Programma 3 Openbare ruimte, Verkeer en Parkeren

Financieel beeld

Terug naar navigatie - Financieel beeld
Financieel beeld Programma 3 (bedragen in € x 1.000) 2021 2022 2023 2024
Saldo Begroting 2020 - 2023 -6.303 -6.311 -6.327 -6.327
Besluitvorming na Begroting 2020 -90 -90 -90 -90
Structureel effect 2e Voortgangsverslag 2019 -26 -26 -26 -26
Septembercirculaire 2019 - - - -
Vervanging bruggen oud Blaricumerweg -42 -42 -42 -42
Herinrichting Beerensteinerlaan -22 -22 -22 -22
Begrotingssaldo vóór Perspectiefnota 2021 -6.393 -6.401 -6.417 -6.417
Mutaties Perspectiefnota 2021
Onvermijdelijke ontwikkelingen - - - -
Geen
Overige voorstellen - - - -
Geen
Begrotingssaldo PN 2021 - 2024 -6.393 -6.401 -6.417 -6.417

Algemene aandachtspunten

Terug naar navigatie - Algemene aandachtspunten

Parkeervoorzieningen
Het doel van het project ‘Modernisering Parkeerketen’ is het moderniseren, automatiseren en verbeteren van de parkeerprocessen, apparatuur en diensten. Het is nog niet bekend welke maatregelen worden doorgevoerd en wat die maatregelen gaan kosten. Het project met een aanbestedingstraject staat gepland voor dit najaar, na afronding van het Mobiliteitsplan. In de programmabegroting (meerjareninvesteringsplan) is een bedrag voor de modernisering van de parkeerketen opgenomen van € 450.000. Mogelijk is dit bedrag niet toereikend. Dat is afhankelijk van de keuzes, die in een later stadium aan de raad worden voorgelegd. Het is mogelijk om de modernisering budget-neutraal uit te voeren. Dit kan door de investeringen door te berekenen in de parkeertarieven.

Mobiliteit
Het Mobiliteitsplan, met daarin de visie op mobiliteit en parkeren, wordt in het najaar van 2020 ter besluitvorming aan de raad voorgelegd. In dit plan wordt onder andere gesproken over de thema’s verkeersveiligheid, leefbaarheid, innovaties en duurzame mobiliteit, bereikbaarheid en doorstroming en toegankelijkheid.

Voorgestelde maatregelen als wegen duurzaam veilig inrichten, oplossen van knelpunten in het fietsnetwerk en invoeren van verkeersveilige schoolzones kunnen prima worden ingepast of aangehaakt bij voorgenomen herinrichtingsprojecten of bij projecten vanuit groot onderhoud wegen of ruimtelijke ontwikkeling. De ambities uit het Mobiliteitsplan zijn nog niet volledig geïntegreerd in de voorgenomen projecten. Het is redelijk te veronderstellen dat daarvoor aanvullende middelen nodig zullen zijn. Andere maatregelen, als aanpassingen aan een P+R of een pilot met ‘Smart Mobility’ oplossingen, sluiten niet goed aan bij lopende projecten, maar zijn wel belangrijk of urgent. Voor deze maatregelen, die niet aansluiten bij lopende of voorgenomen projecten, zullen incidentele nieuwe financiële middelen nodig zijn. Overigens subsidieert de provincie Noord-Holland verkeersprojecten op gebied van verkeersveiligheid voor 50% en de aanleg van fietsvoorzieningen voor 70%.

Investeringen

Terug naar navigatie - Investeringen

Civiele herinrichting
Op basis van o.a. het Wegenbeheerplan Muiden worden diverse herinrichtingen versneld uitgevoerd. Hierbij is gekozen voor een integrale aanpak met andere ruimtelijke projecten. Hierdoor worden meer uitgaven gedaan in de periode 2020-2024 inzake Wegen, Openbare verlichting, Riolering, Groen en Civiele kunstwerken (bruggen). In totaal circa € 56 miljoen.

Aanleg fietsroutes/straten regionale overeenkomst
In de periode 2023-2024 worden vanuit een regionale overeenkomst diverse fietsroutes/straten aangelegd. Jaarlijks ca. € 600.000. Hier tegenover staat voor ca. 70% aan provinciale subsidies.