten hebben en bij te kunnen laten dragen aan de duurzaamheidsdoelen van de gemeente. Daarnaast richt Samen Sneller Duurzaam zich met het oprichten van ‘Stichting Gerben Struik’ op het werven van andere financieringsbronnen. De doorontwikkeling van Samen Sneller Duurzaam kan binnen de huidige budgetten voor duurzaamheid plaatsvinden.

Energietransitie
De ambitie om tot een energie (CO2) neutrale samenleving in 2050 te komen, dwingt ons om nu keuzes te maken en stappen te zetten. Deze worden op verschillende terreinen ook gezet, maar zullen vanaf 2021 meer gecoördineerd en vanuit een duidelijke gemeentelijke visie plaats moeten vinden. Hiervoor wordt in 2021 de transitievisie Warmte vastgesteld. Dit is waarschijnlijk de grootste en kostbaarste opgave voor de gemeente binnen de energietransitie. In 2050 moeten alle wijken aardgasvrij zijn. De transitievisie Warmte stippelt de route uit en zal leiden tot wijkuitvoeringsplannen. Met de middelen die de gemeente in 2020 vanuit het Rijk hiervoor heeft ontvangen, is de verwachting dat in 2021 nog geen extra budget nodig zal zijn. Wel is het voornemen om met hulp van een rijkssubsidie in het kader van de Proeftuin Aardgasvrije Wijken al in een wijk aan de slag te gaan. Uitgangspunt is dat de kosten, die de gemeente maakt in dit project, door de rijkssubsidie gedekt worden. Met name de wijk-uitvoeringsplannen zullen vanaf 2022 naar verwachting (grote) kosten met zich meebrengen. Hoe groot de rijksbijdrage hiervoor wordt, is nog onduidelijk.

Financiële effecten na begroting 2020

Terug naar navigatie - Financiële effecten na begroting 2020

Maaien van randmeren
Voor de periode 2017-2021 heeft de raad ingestemd met het voteren van een extra budget voor het maaien van overlast gevende waterplanten de Randmeren en het IJmeer. Omdat de waterplantenoverlast in het IJmeer en Randmeren nog steeds toeneemt, is het noodzakelijk de maaiwerkzaamheden te continueren om zo de wateren bevaarbaar te houden. Om die redenen is het noodzakelijk het huidige maaibudget, ook voor de periode 2022-2025 in te zetten. Momenteel wordt onderzocht of het oprichten van een samenwerkingsverband meer structuur kan aanbrengen in het maaien van het IJmeer en Markermeer. Aan de samenwerkingsvorm zijn jaarlijkse ook enige kosten verbonden.

Openen van bruggen in Muiden
Door de woningbouwontwikkelingen in de Krijgsman en Bloemendalerpolder is er een verwachte toename van het nautisch verkeer in de wateren rondom Muiden. Omdat het aantal vaarbewegingen toeneemt, moeten de bruggen in het gebied veel vaker worden geopend. In opdracht van de gemeente opent Waternet al een aantal bruggen en sluizen in het gebied. De frequentie waarmee deze bruggen worden geopend zal groter worden. De nieuwe bruggen naar de Krijgsman over de Muidertrekvaart moeten samen met de Amsterdamse Poortbrug worden geopend waardoor een structurele vergroting van de opdracht aan Waternet nodig is.

Biodiversiteit
Bij renovaties van plantvakken en herinrichting wordt vanuit het perspectief biodiversiteit al andere beplanting toegepast. Het extra geld is nodig voor omvorming van gazon naar bloemrijke bermen en extra maatregelen als bollen planten, nestkasten en kleine initiatieven van bewoners.

Invasieve exoten
In de budgetten voor het bestrijden van invasieve exoten is geen budget opgenomen voor het uitvoeren van preventieve maatregelen. In het plan van aanpak eikenprocessierups, recentelijk vastgesteld, is opgenomen dat wij nadrukkelijk ook willen inzetten op het nemen van preventieve maatregelen. Deze preventieve maatregelen bestaan bijvoorbeeld uit het aanbrengen van mezenkasten, planten van speciale bollenmengsel (inclusief uitdelen aan bewoners), speciale bermmengsels en het toepassen van nieuwe nog te ontwikkelen maatregelen. Het huidige budget voor het bestrijden is alleen berekend op het daadwerkelijk bestrijden van de overlast, terwijl de preventieve maatregelen er op gestoeld zijn om op de lange termijn overlast zo veel mogelijk te beperken.

Investeringen

Terug naar navigatie - Investeringen

Vervangen populieren Gooimeer
Dit voorstel gaat over het vervangen van populieren, die aan het eind van hun levensduur zijn, bij het bedrijventerrein Gooimeer Zuid. Dit zal gefaseerd gebeuren i.v.m. de waarde van de populieren voor diverse vleermuissoorten.

Civiele herinrichtingen
Zie programma 3.