Programma 9 Algemene Baten en Lasten

Financieel beeld

Terug naar navigatie - Financieel beeld
Financieel beeld Programma 9 (bedragen in € x 1.000) 2021 2022 2023 2024
Saldo Begroting 2020 - 2023 70.379 68.388 68.778 68.890
Besluitvorming na Begroting 2020 383 691 620 1.077
Structureel effect 2e Voortgangsverslag 2019 1.038 727 910 910
Septembercirculaire 2019 308 401 101 609
Structureel effect 1e Voortgangsverslag 2020 -963 -436 -392 -442
Begrotingssaldo vóór Perspectiefnota 2021 70.762 69.079 69.398 69.967
Mutaties Perspectiefnota 2021
Onvermijdelijke ontwikkelingen -228 -244 -244 -244
Mobile device management -42 -42 -42 -42
Toename beheer raadsleden - -16 -16 -16
Aanbesteding nieuwe brandverzekering -88 -88 -88 -88
Capaciteit wettelijke taken Jeugd en WMO -98 -98 -98 -98
Overige voorstellen -520 -445 -400 -400
Tijdelijke capaciteit transformatie KCC -120 -45 - -
Bijdrage Regio -400 -400 -400 -400
Programma overstijgende voorstellen -179 -145 116 -4
Actualisatie investeringsplan -108 -454 -559 -943
Indexatie baten en lasten -1.881 -1.881 -1.881 -1.881
Beheerplannen PM PM PM PM
maatregelen
Invoeren kapitaallastenplafond 90 370 686 950
Begrotingsscan op taakveldniveau 250 350 400 400
Meicirculaire Gemeentefonds aanname 1.470 1.470 1.470 1.470
Begrotingssaldo vóór dekkingsvoorstellen 69.835 68.245 68.870 69.319
Dekkingsvoorstellen PN21 845 915 982 1.041
Prijsbijstelling voor 50% doorvoeren 500 500 500 500
Ambitie-/voorzieningenniveau verlagen 300 300 300 300
Investeringsniveau verder terugdringen 45 115 182 241
Begrotingssaldo PN 2021 - 2024 70.680 69.160 69.851 70.360

Algemene aandachtspunten

Terug naar navigatie - Algemene aandachtspunten

Herverdeling gemeentefonds
Vanaf 2021 zou sprake zijn van een nieuw verdeelmodel, dat beter aansluit op de kostenverschillen tussen gemeenten en een groot aantal knelpunten in de huidige verdeling kan wegnemen. Vanaf maart 2019 is onderzoek gedaan naar de herverdeling van het gemeentefonds. Dit onderzoek is uitgevoerd in twee delen): het Sociaal domein en het klassieke deel van het gemeentefonds.
De nieuwe verdeling is beoordeeld aan de hand van het vooraf met de VNG overeengekomen beoordelingskader. Zo wordt vastgehouden aan de huidige uitgangspunten en spelregels van de Financiële-verhoudingswet, die bepaalt dat de verdeling dient aan te sluiten bij de kosten van gemeenten. De conclusie is dat de nieuwe verdeling een oplossing biedt voor in eerder onderzoek gesignaleerde knelpunten en dat de formules zo goed mogelijk de kostenverschillen tussen gemeenten verklaren. Dat neemt niet weg dat voor sommige gemeenten sprake is van forse aansluitverschillen tussen het nieuwe verdeelmodel aan de ene kant en de kosten aan de andere kant. Voordat tot invoering kan worden overgegaan, moet voor deze gemeenten eerst verder gekeken worden wat de achtergrond is van deze verschillen en hoe hiermee bij de invoering moet worden omgegaan. Vandaar dat is besloten om de ingangsdatum van de nieuwe verdeling van het gemeentefonds met een jaar uit te stellen tot 1 januari 2022.

Financiële effecten na begroting 2020

Terug naar navigatie - Financiële effecten na begroting 2020

Mobile device management
De data die we in vertrouwen van onze inwoners ontvangen ten behoeve van de dienstverlening aan hen, hoort niet in handen van derden terecht te komen. Hiervoor is een goede beveiliging nodig en moet er gehandeld kunnen worden als er een device ‘op straat’ komt te liggen. Ook de Covid-19 crisis bewijst dat het hebben van een device managementsysteem geen overbodige luxe is. Het ontbreken van dit systeem zorgt ervoor dat er niet op afstand wijzigingen kunnen worden doorgevoerd, die bijvoorbeeld nodig zijn om een vergaderapplicatie toe te voegen.

Toename beheer raadsleden
De toename van het aantal gebruikers (rond de 55 raads- en commissieleden) leidt tot een verhoogde beheerlast (ICT). Deze wordt grotendeels ingekocht in de samenwerking met de gemeente Hilversum en moet dus verrekend worden.

Aanbesteding nieuwe brandverzekering
Verzekeringen die afgesloten worden is een vraag en aanbod spel. Door fusies in deze markt en doordat er landelijk meer claims worden neergelegd bij de verzekeraars, is de verwachting dat er (na de aanbesteding van 2020) een substantiële premieverhoging van de brandverzekering voor gemeentelijke panden aankomt. De branchegegevens laten namelijk stijgingen zien van gemiddeld 40%. Dit zou inhouden dat we op een premie van € 308.000.000 uitkomen. Dat is € 88.000 dan de premie voor aanbesteding.

Capaciteit
Om knelpunten op te lossen, is op 2 afdelingen extra (incidentele) capaciteit nodig.

Uitvoeringsdienst Sociaal domein
Er is een aantal wetswijzigingen doorgevoerd, die extra capaciteit vragen van de consulenten van de Uitvoeringsdienst Sociaal domein (USD). Om de casuïstiek goed te kunnen behandelen, is er minimaal uitbreiding van 1 fte nodig. De betreffende wetswijzigingen zijn:
• Invoering abonnementstarief Wmo (groot aantal nieuwe cliënten naar de USD).
• Verplichte meldcode Kindermishandeling (verhoogd aantal (veelal complexe) casussen ter behandeling naar Veilig Thuis en naar de USD).
• Verplichte aanstelling van een gemeentelijke coördinator Meldcode Kindermishandeling.
• Invoering Verwijsindex Risicojongeren, extra handeling en coördinatie.

Klant contactcentrum
Op basis van het Programmaplan Dienstverlening 2.0 2019-2022 wordt het huidige KCC doorontwikkeld naar een brede Frontoffice, die regie voert op alle klantcontactkanalen. Op deze manier kunnen we zoveel mogelijk klant(aan)vragen snel, zeker, deskundig en zorgvuldig afhandelen en inwoners, bedrijven, buurten en belanghebbenden zo goed mogelijk bedienen. Voor de implementatie van de brede Frontoffice is in 2021 en 2022 respectievelijk € 120.000 en € 45.000 nodig.

Bijdrage Regio Gooi en Vechtstreek
De toename is gebaseerd op de conceptbegroting 2021 van de Regio Gooi en Vechtstreek, waarin met name loon- en prijsontwikkelingen zijn verwerkt.

Investeringen

Terug naar navigatie - Investeringen

Tractie
De jaarschijf 2024 voor uitgaven aan het wagenpark voor het beheer van de openbare ruimte is toegevoegd. Totale uitgaven in de periode 2021-2024 bedragen circa € 1,2 miljoen.

Automatisering
Jaarschijf 2024 is toegevoegd inzake vaste en mobiele werkplekken, programma digitalisering en fysieke hosts/acces switches. Totale uitgaven in de periode 2021-2024 bedragen circa € 3,3 miljoen.