Inleiding

Voorwoord

Terug naar navigatie - Voorwoord

Wie de toekomst als tegenwind ervaart, loopt in de verkeerde richting.
(Martin Held – Duits acteur 1908-1992)


Aan de gemeenteraad

We leven de laatste maanden in tijdvakken van twee of drie weken. Wat gaat de nabije toekomst ons brengen aan maatregelen en versoepelingen met betrekking tot het coronavirus. Wat betreft de besmettingen en slachtoffers houden we ons vast aan de dagkoersen. Het is best eng en onzeker om te ver vooruit te kijken. September is zo’n beetje de verste stip op de horizon.

Dit ontslaat de gemeente niet van de plicht verder vooruit te kijken, naar het jaar 2021 en de daaropvolgende jaren. We kunnen en willen de toekomst niet ontlopen.

Voor u ligt de Perspectiefnota 2021-2024 van de gemeente Gooise Meren. In de perspectiefnota presenteert het college de kaders voor de inzet van financiële middelen in 2021 en daarna. De perspectiefnota vormt daarmee de basis voor de Programmabegroting 2021-2024, die in het najaar wordt opgesteld. De keuzes die nu in het voorjaar worden gemaakt, werken door in het najaar en de daaropvolgende jaren.

Vooruitkijkend naar 2021 en verder zien we, ook zonder dat de gevolgen van de coronacrisis al scherp in beeld zijn, dat het financieel perspectief voor de gemeente onder druk staat. Daar is de gemeente Gooise Meren niet uniek in. Denk daarbij aan een groot aantal ontwikkelingen, zoals de Jeugdzorg, de transitie in het fysiek domein, toename van kapitaallasten van investeringen, onzekerheid over de uitkering uit het gemeentefonds, macro economische ontwikkelingen etc. Ondanks de financiële onzekerheden ligt er nog steeds een stevige ambitie om de volgende stap te zetten in een duurzaam, sociaal, veilig en vitaal Gooise Meren. We blijven investeren in de toekomst van Gooise Meren.

College van Burgemeester en Wethouders Gooise Meren

Leeswijzer

Terug naar navigatie - Leeswijzer

Richtlijnen
De raadswerkgroep Financiën heeft richtlijnen vastgesteld voor de producten uit de planning en control cyclus, waaronder ook de Perspectiefnota. Deze richtlijnen geven we hieronder weer.

Het begrotingsjaar begint met de Perspectiefnota. Hierin vindt een kaderstellende vooruitblik naar de komende jaren plaats en de komende begroting in het bijzonder. Kenmerkend hiervoor is de integrale afweging die wordt gemaakt voor de inzet van de middelen voor de komende jaren. De inhoud van de Perspectiefnota kan jaarlijks veranderen, afhankelijk van de actualiteit (college-uitvoeringsprogramma, bezuinigingen). Een vaste herkenbare indeling zorgt echter toch voor consistentie en herkenbaarheid.


Richtlijnen Perspectiefnota:
1. De Perspectiefnota legt tenminste het meerjarig financieel kader vast.
2. Besluiten over nieuwe ontwikkelingen/wensen vinden zo veel mogelijk integraal plaats bij het vaststellen van de Perspectiefnota.
3. De keuze die we maken in de Perspectiefnota worden vertaald in de Programmabegroting
4. In de Perspectiefnota worden de (financiële) uitgangspunten voor de begroting vastgesteld.
5. Bij de Perspectiefnota beschrijft in elk geval de nieuwe ontwikkelingen die van invloed zijn op de koers en/of het meerjarig financiële beeld
6. De Perspectiefnota bevat in ieder geval een meerjarig investeringsplan.

De Perspectiefnota 2021-2024 is als volgt opgebouwd:

Samenvattend financieel beeld 2021-2024
In hoofdstuk 2 besteden we aandacht aan de coronacrisis, de voortgang van het College-uitvoeringsprogramma en het financieel meerjarenbeeld 2021-2024 en enkele financiële kengetallen. Hierbij dient de Programmabegroting 2020-2023, inclusief amendementen en de structurele doorwerking uit het tweede Voortgangsverslag 2019, als basis. Ook de voorlopige cijfers uit het eerste Voortgangsverslag 2020 zijn hierin meegenomen. Vervolgens leiden de voorgestelde mutaties tot een nieuw financieel beeld.

Programma’s
In hoofdstuk 3 worden de algemene aandachtspunten toegelicht en specifieke voorstellen gepresenteerd. Daarnaast wordt een toelichting gegeven op de belangrijkste voorgenomen investeringen (zoals opgenomen in de bijlage).

Financiële uitgangspunten programmabegroting
De belangrijkste algemene financiële parameters worden toegelicht in hoofdstuk 4. Denk daarbij aan de loon- en prijsstijgingen en de uitkering uit het gemeentefonds.

Risico’s
In hoofdstuk 5 zijn ontwikkelingen benoemd, die effect kunnen hebben op het begrotingssaldo.