Financiële uitgangspunten begroting

Financiële uitgangspunten

Terug naar navigatie - Financiële uitgangspunten

Loonontwikkeling
Vanuit de huidige cao 2019 is er nog sprake van een kleine doorwerking in 2021 (1,25%). Voor 2021 zelf is er nog geen cao, maar hanteren we de loonvoet sector overheid van 3,1% uit CEP van CPB (publicatie maart). Dit betreft de cijfers, die ook als uitgangspunt dienen voor de meicirculaire. Afgesproken met uw raad is dat deze laatste als basis zal dienen voor de te hanteren indexaties. De sociale lasten zullen naar verwachting met 1,5% stijgen (waarvan 0,5% doorwerking cao). Het totaal effect bedraagt dan 5,85%. Voor de jaren daarna wordt geen rekening gehouden met een meerjarige ontwikkeling.

Prijsontwikkeling
Ook voor de prijsontwikkeling gaan we uit van de cijfers van het CEP van CPB (publicatie maart). Indexatie op basis van prijsindex voor de materiële overheidsconsumptie (IMOC) uit CEP bedraagt 1,7%. Daar wordt 0,3% aan toegevoegd vanuit een nacalculatie over 2019. Deze indexatie wordt toegepast op alle materiële budgetten alsook op de onderhoudsvoorzieningen. Voor de subsidieontvangers, waarbij sprake is van een groot aandeel personele kosten, zal een gewogen gemiddeld van loon- en prijsstijging van 4,6% worden toegepast. Voor de jaren daarna wordt geen rekening gehouden met een meerjarige ontwikkeling.

Algemene uitkering
De uitkomst van de meicirculaire 2020 is op dit moment nog niet bekend. Technisch uitgangspunt is dat we in onze begroting uiteindelijk de procentuele loon- en prijsstijging opnemen, die ook in de Algemene Uitkering wordt toegepast. Op basis van de hierboven genoemde indexcijfers schatten we in dat sprake zal zijn van 3% compensatie voor loon- en prijsstijgingen.

Prijsontwikkeling leges en tarieven
De uitgangspunten voor de prijsontwikkeling bepalen we ook van toepassing op de huuropbrengsten,
leges en (belasting)tarieven. Dit betekent dat we rekenen met tariefstijgingen van 2%.

Technisch financiële uitgangspunten (bedragen in € x 1.000) 2021 2022 2023 2024
Financiële effecten
Lasten -2.551 -2.551 -2.551 -2.551
Loonontwikkeling -1.350 -1.350 -1.350 -1.350
Prijsontwikkeling -1.201 -1.201 -1.201 -1.201
Materiële budgetten -941 -941 -941 -941
Subsidies -190 -190 -190 -190
Onderhoudsvoorzieningen -70 -70 -70 -70
Baten 2.140 2.140 2.140 2.140
Algemene Uitkering 1.470 1.470 1.470 1.470
Prijsontwikkeling leges en tarieven 670 670 670 670
Technisch financiële uitgangspunten -411 -411 -411 -411