Programma 6 Werk en Inkomen

Financieel beeld

Terug naar navigatie - Financieel beeld
Financieel beeld Programma 6 (bedragen in € x 1.000) 2021 2022 2023 2024
Saldo Begroting 2020 - 2023 -7.487 -7.561 -7.561 -7.561
Besluitvorming na Begroting 2020 -14 26 -4 99
Structureel effect 2e Voortgangsverslag 2019 1 40 10 10
Septembercirculaire 2019 -15 -14 -14 89
Begrotingssaldo vóór Perspectiefnota 2021 -7.501 -7.535 -7.565 -7.462
Mutaties Perspectiefnota 2021
Onvermijdelijke ontwikkelingen - - - -
Geen
Overige voorstellen - - - -
Geen
Begrotingssaldo PN 2021 - 2024 -7.501 -7.535 -7.565 -7.462

Algemene aandachtspunten

Terug naar navigatie - Algemene aandachtspunten

Programma Inclusieve Arbeidsmarkt
De beleidsuitgangspunten voor participatie zijn vastgelegd in het Programma Inclusieve Arbeidsmarkt (PIAM). Wij werken aan een inclusieve arbeidsmarkt waarin ook mensen met (grote) beperkingen kunnen werken. Op basis van de 'Verordening werk en participatie Gooise Meren’ worden inwoners ondersteund die niet op eigen kracht kunnen participeren op de arbeidsmarkt.

Onze aanpak is gebaseerd op drie sporen, van werk naar werk, van school naar werk en van uitkering naar werk. De gemeente werkt hierin samen met ondernemers, onderwijs, de Regio Gooi en Vechtstreek en het UWV. Wij hebben samen met de Regio Gooi en Vechtstreek en de partners binnen de arbeidsmarktregio de arbeidsmarktbewerkingsplannen Werken aan Werk en Perspectief op Werk opgesteld. De extra budgetten worden ingezet voor de verdere ontwikkeling van de inclusieve arbeidsmarkt.