Programma 8 Sport, Cultuur en Recreatie

Financieel beeld

Terug naar navigatie - Financieel beeld
Financieel beeld Programma 8 (bedragen in € x 1.000) 2021 2022 2023 2024
Saldo Begroting 2020 - 2023 -6.042 -5.995 -6.011 -6.011
Besluitvorming na Begroting 2020 -129 -174 -174 -174
Structureel effect 2e Voortgangsverslag 2019 -103 -103 -103 -103
Septembercirculaire 2019 - - - -
Optimalisatie sportpark Naarden -20 -20 -20 -20
Sporthal Bredius -6 -51 -51 -51
Begrotingssaldo vóór Perspectiefnota 2021 -6.171 -6.169 -6.185 -6.185
Mutaties Perspectiefnota 2021
Onvermijdelijke ontwikkelingen -18 -18 -18 -18
MJOP Sport (nav harmonisatie) -18 -18 -18 -18
Overige voorstellen -11 -11 -11 -11
Schoolvoetbal -11 -11 -11 -11
Begrotingssaldo PN 2021 - 2024 -6.200 -6.198 -6.214 -6.214

Algemene aandachtspunten

Terug naar navigatie - Algemene aandachtspunten

Harmonisatie Sport
Zie pararaaf 8.3 investeringen.

Zwembaden
De begroting biedt de komende jaren slechts beperkt ruimte. Om die reden kijken we waar kansen liggen om middelen, ook ten behoeve van de sport, zo effectief mogelijk in te zetten. De nieuwe ontwikkelingen rondom Naarderheem, waarbij ook in een zwembad is voorzien, bieden in dit verband wellicht kansen.

Financiële effecten na begroting 2020

Terug naar navigatie - Financiële effecten na begroting 2020

MJOP Sport
De onderhoudsuitgaven voor sportvelden zijn vanaf 2021 hoger ten opzichte van 2020 door areaaluitbreiding van de sportvelden in Gooise Meren. In Muiden worden 2 watervelden voor de hockey aangelegd en op sportpark Naarden is uitbreiding van een half sportveld. Hierdoor vallen per 2021 de reguliere onderhoudslasten onvermijdelijk hoger uit. Wanneer we voor het onderhoud van deze velden geen budgetten beschikbaar stellen, zullen de velden onvoldoende onderhouden worden, wat resulteert in vroegtijdige vervangingsinvesteringen. Dit brengt hogere kosten met zich mee.

Schoolvoetbal

Ieder jaar wordt in Gooise Meren het schoolvoetbal georganiseerd voor alle basisscholen in de gemeente. Jaarlijks nemen meer dan 3000 kinderen van groep 3 t/m groep 8 uit het basisonderwijs deel aan het schoolvoetbaltoernooi en is er een samenwerking met de verschillende voetbalverenigingen in de gemeente. Ieder kind mag en kan deelnemen aan dit jaarlijkse sporttoernooi. Jarenlang is het schoolvoetbal georganiseerd door een echtpaar uit Gooise Meren. Inmiddels zijn zij hiermee gestopt en zijn de buurtsportcoaches sinds 2 jaar ingesprongen om te voorkomen dat de organisatie van het schoolvoetbal stil zou komen te liggen.
De buurtsportcoaches worden ingezet om inwoners meer te laten sporten en bewegen. Dit doen zij door middel van het organiseren van activiteiten. Het doel is om een activiteit op te starten en dit vervolgens te verzelfstandigen, zodat de buurtsportcoaches breed inzetbaar zijn en blijven voor verschillende doelgroepen.

Het schoolvoetbal legt jaarlijks een flink beslag op de ureninzet en het budget van de buurtsportcoaches. Daarom is er voor gekozen om de organisatie van het schoolvoetbaltoernooi bij Sportfondsen te beleggen in de vorm van een subsidie. Sportfondsen kan het schoolvoetbaltoernooi organiseren in samenwerking met HBO studenten van een sportopleiding, die zij al jaarlijks een stageplaats bieden. Daarnaast hebben zij een samenwerking met de MBO sportopleiding in Hilversum. De MBO studenten kunnen vanuit deze opleiding ingezet worden om het toernooi te begeleiden, bijvoorbeeld scheidsrechters, grensrechters etc. De MBO studenten behalen hiermee ook studiepunten. Doordat Sportfondsen het schoolvoetbaltoernooi met behulp van stagiaires kan organiseren, is dit haalbaar binnen een budget van € 11.000. Organisatie door buurtsportcoaches of een commerciële partij valt aanzienlijk duurder uit. Het schoolvoetbal organiseren via de buurtsportcoaches kost de gemeente € 32.000 uit het buurtsportcoachbudget. Via een commerciële partij zal dit ongeveer € 40.000 zijn door een hoger uurtarief en de winst- en risicomarge, die meegerekend worden. Door als gemeente mee te doen aan het landelijke schoolvoetbaltoernooi en het schoolvoetbal lokaal aan te bieden:

• Zorgen we voor extra lokaal sportaanbod, waardoor meer kinderen de kans krijgen om in beweging komen
• Laten we kinderen kennismaken met sport, bewegen en elkaar
• Vergroten we de maatschappelijke zichtbaarheid en betrokkenheid van deelnemende verenigingen

Investeringen

Terug naar navigatie - Investeringen

Overnamekosten sportaccommodaties
Het uitgangspunt voor de harmonisatie van het beheer is dat de gemeente eigenaar is van de velden en de kleedaccommodaties en tevens verantwoordelijk is voor het onderhoud hiervan. De verenigingen zijn eigenaar van de kantine en nemen dit onderhoud voor hun rekening. Die beoogde situatie komt niet in alle gevallen overeen met de huidige praktijk. Daarom is in een eerder stadium al in beeld gebracht welke accommodatie-onderdelen in eigendom moeten worden overgedragen om de beoogde eindsituatie te bereiken. Tevens is er een schatting gemaakt van de verwachte overnamekosten. In de afgelopen periode heeft er overleg plaatsgevonden met de verenigingen over welke onderdelen het precies betreft en is er een taxateur ingeschakeld, die de waarde van die onderdelen heeft bepaald. Ten opzichte van de eerdere raming leidt dit tot een verwachte stijging van de overnamekosten met € 500.000 tot € 800.000.

Investeringsraming renovatie sportvelden
De basis voor het MJOP is een inventarisatie van het aantal -/ soort velden, het jaar van aanleg, de huidige staat van onderhoud en de verwachte resterende levensduur. Daarmee ontstaat ook een goed inzicht in de verwachte vervangingsinvesteringen. Deze investeringen zijn sowieso een verantwoordelijkheid van de gemeente Gooise Meren, los van de harmonisatie. Totale uitgaven in de periode 2021-2024 circa. € 2,5 miljoen.