Programma 2 Veiligheid

Financieel beeld

Terug naar navigatie - Financieel beeld
Financieel beeld Programma 2 (bedragen in € x 1.000) 2021 2022 2023 2024
Saldo Begroting 2020 - 2023 -5.721 -5.731 -5.812 -5.812
Besluitvorming na Begroting 2020 -190 -190 -190 -190
Structureel effect 2e Voortgangsverslag 2019 -48 -48 -48 -48
Septembercirculaire 2019 -8 -8 -8 -8
Bijdrage Veiligheidsregio -133 -133 -133 -133
Begrotingssaldo vóór Perspectiefnota 2021 -5.911 -5.921 -6.002 -6.002
Mutaties Perspectiefnota 2021
Onvermijdelijke ontwikkelingen - - - -
Geen
Overige voorstellen - - - -
Geen
Begrotingssaldo PN 2021 - 2024 -5.911 -5.921 -6.002 -6.002

Financiële effecten na begroting 2020

Terug naar navigatie - Financiële effecten na begroting 2020

Ondermijning
Het kabinet heeft in de voorjaarsnota 2020 extra geld vrijgemaakt voor de aanpak van georganiseerde ondermijnende criminaliteit. Ook komen meer middelen beschikbaar voor het gevangeniswezen, forensische zorg en de asielketen. De structurele beleidsintensivering van het kabinet in een breed offensief tegen georganiseerde ondermijnende criminaliteit stemt het college positief. Het is een noodzakelijke investering om daadwerkelijk effectief op te treden tegen ondermijning.

Structureel geld, lokaal incidenteel
Vanaf 2022 is er structureel 150 miljoen euro beschikbaar voor de aanpak en in 2021 wordt er 141 miljoen uitgetrokken. Dit geld is bedoeld voor de veiligheid en weerbaarheid aan getuigen en cruciale inzetten voor de democratische rechtsstaat én voor het Multidisciplinair Interventieteam (team van specialisten op het gebied van intelligence en digitale, internationale en financiële opsporing zoals politie, Openbaar Ministerie, FIOD, Koninklijke Marechaussee, Douane en Belastingdienst). Daarnaast is er incidenteel geld beschikbaar voor de lokale en regionale aanpak in de jaren 2021 (15 miljoen) en 2022 (10 miljoen). De nadere invulling hiervan wordt in de komende maanden uitgewerkt.

Investeringen

Terug naar navigatie - Investeringen

Brandweergarage Muiden
We streven er naar om het benodigde bestemmingsplan in 2020 in procedure te brengen om de kwalitatieve inrichting van de openbare ruimte en de beeldkwaliteit van de daadwerkelijk nieuwbouw door het makelaarskantoor en de nieuwbouw van de brandweerkazerne zoals omschreven in de visie Muiden zuidwest mogelijk te maken. Verwachting is dat de uitgaven voor de realisatie grotendeels in 2021 zullen plaatsvinden (de geplande uitgaven ad. € 1,6 miljoen zijn reeds onderdeel van de voorgenomen investeringen in de huidige programmabegroting).